ORDRE ARP/19/2019, de 12 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre AAM/206/2015, de 3 de juny, per la qual es declara d'utilitat pública la lluita contra el virus de la sharka i s'estableixen mesures per a la seva prevenció i lluita.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El virus de la sharka ( Plum pox virus ) és un organisme nociu que causa danys molt greus als fruiters de pinyol i altres plantes del gènere Prunus. Els diversos aïllats del virus de la sharka es classifiquen en tipus que es diferencien per la gravetat dels símptomes en les espècies vegetals que infecten i la capacitat de dispersió. La sharka tipus M és especialment agressiva en presseguer i nectariner, i la seva dispersió al camp és molt eficient. Es transmet per pugons de forma no persistent i per material vegetal propagatiu infectat.

D'acord amb l'article 5 del Decret 137/2014, de 7 d'octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals, per ordre del conseller competent en matèria de sanitat vegetal es podran establir les mesures de protecció i lluita contra plagues que es considerin necessàries.

En data 13 de juliol de 2015, es va publicar l'Ordre AAM/206/2015, de 3 de juny, per la qual es declara d'utilitat pública la lluita contra el virus de la sharka i s'estableixen mesures per a la seva prevenció i lluita. Atesa la situació fitosanitària de la plaga, on hi ha factors que dificulten l'efectivitat en la seva erradicació, com són la replantació amb espècies vegetals hoste al virus de la sharka tipus M, i el fet de no tenir fixats oficialment els percentatges d'afectació per a l'arrencament obligatori de la totalitat dels arbres de la parcel·la o una superfície mínima d'arrencament per accedir a la indemnització, es considera necessari modificar l'ordre vigent per tal d'adaptar-la a aquesta nova situació.

És per això que a proposta de la directora general d'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides mitjançant el Decret 137/2014, de 7 d'octubre,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'article 5 de l'Ordre AAM/206/2015, de 3 de juny, que queda redactat de la manera següent:

Article 5

Mesures per evitar la propagació d'un focus de virus de la sharka

5.1 Mesures generals

Les persones físiques o jurídiques titulars de plantacions fruiteres, espais agraris i forestals, àrees verdes no agràries i empreses proveïdores de material vegetal que disposin de plantes o material vegetal de les espècies vegetals hoste de la plaga indicades a l'annex 1 adoptaran les mesures següents:

  1. Arrencament i destrucció immediata in situ de tots els vegetals hoste amb símptomes del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA