ORDRE ARP/144/2018, de 3 d'agost, de modificació de l'Ordre ARP/229/2017, de 9 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l'ajut destinat al subministrament de llet i productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels Programes Escolars, es regula el procediment de participació dels centres educatius en els programes esmentats i es regula el procediment de selecció del proveïdor per a cada programa (DOGC núm. 7473, de 13.10.2017).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Ordre ARP/229/2017, de 9 d'octubre, va aprovar les bases reguladores de l'ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l'ajut destinat al subministrament de llet i productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels Programes Escolars, que es publicaven com a annex 1 de l'esmentada Ordre.

Les bases reguladores esmentades es van aplicar durant el curs 2017/2018. De l'experiència en la gestió d'aquest ajut durant el primer curs d'aplicació, s'ha vist la necessitat de modificar la redacció d'alguns apartats de les bases reguladores per corregir incoherències detectades en la redacció dels diferents apartats de les Bases Reguladores i en d'altres per concretar i aclarir la forma en què han de procedir les entitats que vulguin actuar com a proveïdores dels Programes Escolars.

Així, es modifica l'apartat 5.8 d) a petició d'alguns centres educatius per assegurar que la distribució es realitza de manera que permet el consum dels productes del Programa escolar de fruita durant la mateixa setmana en què es reben i així assegurar que els infants els consumeixen amb la qualitat desitjada.

Per a una claredat major en relació amb les obligacions de les entitats que actuen com a proveïdores, s'afegeix a l'apartat 5.8 g) un paràgraf en relació amb el contingut dels albarans. Aquest text ja constava en l'apartat 8.3 b) relatiu a la Documentació justificativa de les sol·licituds de pagament de l'ajut; no obstant això, convé recollir-lo també en l'apartat 5.8 g) perquè quedi clar que es tracta d'una obligació.

En conseqüència, d'acord amb l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en ús de les atribucions que m'han estat conferides

Ordeno:

Article 1 Modificació de l'apartat 5. 8 d) de l'annex 1 de l'Ordre ARP/229/2017

Es modifica l'apartat 5.8 d) de l'annex 1 que queda redactat de la manera següent:

“El repartiment de fruita es realitzarà a tots els centres educatius els dilluns o els dimarts, dins l'horari escolar, perquè els centres educatius puguin consumir-la durant la mateixa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA