ORDRE ARP/218/2017, de 22 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, i amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'execució C(2015) 5325 final de 28 de juliol, modificada per la Decisió d'execució C(2015) 9760 final de 18 de desembre i per la Decisió d'execució C(2016) 5998 final de 16 de setembre.

Aquests ajuts desenvolupen les mesures següents incloses en el PDR: M04 d'inversions en actius físics, M08 d'inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos i M09 corresponent a la creació d'agrupacions i organització de productors.

En virtut de l'Ordre ARP/155/2016, de 8 de juny, es van modificar les esmentades bases reguladores per adaptar-les a les indicacions de la Comissió Europea relatives al PDR i incorporar alguns requisits relatius a la tramitació de subvencions introduïts per la normativa aprovada amb posterioritat a la publicació de l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol.

Així mateix, cal introduir diverses modificacions a l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per adaptar-la als requeriments emanats de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la tramitació telemàtica dels ajuts.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector forestal mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Modificació de l'articulat de l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol.

  1. Es modifica la numeració de l'article únic, que passa a ser l'article 1.

  2. S'hi afegeix un article 2 amb el redactat següent:

“Article 2. Tramitació telemàtica de les sol·licituds

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 9.”

 

Article 2

Modificació de les bases comunes a les línies d'ajuts publicades en l'annex 1 de l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol.

  1. Es modifica l'apartat 6.1 de l'annex 1, que queda redactat de la manera següent:

    “6.1 Les sol·licituds per acollir-se a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS