ORDRE ARP/202/2016, de 19 de juliol, per la qual s'amplia el termini per executar i justificar les actuacions subvencionables que estableix l'Ordre ARP/86/2016, de 14 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició d'equips de comunicació per a les agrupacions de defensa forestal (ADF), operació 08.03.01, i es convoquen els corresponents a l'any 2016.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

 

Mitjançant l'Ordre ARP/86/2016, de 14 d'abril, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició d'equips de comunicació per a les agrupacions de defensa forestal, i es van convocar els corresponents a l'any 2016 (DOGC núm. 7107, de 26.04.2016).

El punt 12.1 de les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició d'equips de comunicació per a les agrupacions de defensa forestal estableix que les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions i justificar-les abans del 31 de juliol de 2016.

L'apartat 12.1 de les bases reguladores estableix la possibilitat d'ampliar el termini de realització de les actuacions sempre que es puguin justificar abans del 30 de setembre de 2016.

Atès el volum de sol·licituds presentades i les circumstàncies d'adquisició del material de comunicacions que afecta tot el col·lectiu al qual va destinat l'ajut, es considera oportú considerar com a termini ordinari de justificació la data prevista per a la seva ampliació.

Conseqüentment, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Forests, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article únic

Es modifica el punt 12.1 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/86/2016, de 14 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició d'equips de comunicació per a les agrupacions de defensa forestal (ADF), operació 08.03.01, i es convoquen els corresponents a l'any 2016, que queda redactada de la manera...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS