ORDRE ARP/224/2016, de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'Execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'Execució C (2015) 9760 final de 18 de desembre de 2015, preveu dins de la mesura 19 corresponent al Leader l'operació corresponent 19.03.01 d'ajuts destinats als projectes de cooperació dels grups d'acció local.

El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d'Execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol de 2014, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

D'altra banda, el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural i regula el desenvolupament local participatiu, que ha de ser governat pels GAL, on s'inclou en l'article 35 la preparació i realització de les activitats de cooperació del GAL.

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

En el PDR de Catalunya 2014-2020, el Leader s'emmarca en l'objectiu o prioritat de fomentar el desenvolupament local de les zones rurals, a través de la mesura 19 d'ajut al desenvolupament local participatiu dins el focus àrea 6B, referida al desenvolupament de les operacions següents: suport a les despeses preparatòries per a l'elaboració de les estratègies de desenvolupament local, la seva implementació en forma d'ajuts a projectes, el desenvolupament de projectes de cooperació entre grups d'acció local (en endavant, GAL) i finalment les despeses d'animació i funcionament.

La cooperació és un mecanisme que pot contribuir en gran mesura a definir fórmules integrades de desenvolupament, comunes per a diferents territoris Leader, a fi de salvaguardar i posar en relleu el patrimoni natural i cultural local, promocionar els productes típics locals i el turisme, i també invertir en la seva valoració. La cooperació obre també la possibilitat de combinar tots tres objectius: competitivitat, medi ambient i qualitat de vida/diversificació.

El 18 de setembre de 2015, es van signar els convenis de col·laboració i delegació de funcions entre el DARP i els GAL seleccionats a l'empara de l'Ordre AAM/387/2014, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020.

El desenvolupament de projectes de cooperació dels GAL previstos en aquesta Ordre es programarà, aplicarà i finançarà mitjançant el PDR de Catalunya 2014-2020.

L'article 44.3 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix que en els casos en què els projectes de cooperació no siguin seleccionats pels GAL, els estats membres implantaran un sistema de presentació de sol·licituds permanent. D'altra banda, el PDR de Catalunya 2014-2020 estableix que els projectes de cooperació entre GAL seran convocats per l'Autoritat de Gestió del programa per concurrència competitiva. Per aquest motiu, aquesta Ordre estableix la possibilitat de presentar sol·licituds de despesa preparatòria entre convocatòries i períodes de concurrència, i el sistema de comparació de sol·licituds s'estableix a fi de prioritzar els projectes més ben valorats i de més impacte estratègic i territorial, i d'optimitzar els recursos pressupostaris disponibles.

Les sol·licituds de despesa preparatòria presentades entre convocatòries permetran auxiliar les despeses preparatòries dels projectes de cooperació entre GAL fins a la resolució de concessió de l'ajut.

Conseqüentment, valorada la necessitat de donar suport a la cooperació dels GAL seleccionats per a la gestió dels ajuts Leader a Catalunya mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats als projectes de cooperació dels GAL Leader de Catalunya i als projectes estratègics d'un GAL amb col·laboració dels agents socials i econòmics del seu àmbit territorial que es publiquen a l'annex 1, i també l'estructura i el contingut mínim dels projectes, els criteris de valoració i el contingut mínim dels convenis de col·laboració, que es relacionen en els annexos 2, 3 i 4, respectivament, d'aquesta Ordre.

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006)

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/375/2015, de 16 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projecte de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01), i es convoquen els corresponents a l'any 2016, que només resta aplicable per als ajuts convocats per a 2016.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 d'agost de 2016

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

P. d. (Decret 287/2016, de 26 de juliol, DOGC núm. 7183, de 12.8.2016)

Carles Mundó i Blanch

Conseller de Justícia

Annex 1

Bases reguladores

-1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és auxiliar la tipologia següent de projectes en el marc de la mesura 19.03.01 del PDR:

 1. Projectes de cooperació interterritorial i transnacional entre grups d'acció local (en endavant, GAL): desenvolupament de projectes de cooperació entre GAL i persones o entitats col·laboradores, si s'escau, per compartir estratègies, objectius o problemàtiques que incideixin en la implementació de les estratègies de desenvolupament local.

 2. Projectes estratègics d'un GAL: un GAL podrà desenvolupar projectes estratègics amb els agents socials i econòmics del seu territori, dirigits al desenvolupament de la seva estratègia de desenvolupament local.

  -2 Àmbit territorial d'aplicació

  En els projectes de cooperació entre GAL, seran considerades subvencionables les actuacions desenvolupades en l'àmbit territorial Leader dels GAL participants. Pel que fa als projectes estratègics d'un GAL, seran considerades subvencionables les actuacions desenvolupades dins el mateix àmbit territorial Leader del GAL.

  L'àmbit territorial Leader en el període 2014-2020 és el que determina l'annex 1 de l'Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de GAL i es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020.

  -3 Persones beneficiàries

  3.1 Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els GAL que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud:

 3. Hagin estat seleccionats pel DARP a l'empara de l'Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014).

 4. Hagin signat el conveni de col·laboració amb el DARP per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en el marc del PDR de Catalunya de 2014-2020.

 5. Estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

 6. Participar, com a GAL coordinador, d'acord amb el que estableix l'apartat 6 d'aquestes bases reguladores.

 7. En el cas de sol·licitar ajuts per a projectes de cooperació, participar, com a GAL cooperant, d'acord amb el que estableix l'apartat 7 d'aquestes bases reguladores, en un projecte de cooperació coordinat i supervisat per un GAL seleccionat en el marc Leader del PDR de Catalunya.

 8. Disposar dels mitjans materials i humans necessaris per dur a terme de manera adequada, tant tècnicament com econòmicament, les tasques corresponents al projecte. Aquestes tasques hauran d'estar clarament diferenciades de les tasques de funcionament ordinari del GAL, subvencionades a l'empara de l'ordre corresponent.

 9. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

 10. En cas d'associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA