ORDRE ARP/193/2016, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció dels grups d'acció local de la Pesca en el marc del desenvolupament local participatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (2014-2020), s'estableix el contingut mínim de les estratègies de desenvolupament local participatiu, i s'aproven les bases reguladores i es convoquen els ajuts per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

 

El Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (d'ara endavant, Reglament MEC), en l'article 32 i següents, estableix les bases del desenvolupament local participatiu i configura els Grups d'acció local de la Pesca (d'ara endavant, GALP) com els instruments per a la seva implementació.

Aquest desenvolupament local participatiu s'ha de dur a terme a través d'estratègies de desenvolupament local participatiu (d'ara endavant, EDLP) multisectorials i basades en zones, els criteris de selecció de les quals han de definir els estats membres.

El Reglament MEC fixa els elements bàsics que han de contenir EDLP i la seva selecció, i estableix que els GALP són els encarregats de concebre i portar a la pràctica les EDLP, i a tal efecte, aquest Reglament defineix les condicions bàsiques que han de complir, i els ajuts que inclourà el desenvolupament local participatiu auxiliats mitjançant els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (d'ara endavant, EIE).

El Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (d'ara endavant, Reglament FEMP), preveu a l'article 58 i següents el desenvolupament sostenible de les zones pesqueres i aqüícoles, que contribuirà a la prioritat número 4 de la missió d'increment de l'ocupació i la cohesió territorial.

L'article 35.1.a del Reglament MEC estableix que l'ajuda dels Fons EIE inclourà les despeses de l'ajuda preparatòria, que consistirà en la creació de capacitat, la formació i l'establiment de xarxes de la preparació i posada en pràctica d'una estratègia de desenvolupament local participatiu, que podrà incorporar accions de formació, estudis relatius a la zona en qüestió, costos relacionats amb l'elaboració de l'ELDP, costos administratius i suport a petits projectes pilot.

El Reglament FEMP, a l'article 62, estableix que l'ajut preparatori serà una operació subvencionable pel fons en el marc del desenvolupament sostenible de les zones pesqueres i aqüícoles.

L'ajut preparatori en el marc del FEMP està sotmès al règim de transparència establert en l'article 119 del Reglament (UE) 508/2014.

La Decisió d'Execució de data 30 d'octubre de 2014, per la qual la Comissió Europea va signar l'Acord d'Associació 2014-2020 amb l'Estat espanyol sobre la utilització dels Fons Estructurals i d'Inversió de la Unió Europea;

La Decisió de la Comissió de data 17 de novembre de 2015 aprova el Programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període 2014-2020.

Les estratègies de desenvolupament local participatiu previstes en aquesta Ordre es programaran, s'aplicaran i es finançaran mitjançant el Programa operatiu del FEMP 2014-2020.

A tal efecte, es convoca el procés de selecció dels GALP, que tindrà lloc en dues fases: en la primera es realitzarà una selecció provisional d'entitats candidates, i en la segona es presentaran i s'aprovaran les estratègies de desenvolupament local i l'aprovació definitiva dels GALP, en aplicació del marc normatiu esmentat.

En el marc d'aquesta Ordre, també es publiquen les bases reguladores i es convoquen els ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.3 l'exercici de la competència en matèria de polítiques de pesca al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 270/2013, 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, disposa com a funcions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, als articles 49.1.b), planificar les actuacions en matèria d'ajuts al sector pesquer en el marc de la política pesquera europea.

En conseqüència, valorada la necessitat d'iniciar el procés de selecció dels GALP, així com de l'aprovació del contingut mínim de les estratègies de desenvolupament local, que aquests han de dur a terme, i de donar suport econòmic a la preparació de les esmentades estratègies, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Capítol 1

Objecte, convocatòria dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local participatiu i àmbit territorial dels grups d'acció local de la pesca

 

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte:

  1. Fer pública la convocatòria del procediment de selecció dels grups d'acció local de la Pesca (GALP) en el marc del Reglament MEC, del Reglament FEMP i del Programa operatiu del FEMP per al període 2014-2020, que es desenvoluparà en dues fases: en la primera fase es realitzarà una selecció de com a màxim 3 entitats candidates a constituir GALP, i en la segona fase es presentaran i s'aprovaran les estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP), d'acord amb el contingut mínim a què fa referència l'apartat següent, i la selecció definitiva de com a màxim 2 GALP.

  2. Aprovar el contingut mínim de les EDLP en el marc del desenvolupament local participatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (2014-2020) que s'estableixen en l'annex 1 d'aquesta Ordre.

  3. Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la preparació de les EDLP que s'estableixen en l'annex 2 d'aquesta Ordre i convocar-los.

 

Article 2

Convocatòria dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local participatiu

2.1 Convocar els ajuts destinats a la preparació de les EDLP, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'apartat precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds per sol·licitar l'ajut destinat a la preparació de les EDLP és el que determina l'article 6 d'aquesta Ordre.

2.3 Els ajuts a la preparació de les EDLP aniran a càrrec de la partida pressupostària AG05 D/4820000120/6141/2015 dels pressupostos del DARP per a l'any 2016, dotada amb un import màxim de 50.000,00 euros.

2.4 Aquests ajuts tenen el caràcter de cofinançats amb el FEMP d'acord amb el que preveuen el Reglament FEMP i el programa operatiu d'intervenció comunitària del FEMP 2014-2020. Els percentatges de cofinançament són els següents: 85% a càrrec del FEMP i 15% a càrrec del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (d'ara endavant, DARP).

2.5 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Foment d'Estructures Pesqueres.

2.6 L'òrgan competent per emetre la resolució és la persona titular de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

2.7 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de 2 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.8 Contra la resolució del director o la directora general de Pesca i Afers Marítims, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de l'endemà de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.

2.9 Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Així mateix els beneficiaris figuraran en la llista d'operacions publicada de conformitat amb el que estableix l'article 119.2 del Reglament FEMP.

2.10 Les dades personals de les entitats beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control, de seguiment i avaluació, d'acord amb la normativa reguladora, sense perjudici dels drets que reconeix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Article 3

Àmbit territorial elegible dels GALP

3.1 El territori d'actuació de cada GALP es delimitarà per termes municipals i haurà de complir amb les condicions de població que asseguren una massa critica suficient i justificar-ho degudament. La població del territori d'actuació haurà d'oscil·lar preferentment entre els 10.000 i els 150.000 habitants dins del territori de Catalunya. Si els candidats proposen un territori en què la població afavorida per l'estratègia no se situa en el segment ara indicat, caldrà justificar-ne l'homogeneïtat, la continuïtat i la cohesió territorial costanera.

3.2 En els nuclis de població més densament poblats, es podrà optar per dirigir les actuacions a la població integrant del sector pesquer i aqüícola, i les seves...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS