ORDRE ARP/221/2018, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, estableix a la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 45 la mesura de suport per a la promoció en els mercats de tercers països amb l'objectiu de millorar la competitivitat dels vins de la Unió Europea.

El Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, pel que es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, en el qual es refereix als programes nacionals de suport al sector vitivinícola i es modifica el Reglament (CE) núm. 555/2008 de la Comissió, el qual estableix normes de desplegament en relació amb els programes de suport, el comerç amb països tercers, el potencial productiu i els controls del sector vitivinícola.

El Reglament (UE) núm. 2016/1150 de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i el Consell en referència als programes nacionals de suport al sector vitivinícola.

En aquest marc normatiu, aquesta disposició regula la mesura de promoció de productes vinícoles en mercats de tercers països d'acord amb el Programa de Suport al sector vitivinícola espanyol 2019-2023 presentat per l'Estat a la Comissió Europea i regulat pel Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre.

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector vitivinícola mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a proposta de la Direcció General de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores de l'ajut a la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països que es publiquen en l'annex 1, així com les accions i activitats de promoció de l'annex 2, la llista de productes de qualitat destinats al consum directe de l'annex 3, la llista de països prioritaris de l'annex 4, els formularis per a presentar la sol·licitud d'ajut de l'annex 5, els criteris de priorització de l'annex 6, la relació no exhaustiva de despeses no subvencionables de l'annex 7 i les condicions per a la subvencionabilitat de les despeses de personal i administratives de l'annex 8.

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 9 d'aquesta Ordre per a les sol·licituds de participació a l'ajut de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països.

Disposició addicional

Aquests ajuts finançats pel FEAGA es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'Organisme Pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/14/2017, de 2 de febrer, (DOGC núm. 7303, de 7.2.2017) per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països, que només resta aplicable als ajuts convocats a la seva empara.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en Diari Oficial de la Generalitat.

Barcelona, 19 de desembre de 2018

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

 1. Objecte dels ajuts

  L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de tramitació dels ajuts a la mesura de suport d'informació i promoció en mercats de tercers països dels productes vinícoles detallats a l'apartat 2 d'aquestes bases reguladores, amb la finalitat de millorar-ne la competitivitat, d'acord amb el Reglament (UE) 1308/2013 i disposicions que el completen i desenvolupen, i el Reial decret 1363/2018.

  2 Àmbit d'aplicació

  -- Podran ser objecte de promoció els productes espanyols de qualitat destinats al consum directe, detallats a l'annex 3, que tinguin possibilitats d'exportació o de noves sortides comercials a tercers països, i que estiguin inclosos en alguna de les categories següents:

  - Vins amb denominació d'origen protegida.

  - Vins amb indicació geogràfica protegida.

  - Vins en els quals s'indiqui la varietat o varietats de raïm de vinificació.

  -- Es consideren elegibles la realització de les accions promocionals de l'annex 2 a tots els països tercers, sent prioritaris els previstos a l'annex 4.

  3 Tipus d'accions i durada dels programes

  3.1. La mesura inclosa en l'article 45.1.b) del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, podrà incloure qualssevol de les accions i activitats indicades a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

  3.2. Aquestes accions s'han de dur a terme en el marc d'un programa d'informació i de promoció, entenent com a programa el conjunt d'accions de promoció coherents que es desenvolupin en un o més països tercers, l'abast de les quals sigui suficient per contribuir a la informació sobre els productes en qüestió, així com la seva comercialització.

  3.3. Els programes podran tenir una durada màxima de tres anys per beneficiari i tercer país o mercat d'un tercer país. Tot i aquesta limitació, a sol·licitud del beneficiari i si els efectes del programa ho justifiquen, els programes podran ser prorrogats, una vegada per un màxim de dos anys, o dues vegades per un màxim d'un any cada pròrroga, amb sol·licitud prèvia segons l'apartat 6.4 d'aquest annex.

  A efectes de comptabilitzar la durada màxima de l'ajut, es tindran en compte els programes executats des de l'exercici FEAGA 2018 inclòs aquest (campanya 2017/2018).

  4 Persones beneficiàries

  4.1. Poden acollir-se a l'ajut per al finançament de les mesures de promoció a tercers països les entitats següents que tinguin domicili fiscal a Catalunya:

  1. Empreses vinícoles, entenent aquestes com les empreses privades en les quals més del 50% de la seva facturació provingui del sector del vi, o que la seva producció superi els 1.000 hl, d'acord amb el seu últim exercici fiscal tancat.

  2. Organitzacions de productors vitivinícoles reconegudes i associacions d'organitzacions de productors vitivinícoles, definides d'acord als articles 152 i 156 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

  3. Organitzacions interprofessionals definides i reconegudes a nivell nacional d'acord amb els articles 157 i 158 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i reconegudes per Espanya segons la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries

  4. Les organitzacions professionals, entenent com a tals les que exerceixin la seva activitat majoritària en el sector del vi, i que estiguin reconegudes en l'àmbit nacional d'acord amb la normativa vigent, i que tinguin entre les seves finalitats estatutàries la realització d'activitats de promoció.

  5. Òrgans de gestió i de representació de les indicacions geogràfiques protegides i denominacions d'origen protegides víniques, així com les seves associacions.

  6. Les associacions temporals o permanents de dos o més productors que tinguin entre les seves finalitats el desenvolupament d'iniciatives en matèria de promoció i comercialització del vi.

  7. Cooperatives que comercialitzen vins elaborats per elles o pels seus associats.

  8. Les entitats associatives sense ànim de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola que tinguin entre les seves finalitats la promoció exterior dels vins.

  9. Organismes públics amb competència legalment establerta per a desenvolupar actuacions de promoció de vins en mercats en tercers països.

   4.2. Els beneficiaris hauran de demostrar, en funció del personal de què disposin, i de la mida de l'empresa i l'experiència professional en els últims anys, que tenen accés a la suficient capacitat tècnica per afrontar les exigències de comerç amb els tercers països, i que compten amb els recursos financers i de personal suficients per a assegurar que la mesura s'aplica al més eficaçment possible.

   A més, han de garantir la disponibilitat, en quantitat i qualitat, de productes que cobreixin la demanda que es pugui generar com a conseqüència de les mesures d'informació i promoció realitzades.

   4.3. En les associacions temporals o permanents de dos o més productors, obtindran la condició de beneficiaris de la subvenció tots els membres de l'agrupació.

   Els beneficiaris es mantindran en l'agrupació des del moment de presentació de la sol·licitud fins al cessament de les obligacions de control financer establertes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

   Es designarà un representant de l'agrupació. El representant de l'agrupació haurà de tenir poders suficients per a poder complir les obligacions que corresponguin a l'esmentada agrupació com a beneficiària dels ajuts, tal com estableix l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

   Aquest representant haurà de realitzar les funcions que se li encomanin per poders, atorgats per tots els membres de l'agrupació.

   5 Concurrència amb altres ajuts

   No es poden subvencionar a l'empara d'aquesta Ordre les campanyes a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA