ORDRE ARP/145/2020, de 10 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a la millora dels processos productius i de l'eficiència de l'activitat de petits escorxadors d'ungulats domèstics.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En la conjuntura econòmica actual i previsiblement futura, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació considera necessari donar suport a la creació i la reactivació econòmica de les empreses agroalimentàries de Catalunya.

El Govern té la voluntat de facilitar el finançament de les activitats que fomentin l'arrelament de la població al medi rural i que comportin una activació del teixit econòmic i social del territori, especialment en aquelles comarques o zones on hi ha limitacions naturals o altres limitacions específiques que en dificulten el creixement o el manteniment.

L'objectiu d'aquesta voluntat és incentivar el desenvolupament d'un projecte global integrador de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura i la ramaderia amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions ramaderes i assolir un desenvolupament rural sostenible.

L'estabilitat i la diversificació de les fonts d'ingressos en les produccions ramaderes és un factor primordial per mantenir les rendes de la població rural, garantir la permanència al món rural i preservar el paisatge agrari del territori. Si, a més, la comercialització d'aquest producte es realitza en la mateixa zona on es produeix, s'activa l'economia local alhora que el consumidor es beneficia d'un producte de qualitat i col·labora en el manteniment de l'economia i el paisatge del territori.

De les diferents produccions ramaderes existents al nostre territori, les produccions ramaderes extensives i amb major dependència de la terra, amb una productivitat menor i cicles productius més llargs respecte d'altres tipus de produccions intensives, es troben amb marges de benefici escassos o amb mínimes garanties de superar els costos de cria i producció. Això es més evident en les produccions ramaderes destinades a la producció de carn de les espècies d'oví i cabrum, però també en boví i èquids, i fins i tot en l'espècie porcina d'aquelles produccions de baixes capacitats. Aquestes dificultats s'agreugen en zones desfavorides, de muntanya i amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.

Afegit a les dificultats de la producció ramadera mateixa, un dels grans problemes és la falta d'infraestructures al territori que facilitin als petits i mitjans productors ramaders poder posar al mercat els seus productes amb la intenció d'evitar al màxim els intermediaris per optimitzar-ne la rendibilitat.

Entre aquestes dificultats, hi ha la disminució progressiva d'escorxadors en les zones desfavorides, de muntanya i amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.

En els darrers anys, han tancat l'activitat diversos escorxadors, i, quan un escorxador tanca, al seu entorn tanquen algunes explotacions ramaderes per la dificultat afegida, sobretot a les zones desfavorides i de muntanya, d'haver d'acudir a escorxadors més allunyats.

Molts dels escorxadors petits que encara estan oberts a Catalunya es troben en situacions complicades respecte de la seva viabilitat. Aquestes situacions s'agreugen més en els casos en què cal fer inversions per modernitzar-se i millorar la seva eficiència i competitivitat.

Davant aquest panorama, cal valorar la possibilitat de fomentar la creació de nous escorxadors amb un disseny i tecnologia que permetin augmentar l'eficàcia i eficiència del sistema productiu basats en noves tecnologies, mètodes i mitjans de producció.

Aquests ajuts han de contribuir també a millorar l'organització de la cadena alimentària, incloent la producció, transformació i comercialització dels productes alimentaris d'origen animal, el benestar animal i la gestió de riscos al sector ramader, i la competitivitat dels productors primaris integrant-los millor a la cadena agroalimentària i afegint valor a les seves produccions. També cal fomentar la cooperació horitzontal i vertical entre els agents de la cadena de producció, transformació i subministrament al consumidor final, en un context local relacionat amb el desenvolupament de cadenes de distribució curtes i mercats locals.

Aquests ajuts contribueixen també a impulsar el manteniment i la conservació del patrimoni i de l'ecosistema agroforestal i socioeconòmic com a base per a un desenvolupament rural més resilient en un context de competència constant amb les grans distribuïdores.

Per tot l'exposat, es considera necessari establir un ajut per facilitar la innovació, eficiència i competitivitat, i donar suport a la implantació de nous petits escorxadors que permetin la integració a la cadena agroalimentària amb menys riscos i més garanties per als productors ramaders.

Les finalitats i l'objecte d'aquests ajuts es relacionen amb les finalitats de les polítiques públiques impulsades i gestionades per la Generalitat de Catalunya per contribuir a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.

El règim d'aquests ajuts és el que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013).

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquesta activitat i sector productiu mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a la millora dels processos productius i de l'eficiència de l'activitat de petits escorxadors d'ungulats domèstics, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases reguladores aprovades en l'article 1, el qual consta en l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 10 d'agost de 2020

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és la millora dels processos productius i de l'eficiència de l'activitat de petits escorxadors d'ungulats domèstics mitjançant les línies d'actuació següents:

1.1 Línia 1: Inversions consistents en la compra i instal·lació de maquinària i equipament o obres d'arranjament i reforma d'instal·lacions ja existents. Aquestes inversions estaran destinades a millorar:

 1. Les condicions de benestar animal a totes les etapes del sacrifici i les operacions connexes.

 2. La seguretat laboral a les zones amb presència d'animals vius.

 3. La gestió dels residus generats per l'activitat i la gestió dels subproductes d'origen animal no destinats a consum humà.

 4. La reducció d'insums, recursos i consum energètic.

 5. L'eficiència dels processos productius propis de l'activitat d'obtenció de carns fresques aptes per al consum humà.

  1.2 Línia 2: Elaboració i redacció de projectes tècnics per a la construcció de nous petits escorxadors o per a les obres d'arranjament i reforma d'instal·lacions ja existents.

  1.3 Línia 3: Inversions en la construcció de nous petits escorxadors d'ungulats domèstics.

  2 Definicions

  Als efectes de l'Ordre, s'estableixen les definicions següents:

  Petits escorxadors d'ungulats domèstics: aquells establiments alimentaris, siguin instal·lacions fixes o mòbils, destinats al sacrifici per al consum humà d'animals de les espècies bovina, ovina, caprina, porcina i solípedes domèstics, que sacrifiquen un màxim de 2.000 unitats de bestiar major (UBM) per any, calculat aquest màxim sobre el bestiar sacrificat durant l'any natural anterior al de la convocatòria.

 6. Les correspondències en UBM són les que figuren a continuació:

  Espècie Definició UBM
  Bovins adults Animals de l'espècie bovina de més de 24 mesos d'edat 1
  Resta de bovins Animals de l'espècie bovina de més de 4 mesos i fins a 24 mesos d'edat 0,5
  Èquids Animals de més de 6 mesos d'edat 1
  Ovelles i cabres Animals amb pes viu > 15 kg 0,1
  Xais i cabrits Animals amb pes viu 0,05
  Porcins Animals de l'espècie porcina amb pes viu > 110 kg 0,2
  Resta de porcins Animals de l'espècie porcina amb pes viu 0,15
  Garrins Animals de l'espècie porcina fins a 2 mesos d'edat 0,05

 7. Municipis que se situen en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques: aquells relacionats a l'annex 3 de l'Ordre ARP/2/2020, de 15 de gener, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2020, o norma que la substitueixi.

  3 Persones beneficiàries

  Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques i jurídiques públiques o privades, i les seves agrupacions, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat tot i que no tingui personalitat jurídica que compleixin els requisits següents:

 8. Que siguin titulars dels escorxadors definits en l'apartat 2 a), o operadors o explotadors responsables de les activitats que es fan als escorxadors esmentats per contracte d'arrendament, concessió o qualsevol altra forma conforme a dret mitjançant document liquidat dels tributs corresponents o titulars dels immobles o les instal·lacions utilitzats com a escorxadors definits en l'apartat 2 a) encara que no exerceixin per si mateixos l'activitat comercial.

 9. Que suportin la càrrega financera de les inversions subvencionables.

  4 Requisits dels escorxadors

 10. L'escorxador, en data de la certificació de la subvenció, ha d'estar autoritzat de forma plena per a l'activitat objecte de l'ajut i inscrit en el Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC). Aquesta condició només és per a les sol·licituds per als ajuts de l'apartat 1.1 (línia 1). Les línies 2 i 3...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA