ORDRE ARP/204/2019, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb el Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'execució C (2015) 5325 final, de 28 de juliol, modificada per la Decisió d'execució C (2015) 9760 final, de 18 de desembre, per la Decisió d'execució C (2016) 5998 final, de 16 de setembre, per la Decisió d'execució C (2017) 5971 final, de 25 d'agost, per la Decisió d'execució C (2018) 2520 final, de 20 d'abril, i per la Decisió d'execució C(2018) 7765 final de 19 de novembre de 2018, preveu dins la mesura 19 corresponent al Leader l'operació 19.02.01 d'ajuts destinats al desenvolupament local participatiu corresponent.

El Reglament delegat (UE) 807/2014 de la Comissió, d'11 de març, completa el Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d'execució (UE) 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 6 de Desenvolupament econòmic de les zones rurals i el focus àrea 6b establert en el Reglament (UE) 1305/2013.

D'altra banda, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural.

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrària Comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 i (CE) 485/2008 del Consell.

En el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (d'ara endavant, PDR), el Leader s'emmarca en l'objectiu o prioritat de fomentar el desenvolupament local de les zones rurals a través de la mesura 19 d'ajut al desenvolupament local participatiu dins el focus àrea 6B, referida al desenvolupament de les operacions següents: suport a les despeses preparatòries per a l'elaboració de les estratègies de desenvolupament local, la seva implementació en forma d'ajuts a projectes, el desenvolupament de projectes de cooperació entre grups d'acció local (d'ara endavant, GAL) i, finalment, les despeses d'animació i funcionament.

L'Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, va publicar la convocatòria per a la selecció de grups d'acció local i va dictar les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020, i va aprovar les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.

La Resolució de la Direcció General de Desenvolupament Rural de 28 de juliol de 2015 va aprovar i seleccionar, amb caràcter definitiu fins a la signatura del conveni corresponent, els onze grups que participaran en la gestió d'aquestes operacions.

El 18 de setembre de 2015, es van signar els convenis entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els onze grups d'acció local seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del PDR, que regulen els procediments de gestió, la dotació financera i les obligacions de les parts.

Els ajuts a què fa referència aquesta Ordre són els corresponents al desenvolupament local Leader en l'àmbit públic i privat. Els ajuts destinats a empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris no inclosos en l'annex I del Tractat de funcionament de la UE, les empreses no agroalimentàries i els ajuts destinats a entitats públiques tenen el caràcter d'ajuts de minimis , d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis .

Conseqüentment, valorada la conveniència de continuar donant suport a les iniciatives de diversificació econòmica en l'àmbit territorial Leader mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al desenvolupament local Leader de Catalunya per a la diversificació econòmica de les zones rurals que es publiquen en l'annex 1 d'aquesta Ordre i també les dades, l'àmbit territorial d'actuació i els criteris de selecció i priorització de projectes de cada grup d'acció local que detalla l'annex 2.

La gestió d'aquests ajuts s'exerceix amb la col·laboració dels grups d'acció local seleccionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (d'ara endavant, DARP) mitjançant la Resolució de 28 de juliol de 2015 i signataris del conveni de col·laboració amb l'esmentat Departament el 18 de setembre de 2015. A l'annex 2, figuren les dades, l'àmbit territorial d'actuació i els criteris de selecció i priorització de projectes de cada grup d'acció local, i als annexos 3 i 4, la documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud i certificació de l'ajut, respectivament.

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 5.

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC 4743, de 19.10.2006)

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/141/2018, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01), la qual només resta d'aplicació als ajuts tramitats a empara seva (DOGC 7681, de 8.8.2018).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 20 de novembre de 2019

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

–1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals. Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups d'acció local seleccionats mitjançant l'Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre.

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d'ocupació; a establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l'arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

–2 Àmbit d'aplicació

Les àrees d'aplicació dels ajuts relatius al desenvolupament local Leader correspondran únicament als territoris rurals que determinen les estratègies de desenvolupament local presentades pels GAL recollides a l'annex 2 d'aquesta Ordre en forma de criteris de selecció i prioritat.

–3 Persones beneficiàries

3.1 Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts:

3.1.1 Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d'un 25%) que realitzin inversions productives en:

 1. Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l'annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d'aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).

 2. Empreses no agroalimentàries.

  3.1.2 Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d'un 25%) que realitzin inversions no productives en:

 3. Recuperació del patrimoni cultural i natural.

 4. Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.

 5. Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

  3.2 Per poder ser beneficiàries les persones i entitats que estableix l'apartat 3.1, han de complir els requisits següents des del moment de presentar la sol·licitud:

 6. Que realitzin inversions elegibles en l'àmbit territorial Leader d'un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d'un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.

 7. Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l'apartat 1 d'aquestes bases que siguin...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA