ORDRE ARP/180/2018, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a l'adquisició d'equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d'aplicació de purí porcí.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El sector ramader de Catalunya representa gairebé el 60% de tota la producció final agrària catalana i, d'aquest percentatge, el porcí en suposa quasi el 35%.

La contribució del sector porcí al conjunt de la indústria agroalimentària de Catalunya és la més significativa tant en volum d'exportacions com en vendes del sector. El porcí es configura com un sector en què la base, que és la producció de porcs, és avui altament intensiva, professionalitzada i d'una elevada eficiència productiva.

El maneig de les dejeccions en origen i la seva aplicació al sòl com a fertilitzants, complementats amb tractaments alternatius com ara els de separació sòlid-líquid, el compostatge, la biodigestió o el tractament tèrmic, han estat solucions que han permès mantenir l'equilibri entre el creixement del sector i la sostenibilitat del sistema.

No obstant això, alguns canvis ocorreguts en els darrers anys han empès l'Administració catalana a prendre mesures més restrictives. Així, cal destacar el canvi que va comportar l'Ordre ministerial IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, la qual va posar fi al model energètic estatal que fins llavors permetia primar la generació d'electricitat a partir de subproductes i purins. La retallada que preveia l'Ordre en qüestió a les primes fins llavors vigents va provocar que la majoria de plantes de tractament de purins per cogeneració en aquells moments existents a Catalunya deixessin de ser rendibles econòmicament i es veiessin abocades al tancament.

Cal tenir en compte que les primes eren la principal font d'ingressos de les 6 plantes de cogeneració que en aquells moments estaven en funcionament a Catalunya i que donaven servei a prop de 440 explotacions porcines que hi traslladaven els seus purins.

No obstant això, però, la normativa abans esmentada no va tenir un impacte tan gran en les plantes de biogàs, ja que la normativa n'acabava preveient un lleuger augment dels paràmetres retributius, de manera que el preu final de venda de l'electricitat va disminuir poc respecte de la norma que fins llavors n'havia regulat la retribució.

Per pal·liar l'efecte a curt termini del tancament de les plantes de tractament de purins amb cogeneració sobre les explotacions ramaderes que hi duien les seves dejeccions, l'any 2015 es va crear un règim d'ajuts mitjançant l'Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre, per la qual s'aprovaven les bases reguladores dels ajuts a la gestió dels purins que es destinaven a les plantes d'assecatge abans del seu tancament. Aquesta Ordre va establir dues modalitats d'ajut: d'una banda, la d'inversions en infraestructures de gestió dels purins, sistemes de tractament individual i/o col·lectiu, adquisició d'equips d'aplicació de purins, equips de mesurament de nutrients, basses mòbils i basses fixes d'emmagatzematge de purins, i, d'altra banda, la de transport i aplicació de purins al camp.

El creixement constant de la cabana porcina els últims anys, especialment en determinades zones del territori ja catalogades com a zones vulnerables, ha dut l'Administració agrària a establir un nou model de gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització que persegueix una gestió integral per assolir, en darrer terme, una millora evident de la qualitat de sòls i aigües. Des del punt de vista normatiu, aquest canvi substancial en el model de gestió del sector ha comportat l'inici de la tramitació de la modificació del Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

En l'establiment de mesures que fomenten la nova gestió integral de les dejeccions ramaderes, destaca l'impuls d'actuacions tant en granja, com poden ser la implementació d'accions encaminades a la reducció del consum d'aigua, la modificació de les dietes del bestiar, etc., com en l'aplicació al camp dels fertilitzants o els tractaments de les dejeccions ramaderes.

L'experiència dels darrers anys demostra que en l'aplicació de les mesures que fomenten una gestió més sostenible hi tenen un impacte positiu i beneficiós indiscutible les noves tecnologies que permetin optimitzar la gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes.

Els equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació permetran a les explotacions ramaderes de porcí conèixer el contingut de nutrients dels purins i poder aplicar la dosi adequada als camps de conreu per aconseguir-hi una òptima fertilització, que, a més de preservar i millorar l'entorn natural, permeti també aconseguir uns rendiments òptims dels cultius.

El règim dels ajuts destinats a subvencionar aquestes actuacions és el que estableix el Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola (DOUE L- 352, de 24.12.2013).

Un cop analitzada la capacitat tècnica de les persones beneficiàries potencials de l'ajut i atenent les garanties de procediment que proporciona la tramitació electrònica, que, entre d'altres, inclou avisos previs per a totes les comunicacions pertinents, es considera convenient establir l'obligatorietat de participar en la convocatòria d'aquests ajuts per mitjans telemàtics a totes les persones sol·licitants.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les explotacions agràries mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a l'adquisició i instal·lació d'equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d'aplicació de purí porcí, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases reguladores aprovades en l'article 1, que es publica en l'annex 2, que és obligatori per a totes les persones sol·licitants .

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 d'octubre de 2018

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és millorar la gestió agrària i mediambiental dels purins generats a les explotacions porcines de Catalunya mitjançant l'adquisició i instal·lació en cisternes d'aplicació de purí porcí dels equips següents:

 1. Equips de mesurament de la concentració de nutrients (conductímetres, NIR)

 2. Equips electrònics de dosificació de l'aplicació de purins (cabalímetres, electrovàlvules) a partir de lectures automàtiques de la concentració de nutrients.

  2 Persones beneficiàries de l'ajut

  Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions porcines, les associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d'explotacions porcines, les agrupacions de defensa sanitària ramadera, les cooperatives i les seves agrupacions, les societats agràries de transformació i les comunitats de béns.

  3 Requisits i incompatibilitats

  3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents des del moment de presentar la sol·licitud:

 3. El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

 4. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

  En cas d'haver rebut ajuts de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, l'ajut global de minimis rebut no ha de superar els límits establerts.

 5. En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

 6. En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

 7. No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

 8. En cas de realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

 9. Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA