ORDRE ARP/242/2017, de 25 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres de la flota amb port base a Catalunya, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 2328/2003, (CE) núm. 861/2006, (CE) núm. 1198/2006, i (CE) núm. 791/2007 del Consell, i el Reglament (UE) 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell, defineix les modalitats i les condicions de les intervencions comunitàries en el sector de la pesca. Entre les mesures regulades en l'esmentat Reglament (UE) núm. 508/2014, figura la de la paralització temporal de les activitats pesqueres.

El Reglament Delegat (UE) núm. 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, complementa el susdit Reglament (UE) núm. 508/2014, pel que fa al període de temps i les dates en relació amb la inadmissibilitat de les sol·licituds.

D'altra banda, el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix el marc comú i general dels fons estructurals i d'inversió europeus (Fons EIE), entre els quals hi ha el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

La Decisió de la Comissió, de data 17 de novembre de 2015, aprova el Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període 2014-2020.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, concretament l'article 86, atribueix al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació la gestió de manera integrada de tots els ajuts públics destinats al millorament de la pesca i de les estructures pesqueres de Catalunya, tant els que figuren en els seus pressupostos com les subvencions territorialitzables de la Unió Europea i de l'Estat.

El Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de Pesca i el Reial decret 486/2017, de 12 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1173/2015, regulen els ajuts a la paralització definitiva i temporal de l'activitat pesquera.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 1 “Fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement”, establerta en l'article 6 del Reglament (UE) núm. 508/2014.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.3 l'exercici de la competència en matèria de polítiques de pesca al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, disposa com a funcions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims als articles 53.1 c) i e) Planificar les actuacions en matèria d'ajuts al sector pesquer en el marc de la política pesquera europea i la d'impulsar la regulació normativa en matèria d'ordenació pesquera, gestió dels recursos marins i de les zones de protecció pesquera o marisquera, i d'altres mesures de protecció dels recursos marins.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector de la pesca mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts als/a les armadors/res d'embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres i dels ajuts als/a les pescadors/res afectats/des per aquestes paralitzacions temporals d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), que es publiquen en l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de les sol·licituds i notificació de la resolució que efectua el DARP, que figura a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEMP es tramiten d'acord amb les funcions com a organisme intermedi de gestió i certificació dels ajuts FEMP, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i la Direcció de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Afers Marítims, respectivament.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/138/2016, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector pesquer en els àmbits de la paralització temporal d'activitats pesqueres en les modalitats de pesca d'encerclament i arrossegament, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca i es convoquen els ajuts corresponents a les aturades temporals efectuades els anys 2015 i 2016 , la qual només resta d'aplicació als ajuts corresponents a la convocatòria publicada mitjançant l'Ordre ARP/138/2016, de 27 de maig i la Resolució ARP/1715/2016 d'11 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres de les embarcacions de pesca de la modalitat d'arrossegament de la província de Tarragona durant el 2016 i els ajuts per als pescadors dels vaixells afectats per aquesta paralització temporal, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, modificada per la Resolució ARP/1914/2016 de 28 de juliol.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 25 d'octubre de 2017

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex 1

Bases reguladores dels ajuts als/a les armadors/res d'embarcacions pesqueres destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres de la flota amb port base a Catalunya i dels ajuts per als/a les pescadors/res afectats/des per aquestes paralitzacions temporals, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

 

1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és auxiliar als/a les armadors/res de les embarcacions per la paralització temporal de l'activitat pesquera de la flota amb port base a Catalunya, així com als/a les pescadors/res de les embarcacions afectades per aquestes paralitzacions temporals.

 

2 Concepte dels ajuts

El concepte d'aquests ajuts és la paralització temporal de l'activitat pesquera de la flota amb port base a Catalunya durant el període de temps que estableixi la convocatòria d'ajuts corresponent.

 

3 Persones beneficiàries

Podran ser persones beneficiàries dels ajuts per a la paralització temporal de l'activitat pesquera les que compleixin, en el moment de presentar la seva sol·licitud, els requisits següents:

 1. Els/les armadors/res d'embarcacions pesqueres que estiguin registrades com a actives en el Registre General de la flota pesquera i hagin dut a terme una activitat pesquera de, com a mínim, 120 dies naturals al mar, durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut.

 2. Els/les pescadors/res que hagin treballat al mar com a mínim 120 dies naturals durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut, a bord d'una embarcació pesquera afectada per la paralització temporal.

   

  4 Condicions d'admissibilitat

  No poden ser beneficiàries d'aquests ajuts, durant el període de temps determinat en el Capítol II del Reglament Delegat (UE) 2015/288 de la Comissió, les persones físiques o jurídiques que:

 3. Han comès infracció greu d'acord a l'article 42 del Reglament (CE) núm. 1005/2008, o de l'article 90.1 del Reglament (CE) núm. 1224/2009;

 4. Han estat involucrades en l'explotació, gestió o propietat d'embarcacions incloses a la llista de Pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR) d'acord a l'article 40.3 del Reglament CE 1005/2008, o d'embarcacions que enarboren pavelló de països considerats tercers països no cooperants segons s'estableix en l'article 33 de l'esmentat reglament;

 5. Han comès infracció greu de la Política Pesquera Comuna (PPC) definides com a tals en altres actes legislatius adoptats pel Parlament Europeu i el Consell,

 6. Han comès algun dels delictes tipificats en els articles 3 i 4 de la Directiva 2008/99/CE del Parlament Europeu i del Consell, quan es presenti una sol·licitud d'ajut de les mesures establertes al títol V del capítol II, del Reglament (UE) 508/2014;

 7. Han comès frau en el marc del Fons Europeu de la Pesca (FEP) o del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

   

  5 Condicions generals de la paralització temporal de les embarcacions

 8. Els 120 dies naturals d'activitat pesquera mínima exigits a l'apartat núm. 3 d'aquestes bases reguladores, s'hauran d'haver realitzat en la modalitat de pesca en la qual s'hagués realitzat la parada temporal.

 9. Durant el període de paralització, la inactivitat pesquera ha de ser total i l'embarcació ha de romandre en port durant tot el període computable de la parada, sense que pugui ser despatxada per activitat i sense que sigui necessari que aquest port coincideixi amb el seu port base. Aquesta circumstància ha de quedar recollida en el rol de despatx, en el qual s'indicarà expressament que l'embarcació entra a port per iniciar una aturada temporal de l'activitat pesquera i, igualment, el dia de sortida s'indicarà que l'embarcació finalitza la parada temporal.

  Podran exceptuar-se aquells moviments de l'embarcació motivats per raons de seguretat, exigides per l'autoritat competent, així com els desplaçaments de l'embarcació a varador per efectuar tasques de manteniment o reparacions, que hauran de ser acreditades documentalment pel beneficiari. En qualsevol cas, l'embarcació haurà de ser despatxada per aquestes activitats concretes, amb indicació de la data de sortida i arribada al port de destinació.

  Igualment, i amb caràcter excepcional, es podran exceptuar els moviments de l'embarcació en els supòsits de participació de l'embarcació en la celebració de festes marineres tradicionals durant el període de veda o parada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA