ORDRE ARP/147/2018, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal en els sectors del porcí, de la cunicultura, de l'oví i el cabrum i de la producció de mol·luscs.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària, té com a objectiu consolidar l'activitat agrària a Catalunya i millorar les condicions en què s'exerceix per aconseguir, entre d'altres, un sector agrari competitiu, professional i respectuós envers el medi amb unes produccions de qualitat al servei del consum i el manteniment de l'activitat agrària.

En relació amb l'àmbit de la producció i la sanitat ramadera, la Llei esmentada estableix una línia d'actuació per fomentar les agrupacions de persones ramaderes i acords amb l'Administració per contribuir a la gestió integrada de la producció ramadera, la millora de la sanitat, la prestació de serveis de gestió i assistència i la transferència tecnològica.

Les bases reguladores fins ara vigents van ser aprovades mitjançant l'Ordre ARP/255/2016, de 16 de setembre, i modificades mitjançant l'Ordre ARP/180/2017, de 27 de juliol. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) considera necessari continuar fomentant que les agrupacions de defensa sanitària ramadera duguin a terme programes sanitaris destinats a prevenir determinades malalties en els sectors del porcí, de la cunicultura, de l'oví i el cabrum amb la novetat d'incloure també determinades mesures sanitàries respecte de la producció de mol·luscs. Així mateix, i a diferència de les esmentades bases reguladores que deixaven optar les persones sol·licitants per la tramitació telemàtica, ara cal establir el seu caràcter obligatori per a tothom. A fi de no dispersar la regulació d'aquests ajuts en tres ordres diferents, s'ha optat per publicar una Ordre que contingui en un sol text tota la regulació.

Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d'acord amb el marc jurídic actual, els ajuts en matèria de sanitat animal destinats al sector del porcí se sotmeten al Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, pel qual es declaren determinats ajuts als sectors agrícola i forestal i a zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. D'acord amb l'article 9 del Reglament esmentat, les bases reguladores van ser comunicades a la Comissió Europea, la qual li va assignar el número d'ajut SA.42748 (2015/XA) vigent fins al 31 de desembre de 2020.

Els ajuts destinats als sectors de la cunicultura i de l'oví i el cabrum se sotmeten al règim jurídic que estableix el Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola (DOUE L-352, de 24.12.2013). Els ajuts destinats al sector de la producció de mol·luscs, al Reglament (UE) 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector de la pesca i l'aqüicultura.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector del porcí, de la cunicultura, de l'oví i el cabrum i de la producció de mol·luscs mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre. Els programes sanitaris i les actuacions que poden ser objecte de subvenció es detallen a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases reguladores aprovades en l'article 1 que serà obligatori per a totes les persones sol·licitants, el qual consta a l'annex 3 d'aquesta Ordre.

Disposició addicional

Els ajuts destinats al sector del porcí estan sotmesos al Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, i tenen naturalesa d'ajut d'estat, per la qual cosa la Comissió Europea pot emetre una decisió per la qual tant les bases reguladores com les convocatòries que s'efectuïn d'acord amb aquestes bases poden ser modificades, si escau, per adaptar-se als termes del pronunciament esmentat.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/255/2016, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal en els sectors del porcí, de la cunicultura i de l'oví i el cabrum de llet, i l'Ordre ARP/180/2017, de 27 de juliol, que la modifica, que només resten aplicables als ajuts convocats a la seva empara.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 17 d'agost de 2018

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

–1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és compensar els ramaders pels costos derivats de l'execució de programes i actuacions sanitàries adreçats al control i la prevenció de malalties dels animals, que, en el cas dels ajuts al sector del porcí, s'estableixen de conformitat amb l'article 26 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny; els dels sectors de la cunicultura i de l'oví i el cabrum estan sotmesos al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola; i els del sector de la producció de mol·luscs, al Reglament (UE) 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i l'aqüicultura.

–2 Entitats sol·licitants perceptores dels ajuts i persones beneficiàries

2.1 Poden ser entitats sol·licitants i perceptores de l'ajut les agrupacions de defensa sanitària que estiguin reconegudes com a tals, o que estiguin en tràmit de reconeixement, que duguin a terme algun dels programes sanitaris detallats a l'annex 2 als quals fa referència l'article 1.

2.2 Les entitats sol·licitants perceptores de l'ajut han de dur a terme les actuacions que estableix l'apartat 5 d'aquestes bases en les explotacions ramaderes que en formen part, beneficiàries últimes dels ajuts, les quals han de reunir els requisits següents:

 1. Ser una petita o mitjana empresa d'acord amb l'annex I del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny.

 2. Estar integrades en una única agrupació de defensa sanitària encarregada de la prestació dels serveis per al compliment del programa sanitari. A aquests efectes, es tindran en compte les explotacions ramaderes respecte de les quals l'ADS, juntament amb la persona titular de l'explotació, hagi notificat a l'Administració la seva vinculació.

 3. Estar inscrites en el Registre d'Explotacions Ramaderes que preveu el Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació d'explotacions ramaderes.

 4. Complir els programes sanitaris oficials obligatoris establerts per la normativa vigent.

 5. Complir els requisits vigents en matèria de benestar animal.

  –3 Requisits i incompatibilitats

  3.1 Les persones beneficiàries i les entitats sol·licitants perceptores de l'ajut han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

 6. El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a l'entitat sol·licitant i perceptora de l'ajut.

 7. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

 8. En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

 9. En el cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

 10. No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en l'article 2.14 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió.

 11. Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

 12. Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre: estar inscrites en el registre corresponent.

 13. En el cas de comptar amb centres laborals: complir la normativa de política lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

 14. En el cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic: complir la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

 15. Tenir els estatuts...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA