ORDRE ARP/187/2016, de 6 de juliol, per la qual es reconeix amb caràcter definitiu el Consell Regulador i el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Gall del Penedès.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

L'Ordre ARP/28/2016, de 16 de febrer, aprova el reconeixement i el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Gall del Penedès amb caràcter transitori, i reconeix el seu consell regulador provisional. A l'article 1, s'aprova el reconeixement de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Gall del Penedès amb caràcter transitori fins a la seva inscripció definitiva al registre europeu de denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides. A l'article 2, s'aprova el Reglament de la IGP Gall del Penedès, amb caràcter transitori, el text del qual figura a l'annex de l'esmentada Ordre. I a l'article 3, es reconeix el consell regulador provisional de la IGP Gall del Penedès.

D'acord amb el Reglament d'execució (UE) núm. 929/2016 de la Comissió, d'1 de juny de 2016, pel qual s'inscriu una denominació en el Registre de denominacions d'origen protegides i d'indicacions geogràfiques protegides (DOUE L155, de 14 de juny de 2016), es va inscriure la IGP Gall del Penedès a l'esmentat registre.

D'acord amb l'article 6.4 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, un cop la Comissió Europea hagi inscrit al registre europeu la indicació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA