ORDRE ARP/239/2017, de 9 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). Aquesta Ordre es va publicar al DOGC núm. 7247, de 15 de novembre de 2016.

L'1 de setembre de 2017 es publica l'Ordre ARP/203/2017, de 29 d'agost, de modificació de l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, tramitada per tal d'adaptar les bases reguladores d'aquests ajuts als requisits d'aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com donar un millor redactat a algunes qüestions de la norma i realitzar petites modificacions en els criteris de selecció i priorització d'alguns GAL.

Arran de la publicació de l'esmentada Ordre, s'ha observat la necessitat d'adaptar els diversos terminis previstos en el text, atès que les dites bases reguladores seran d'aplicació més enllà de la convocatòria 2016 de l'ajut.

En conseqüència, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Modificació de les bases reguladores contingudes en l'annex 1 de l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre

Es modifiquen els apartats següents de l'annex 1 de l'Ordre ARP/2302/2016, de 8 de novembre:

  1. - L'apartat 6.2.b) passa a tenir la redacció següent:

    “b) Els sol·licitants d'ajuts Leader que durant les últimes tres convocatòries hagin renunciat a un ajut Leader aprovat, o l'hagin certificat a zero o l'hagin certificat per menys de la meitat del seu import aprovat, o se'ls hi hagi revocat l'ajut pagat, passaran, per ordre de puntuació, a darrere de l'últim expedient amb la puntuació mínima establerta en els criteris de selecció de cada GAL, llevat del cas següent: expedients aprovats que presentin la renúncia a l'ajut abans del 30 de novembre de l'anualitat de la resolució de l'ajut. “

  2. -L'apartat 12.4 passa a tenir la redacció següent:

    “12.4 Els beneficiaris de naturalesa privada hauran d'acreditar al GAL, abans del 30 de novembre de l'anualitat de la resolució de l'ajut, haver iniciat les obres o actuacions objecte de l'ajut. En el cas d'un organisme públic, haurà de presentar al GAL l'adjudicació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA