ORDRE ARP/15/2019, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) 1308/2013, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats de productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, regula, en la secció 4 del capítol II del títol I de la part II, els programes de suport en el sector vitivinícola, i entre d'altres qüestions, la seva presentació i contingut, així com les mesures de suport especifiques, entre les quals hi ha la destil·lació de subproductes.

El Reglament (CE) núm. 555/2008, de la Comissió, de 27 de juny, estableix normes de desplegament en relació amb els programes de suport, el comerç amb països tercers, el potencial productiu i els controls del sector vitivinícola.

L'article 52 del Reglament (UE) 1308/2013 regula la mesura de destil·lació de subproductes i estableix que es podrà donar suport a la destil·lació voluntària o obligatòria de subproductes de la viticultura que s'hagi realització d'acord amb les condicions fixades en l'annex VIII, part II, secció D de l'esmentat Reglament.

El Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referit als programes nacionals de suport en el sector vitivinícola i modifica el Reglament (CE) núm. 555/2008 de la Comissió.

El Reglament d'execució (UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò referit als programes nacionals de suport en el sector vitivinícola.

Aquesta normativa ha estat desenvolupada per Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

En aquest marc normatiu, cal articular, dins de l'àmbit territorial de Catalunya, el procediment que permeti executar les obligacions que estableixen els reglaments comunitaris i regulin la tramitació de l'ajut per a les destil·leries autoritzades.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport als destil·ladors de vi mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm, en el marc del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de les sol·licituds dels ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm d'acord amb l'annex 2.

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEAGA es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'Organisme Pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/12/2017, de 30 de gener (DOGC núm. 7302, de 6.2.2017), per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 7 de febrer de 2019

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

1 Objecte dels ajuts

Aquests ajuts tenen per objecte auxiliar la destil·lació de subproductes de la viticultura que hagi estat realitzada d'acord amb les condicions que es fixen a l'annex VIII, part II, secció D del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, així com en aquestes bases reguladores i d'acord amb l'Ordre ARP/354/2016, per la qual es regula l'eliminació obligatòria de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm.

2 Definicions

En el marc d'aquesta Ordre s'entén per:

Subproductes: les brises de raïm i les mares de vi produïdes durant el procés de vinificació, així com qualsevol producte secundari obtingut durant la transformació de raïm.

Brises de raïm: el residu resultant del premsat del raïm fresc, fermentat o sense fermentar.

Mares de vi: el residu que es diposita als recipients que contenen vi després de la fermentació, durant l'emmagatzematge o després d'un tractament autoritzat, així com el residu obtingut mitjançant filtració o centrifugació de l'anterior.

Destil·lador autoritzat: qualsevol persona física o jurídica o agrupació d'aquestes persones que destil·lin subproductes de la vinificació o de qualsevol altra transformació de raïm i que estigui autoritzada per la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries per dur a terme les destil·lacions regulades en l'article 52 del Reglament (UE) 1308/2013.

3 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els destil·ladors o destil·ladores autoritzats que hagin destil·lat subproductes obtinguts en territori de l'Estat, en el marc de l'article 52 del Reglament (UE) 1308/2013 i amb la finalitat prevista en l'article 42 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, i que:

 1. Hagin obtingut alcohol amb un grau mínim del 92% vol.

 2. L'alcohol pel qual se sol·liciti l'ajut sigui destinat exclusivament per utilitzar-lo amb finalitats industrials o energètiques, així com en el cas previst en l'apartat 9.3 d'aquest annex 1.

 3. Estiguin autoritzats per a la destil·lació de subproductes en el marc de l'article 52 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 per la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

 4. Estar inscrits en el registre territorial a què es refereix l'article 40 del Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, que disposa el codi d'activitat i de l'establiment (CAE) previst en l'article 41 de l'esmentat Reglament.

  4 Quantia dels ajuts i incompatibilitats dels ajuts.

  4.1 L'import de l'ajut a pagar als destil·ladors o destil·ladores autoritzats per la destil·lació dels subproductes és:

 5. 1,100 euros/% vol/hl, per l'alcohol obtingut a partir de brises.

 6. 0,500 euros/% vol/hl, per l'alcohol obtingut a partir de vi i mares.

  4.2 Com a compensació de les despeses de transport i recollida dels subproductes, el/la destil·lador/a ha de pagar al productor els imports següents quan hagi estat aquest últim el que ha suportat la despesa:

 7. 0,571 euros/% vol/hl, per brises lliurades.

 8. 0,400 euros/% vol/hl, per vi i mares lliurades.

  4.3 No es pagarà cap ajut pel volum d'alcohol que superi el 10% de la riquesa alcohòlica del vi produït a tot l'Estat espanyol. En cas de superar-se aquest percentatge, l'import de l'ajut es reduirà d'acord amb el percentatge ultrapassat, reducció que determina i comunica el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) segons l'article 58.3 del Reial decret 1363/2018.

  4.4 La percepció d'aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre que, per a la mateixa finalitat o objecte, poguessin establir altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

  5 Procediment d'autorització de destil·ladors/es

  5.1 Els destil·ladors o les destil·ladores interessats/des que reuneixin els requisits establerts en l'apartat 3 presentaran una sol·licitud d'autorització que s'adreçarà al director o directora general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i que es presentarà per mitjans telemàtics des de la pàgina web de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat/ i d'acord amb el procediment establert en l'annex 2, com a màxim el 31 de juliol de la campanya anterior a la qual hagi de tenir efecte l'autorització.

  5.2 Juntament amb la sol·licitud, els/les destil·ladors/es hauran de presentar la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s'hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA