ORDRE ARP/220/2018, de 19 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ARP/9/2018, de 30 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2018 (Ordre de 30 de gener, publicada al BOE núm. 34, de 7.2.2018, i DOGC núm. 7553, de 7.2.2018).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Ordre ARP/9/2018, de 30 de gener, estableix en l'article 1.1 que la declaració única agrària (DUN) consisteix en una declaració anual que ha de realitzar la persona titular de l'explotació agrària ubicada a Catalunya i que ha d'incloure la totalitat de la superfície, agrària, forestal i improductiva, en base al SIGPAC, incloses aquelles parcel·les per les quals no es sol·liciti cap ajut, així com les dades ramaderes de l'explotació i en l'article 2 estableix les persones que estan obligades a efectuar aquesta declaració anual. Entre d'altres, s'han de tramitar a través de la DUN els ajuts sotmesos al compromís de compliment de les normes de condicionalitat.

L'article quart del Reial decret 980/2017, de 10 de novembre, va modificar el Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola i, concretament, pel que fa a la BCAM 6 (Bones Condicions Agràries i Mediambientals de la terra) de l'apartat 2 de l'annex II va establir la prohibició, a partir de l'1 de gener de 2018, d'utilitzar els sistemes d'aplicació de purí d'aspersió amb canó, vano o ventall i a la vegada habilitava a les Comunitats Autònomes a establir-hi excepcions.

En aquest marc normatiu, l'Ordre ARP/9/2018, dins l'article 9 relatiu als compromisos que ha de subscriure una persona titular de la DUN, va establir en l'apartat 3 excepcions temporals a la prohibició d'utilitzar els sistemes d'aplicacions de purí de vano o ventall.

El Reial decret 1378/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1075/2014, 1076/2014 i 1078/2014, de 19 de desembre, relatius a l'aplicació a Espanya de la Política Agrícola Comuna, en l'article tercer modifica de nou la BCAM 6 de l'apartat 2 de l'annex II el Reial decret 1078/2014, relatiu a la condicionalitat, i manté la prohibició d'utilitzar els sistemes d'aplicació de purí d'aspersió amb canó, vano o ventall, però en modifica la redacció per permetre que les Comunitats autònomes estableixin excepcions a aquesta prohibició tenint en compte les millors tècniques disponibles.

A Catalunya, la major part de les cisternes existents no disposen de sistemes d'aplicació de purins alternatius al vano o ventall, i, probablement, els fabricants d'aquests equips no tenen la capacitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA