ORDRE ARP/198/2016, de 15 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2015.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, va aprovar les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i va convocar els corresponents a l'any 2015 (DOGC núm. 6853, de 17.4.2015), i en la disposició addicional segona condiciona els ajuts a l'aprovació definitiva del PDR de Catalunya 2014-2020 per la Comissió Europea.

L'Ordre AAM/165/2015, de 29 de maig, l'Ordre ARP/242/2015, de 29 de juliol, i l'Ordre ARP/24/2016, de 10 de febrer, van modificar l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015, per tal d'incorporar les modificacions avançades per la Comissió abans de l'aprovació definitiva del PDR i els posteriors requeriments esdevinguts en l'aprovació del PDR 2014-2020 de Catalunya, que va ser (aprovat per la Decisió C(2015) 5325 final, de 27 de juliol), així com per ampliar el finançament i l'import màxim de determinats ajuts.

Atesa la necessitat de dotar de més pressupost l'ajut a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries per l'anualitat 2018, de redistribuir els imports màxims d'ajuts per algunes línies d'ajut per ajustar-los a les seves necessitats reals de pressupost, i de visualitzar l'aportació financera del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

En conseqüència, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Modificació dels apartats 1, 2 i 3 de l'article 8 de l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 8 relatiu al finançament i aplicació pressupostària de l'Ordre AAM/82/2015, que queden redactats de la manera següent:

“8.1 Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, amb una dotació de 56.566.902,00 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el que preveu el PDR, i van a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/770000900/6140 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), amb naturalesa de crèdit plurianual, per a l'any 2015, 2016, 2017 i 2018, per un import màxim d'1.000.000,00 d'euros, 29.699.850,00 euros, 12.747.250,00 euros, i 13.119.802,00 euros per als anys 2015...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS