ORDRE ARP/244/2017, de 25 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la paralització definitiva d'activitats pesqueres de la flota, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per embarcació (rastell de cadenes) i els ajuts per als/a les pescadors/ores de les embarcacions afectades per aquesta paralització definitiva, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, estableix el marc comú i general dels fons estructurals i d'inversió europeus (Fons EIE), entre els quals hi ha el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

El Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 2328/2003, (CE) núm. 861/2006, (CE) núm. 1198/2006 i (CE) núm. 791/2007 del Consell, i el Reglament (UE) 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell defineixen les modalitats i les condicions de les intervencions comunitàries en el sector de la pesca. Entre les mesures regulades en l'esmentat Reglament (UE) núm. 508/2014, figura la paralització definitiva de les activitats pesqueres regulada en l'article 34. Aquest ajut s'estableix per a propietaris/àries i pescadors/ores d'embarcacions pesqueres quan la paralització definitiva s'aconsegueixi mitjançant el desballestament i sempre que aquest desballestament estigui inclòs en el programa operatiu corresponent i la paralització definitiva estigui prevista com a instrument d'un pla d'acció de l'article 22, apartat 4, del Reglament (UE) núm. 1380/2013.

En aquest cas, es tracta del Pla d'acció per a les flotes en desequilibri entre la capacitat pesquera i les oportunitats de pesca adoptat d'acord amb l'establert en l'esmentat article 22.4.

El Reglament delegat (UE) núm. 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, complementa el Reglament (UE) núm. 508/2014 pel que fa al període de temps i les dates en relació amb la inadmissibilitat de les sol·licituds d'ajut.

La Decisió de la Comissió de data 17 de novembre de 2015 aprova el Programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per a l'Estat espanyol per al període 2014-2020.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, concretament a l'article 86, atribueix al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la gestió de manera integrada de tots els ajuts públics destinats al millorament de la pesca i de les estructures pesqueres de Catalunya, tant els que figuren en els seus pressupostos com les subvencions territorialitzables de la Unió Europea i de l'Estat.

El capítol II del Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, conté la normativa bàsica dels ajuts a la paralització definitiva de l'activitat pesquera, i correspon ara regular la tramitació i gestió d'aquests ajuts per a les embarcacions que operen en aigües interiors de Catalunya.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.3 l'exercici de la competència en matèria de polítiques de pesca al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, disposa com a funcions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims als articles 53.1 c) i e) planificar les actuacions en matèria d'ajuts al sector pesquer en el marc de la política pesquera europea i impulsar la regulació normativa en matèria d'ordenació pesquera i gestió dels recursos marins i de les zones de protecció pesquera o marisquera, i d'altres mesures de protecció dels recursos marins.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 1 Fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement, establerta en l'article 6 del Reglament (UE) núm. 508/2014.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector de la pesca mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores dels ajuts als/a les propietaris/àries d'embarcacions de pesca de la submodalitat de marisqueig amb dragues per embarcació (rastell de cadenes) destinats a la paralització definitiva d'activitats pesqueres i dels ajuts als/a les pescadors/ores afectats/des per aquestes paralitzacions definitives, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), que es publiquen en l'annex d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEMP els tramiten, d'acord amb les funcions com a organisme intermedi de gestió i certificació dels ajuts FEMP, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i la Direcció de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, respectivament.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 25 d'octubre de 2017

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex

Bases reguladores dels ajuts destinats a la paralització definitiva d'activitats pesqueres de la flota, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per embarcació (rastell de cadenes) i els ajuts per als/a les pescadors/ores de les embarcacions afectades per aquesta paralització definitiva, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

 

1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts regulats en aquestes bases és auxiliar els/les propietaris/àries de les embarcacions de la flota, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per embarcació (rastell de cadenes) que paralitzin definitivament l'activitat pesquera mitjançant el desballestament d'aquestes embarcacions, i també els/les pescadors/ores de les embarcacions afectades per aquestes paralitzacions definitives.

 

2 Concepte dels ajuts

El concepte d'aquests ajuts és la paralització definitiva de l'activitat pesquera de les embarcacions esmentades a l'apartat anterior que es poden concedir fins al 31 de desembre de 2017.

 

3 Despeses subvencionables

3.1 Es consideren despeses subvencionables els costos reals incorreguts per la persona propietària en la materialització del desballestament de l'embarcació en la drassana.

3.2 No es consideren subvencionables les despeses generals i/o despeses indirectes.

3.3 En el cas dels/de les pescadors/ores afectats/ades per la paralització definitiva de l'embarcació de la qual formaven part com a tripulació, serà subvencionable el cessament de totes les activitats pesqueres en el mar durant dos anys a comptar des de la data de la sol·licitud d'ajut.

 

4 Persones beneficiàries

Podran ser persones beneficiàries dels ajuts per a la paralització definitiva de l'activitat pesquera les que compleixin els requisits següents en el moment de presentar llur sol·licitud, sempre que aquesta paralització definitiva es materialitzi mitjançant el desballestament de l'embarcació:

 1. Els/les propietaris/àries i pescadors/ores de les embarcacions pesqueres, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per a embarcació (rastell de cadenes).

  Aquesta flota catalana està inclosa al Pla de gestió per a les embarcacions de marisqueig mitjançant dragues per a embarcació, aprovat per l'Ordre ARP/219/2016, de 3 d'agost, conforme al Reglament (CE) núm. 1967/2006 del Consell, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de gestió per a l'explotació sostenible del mar Mediterrani.

 2. Les embarcacions pesqueres esmentades en la lletra a) anterior han de tenir deu anys d'edat o més, han d'estar registrades com a actives i han d'haver dut a terme una activitat pesquera com a mínim de 90 dies a l'any en el mar durant cadascun dels dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 3. Els/les pescadors/ores esmentats en la lletra a) d'aquest apartat han d'haver treballat en el mar com a mínim durant 90 dies a l'any durant cadascun dels dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut, a bord d'una embarcació pesquera afectada per la paralització definitiva.

  Als efectes d'aquestes bases, s'entendrà per persona pescadora aquella que exerceix la seva activitat professional principal per compte aliè a bord d'una embarcació en actiu afectada per la paralització definitiva.

  Els/les pescadors/ores podran considerar-se beneficiaris/àries dels ajuts des del moment en què es notifiqui la resolució de concessió d'ajut per paralització definitiva al/a la propietari/ària de l'embarcació de la qual formen part com a tripulació.

  En tots els casos, el còmput d'anys ha d'entendre's com a anys naturals, considerats com els períodes de 365 dies compresos entre l'1 de gener i el 31 de desembre.

   

  5 Condicions d'admissibilitat

  No poden ser beneficiàries d'aquests ajuts, durant un període de temps determinat establert de conformitat amb l'apartat 4 de l'article 10 del Reglament FEMP i el Reglament delegat (UE) 2015/288 de la Comissió, les persones físiques o jurídiques que:

 4. han comès infracció greu d'acord amb l'article 42 del Reglament (CE) núm. 1005/2008, o l'article 90.1 del Reglament (CE) núm. 1224/2009;

 5. han estat involucrades en l'explotació, gestió o propietat d'embarcacions incloses a la llista de pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR), d'acord amb l'article 40.3 del Reglament CE 1005/2008, o d'embarcacions que enarboren pavelló de països considerats tercers països no cooperants segons estableix l'article 33 de l'esmentat Reglament;

 6. han comès infracció greu de la Política Pesquera Comuna (PPC) definida com a tal en altres actes legislatius adoptats pel Parlament Europeu i el Consell;

 7. han comès algun dels delictes tipificats en els articles 3 i 4 de la Directiva 2008/99/CE;

 8. han comès frau en el marc del Fons Europeu de la Pesca (FEP) o del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

   

  6 Condicions i requisits...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA