ORDRE ARP/157/2018, de 21 de setembre, per la qual es deroguen l'Ordre de 3 d'abril de 1986, per la qual es declara l'existència oficial de la varroasi de les abelles dins el territori de Catalunya, i l'Ordre de 19 de febrer de 1987, per la qual s'estableix un pla de lluita contra la varroasi de les abelles.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'any 1986 es va declarar l'existència oficial de la varroasi de les abelles a Catalunya i el 1987 es va establir un pla de lluita contra aquesta malaltia parasitària mitjançant les ordres de 3 d'abril de 1986 i de 19 de febrer de 1987, respectivament. Aquestes ordres es varen dictar a l'empara de la Llei d'Epizoòties de 20 de desembre de 1952, que va ser derogada per la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal.

La lluita contra la varroasi ha estat objecte de diversa normativa estatal, passant de ser una malaltia de declaració obligatòria l'any 1996 a no ser-ho en l'actualitat, atès que es considera que no es pot erradicar, i s'ha optat per realitzar tractaments de forma sistemàtica, per a la qual cosa hi ha un Programa nacional de lluita i control de les malalties de les abells de la mel, regulat pel Reial Decret 608/2006, de 19 de maig, i per tant les ordres de 3 d'abril de 1986 i de 19 de febrer de 1987 actualment ja no són aplicables en aquesta matèria, essent innecessari el manteniment de la seva vigència.

L'article 25 del Decret 43/2017, 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació disposa com a funcions de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia les de planificar i programar les actuacions d'ordenació de la producció ramadera i la sanitat animal i les seves explotacions, i exercir-ne el control.

Consegüentment, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Orden...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA