ORDRE ARP/244/2017, de 25 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la paralització definitiva d'activitats pesqueres de la flota, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per embarcació (rastell de cadenes) i els ajuts per als/a les pescadors/ores de les embarcacions afectades per aquesta paralització definitiva, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, estableix el marc comú i general dels fons estructurals i d'inversió europeus (Fons EIE), entre els quals hi ha el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

El Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 2328/2003, (CE) núm. 861/2006, (CE) núm. 1198/2006 i (CE) núm. 791/2007 del Consell, i el Reglament (UE) 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell defineixen les modalitats i les condicions de les intervencions comunitàries en el sector de la pesca. Entre les mesures regulades en l'esmentat Reglament (UE) núm. 508/2014, figura la paralització definitiva de les activitats pesqueres regulada en l'article 34. Aquest ajut s'estableix per a propietaris/àries i pescadors/ores d'embarcacions pesqueres quan la paralització definitiva s'aconsegueixi mitjançant el desballestament i sempre que aquest desballestament estigui inclòs en el programa operatiu corresponent i la paralització definitiva estigui prevista com a instrument d'un pla d'acció de l'article 22, apartat 4, del Reglament (UE) núm. 1380/2013.

En aquest cas, es tracta del Pla d'acció per a les flotes en desequilibri entre la capacitat pesquera i les oportunitats de pesca adoptat d'acord amb l'establert en l'esmentat article 22.4.

El Reglament delegat (UE) núm. 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, complementa el Reglament (UE) núm. 508/2014 pel que fa al període de temps i les dates en relació amb la inadmissibilitat de les sol·licituds d'ajut.

La Decisió de la Comissió de data 17 de novembre de 2015 aprova el Programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per a l'Estat espanyol per al període 2014-2020.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, concretament a l'article 86, atribueix al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la gestió de manera integrada de tots els ajuts públics destinats al millorament de la pesca i de les estructures pesqueres de Catalunya, tant els que figuren en els seus pressupostos com les subvencions territorialitzables de la Unió Europea i de l'Estat.

El capítol II del Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, conté la normativa bàsica dels ajuts a la paralització definitiva de l'activitat pesquera, i correspon ara regular la tramitació i gestió d'aquests ajuts per a les embarcacions que operen en aigües interiors de Catalunya.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.3 l'exercici de la competència en matèria de polítiques de pesca al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, disposa com a funcions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims als articles 53.1 c) i e) planificar les actuacions en matèria d'ajuts al sector pesquer en el marc de la política pesquera europea i impulsar la regulació normativa en matèria d'ordenació pesquera i gestió dels recursos marins i de les zones de protecció pesquera o marisquera, i d'altres mesures de protecció dels recursos marins.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 1 Fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement, establerta en l'article 6 del Reglament (UE) núm. 508/2014.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector de la pesca mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores dels ajuts als/a les propietaris/àries d'embarcacions de pesca de la submodalitat de marisqueig amb dragues per embarcació (rastell de cadenes) destinats a la paralització definitiva d'activitats pesqueres i dels ajuts als/a les pescadors/ores afectats/des per aquestes paralitzacions definitives, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), que es publiquen en l'annex d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEMP els tramiten, d'acord amb les funcions com a organisme intermedi de gestió i certificació dels ajuts FEMP, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i la Direcció de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, respectivament.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 25 d'octubre de 2017

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex

Bases reguladores dels ajuts destinats a la paralització definitiva d'activitats pesqueres de la flota, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per embarcació (rastell de cadenes) i els ajuts per als/a les pescadors/ores de les embarcacions afectades per aquesta paralització definitiva, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

 

1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts regulats en aquestes bases és auxiliar els/les propietaris/àries de les embarcacions de la flota, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per embarcació (rastell de cadenes) que paralitzin definitivament l'activitat pesquera mitjançant el desballestament d'aquestes embarcacions, i també els/les pescadors/ores de les embarcacions afectades per aquestes paralitzacions definitives.

 

2 Concepte dels ajuts

El concepte d'aquests ajuts és la paralització definitiva de l'activitat pesquera de les embarcacions esmentades a l'apartat anterior que es poden concedir fins al 31 de desembre de 2017.

 

3 Despeses subvencionables

3.1 Es consideren despeses subvencionables els costos reals incorreguts per la persona propietària en la materialització del desballestament de l'embarcació en la drassana.

3.2 No es consideren subvencionables les despeses generals i/o despeses indirectes.

3.3 En el cas dels/de les pescadors/ores afectats/ades per la paralització definitiva de l'embarcació de la qual formaven part com a tripulació, serà subvencionable el cessament de totes les activitats pesqueres en el mar durant dos anys a comptar des de la data de la sol·licitud d'ajut.

 

4 Persones beneficiàries

Podran ser persones beneficiàries dels ajuts per a la paralització definitiva de l'activitat pesquera les que compleixin els requisits següents en el moment de presentar llur sol·licitud, sempre que aquesta paralització definitiva es materialitzi mitjançant el desballestament de l'embarcació:

 1. Els/les propietaris/àries i pescadors/ores de les embarcacions pesqueres, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per a embarcació (rastell de cadenes).

  Aquesta flota catalana està inclosa al Pla de gestió per a les embarcacions de marisqueig mitjançant dragues per a embarcació, aprovat per l'Ordre ARP/219/2016, de 3 d'agost, conforme al Reglament (CE) núm. 1967/2006 del Consell, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de gestió per a l'explotació sostenible del mar Mediterrani.

 2. Les embarcacions pesqueres esmentades en la lletra a) anterior han de tenir deu anys d'edat o més, han d'estar registrades com a actives i han d'haver dut a terme una activitat pesquera com a mínim de 90 dies a l'any en el mar durant cadascun dels dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 3. Els/les pescadors/ores esmentats en la lletra a) d'aquest apartat han d'haver treballat en el mar com a mínim durant 90 dies a l'any durant cadascun dels dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut, a bord d'una embarcació pesquera afectada per la paralització definitiva.

  Als efectes d'aquestes bases, s'entendrà per persona pescadora aquella que exerceix la seva activitat professional principal per compte aliè a bord d'una embarcació en actiu afectada per la paralització definitiva.

  Els/les pescadors/ores podran considerar-se beneficiaris/àries dels ajuts des del moment en què es notifiqui la resolució de concessió d'ajut per paralització definitiva al/a la propietari/ària de l'embarcació de la qual formen part com a tripulació.

  En tots els casos, el còmput d'anys ha d'entendre's com a anys naturals, considerats com els períodes de 365 dies compresos entre l'1 de gener i el 31 de desembre.

   

  5 Condicions d'admissibilitat

  No poden ser beneficiàries d'aquests ajuts, durant un període de temps determinat establert de conformitat amb l'apartat 4 de l'article 10 del Reglament FEMP i el Reglament delegat (UE) 2015/288 de la Comissió, les persones físiques o jurídiques que:

 4. han comès infracció greu d'acord amb l'article 42 del Reglament (CE) núm. 1005/2008, o l'article 90.1 del Reglament (CE) núm. 1224/2009;

 5. han estat involucrades en l'explotació, gestió o propietat d'embarcacions incloses a la llista de pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR), d'acord amb l'article 40.3 del Reglament CE 1005/2008, o d'embarcacions que enarboren pavelló de països considerats tercers països no cooperants segons estableix l'article 33 de l'esmentat Reglament;

 6. han comès infracció greu de la Política Pesquera Comuna (PPC) definida com a tal en altres actes legislatius adoptats pel Parlament Europeu i el Consell;

 7. han comès algun dels delictes tipificats en els articles 3 i 4 de la Directiva 2008/99/CE;

 8. han comès frau en el marc del Fons Europeu de la Pesca (FEP) o del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

   

  6 Condicions i requisits generals de la paralització definitiva de les embarcacions

 9. L'activitat pesquera exigida a l'apartat 4 s'ha d'haver realitzat durant com a mínim 90 dies en cadascun dels dos anys naturals anteriors a l'any de presentació de la sol·licitud de l'ajut per paralització definitiva.

  L'embarcació objecte d'ajut ha de figurar en un segment en desequilibri del Pla d'acció per a les flotes en desequilibri entre la capacitat pesquera i les oportunitats de pesca vigent publicat a la web http://www.mapama.gob.es/es/pesca/planes-y-estrategias/plan-de-accion-2017-ind-2012-2015-final-003_tcm7-461852.pdf. Aquest segment en què s'enquadri l'embarcació es tindrà en compte a l'efecte de l'avaluació de les sol·licituds segons els criteris establerts a l'apartat número 9 i de l'assignació del barem establert a l'apartat número 8.3 d'aquestes bases reguladores. Aquesta condició s'ha d'acreditar amb un certificat emès per la Direcció General d'Ordenació Pesquera de la Secretaria General de Pesca que determini el desequilibri, que la Direcció General de Pesca i Afers Marítims sol·licitarà d'ofici.

 10. Els dies d'activitat al mar als quals fa referència la lletra a) anterior s'acreditaran mitjançant un certificat individualitzat de la Direcció General d'Ordenació Pesquera de la Secretaria General de Pesca que la Direcció General de Pesca i Afers Marítims sol·licitarà, a fi d'acreditar els dies d'activitat al mar requerits, que s'hauran verificat mitjançant els mitjans i instruments que es descriuen a continuació:

  1. Dispositius de localització d'embarcacions via satèl·lit (VMS).

  2. En el cas d'embarcacions que no tinguessin l'obligació de dur instal·lats a bord aquests dispositius, es verificaran pels diaris electrònics de bord (DEA).

  3. En el cas d'embarcacions que no tinguin l'obligació de dur instal·lats a bord els dispositius anteriors, els dies d'activitat es verificaran pel diari de pesca.

  4. Per a la resta d'embarcacions que no tinguin l'obligació de dur instal·lats a bord els esmentats dispositius o d'emplenar els diaris de pesca, l'activitat es verificarà per les notes de venda, sempre que pugui garantir-se la concordança entre dia de nota de venda i dia de desembarcament o captura, i també per qualsevol altre dispositiu, document o mitjà que permeti verificar fefaentment els dies d'activitat en el mar.

 11. La paralització definitiva es materialitzarà mitjançant el desballestament de l'embarcació.

 12. Les embarcacions sinistrades no podran ser objecte d'ajut a la paralització definitiva, excepte en aquells casos en els quals el sinistre s'hagi produït amb posterioritat a la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajut per paralització definitiva mitjançant el desballestament.

 13. Des de la data en què es notifiqui la resolució definitiva favorable de concessió de l'ajut, se suspendrà totalment l'activitat pesquera, l'embarcació passarà a situació de baixa provisional i s'anul·laran en aquest moment les llicències i autoritzacions o els permisos temporals (PTP) de pesca que tingués vigents. La suspensió de l'activitat pesquera haurà d'acreditar-se a través del lliurament del rol en la Capitania Marítima del Port en el moment de l'arribada a aquest port. La situació de baixa provisional passarà a definitiva en el moment en què es materialitzi el desballestament i s'hagi donat de baixa en el Registre d'Embarcacions i Empreses Navilieres d'acord amb l'article 62.3 de la Llei 3/2001, de 26 de març.

  La situació de baixa definitiva serà prèvia al pagament de l'ajut.

   

  7 Requisits exigibles a les persones sol·licitants dels ajuts

  A més dels requisits establerts a l'apartat 4 d'aquestes bases reguladores, les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

 14. Les embarcacions els/les propietaris/àries o pescadors/ores de les quals siguin objecte d'aquests ajuts hauran de tenir port base a Catalunya, estar abanderades a Espanya en la tercera llista del Registre d'Embarcacions i Empreses Navilieres i en situació d'alta en el Registre General de Flota Pesquera, pertànyer a una empresa radicada a la Unió Europea i tenir la consideració d'embarcacions actives.

  Tal com estableix l'article 10.2 del Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, una embarcació es considera que està en actiu quan està en situació d'alta provisional o definitiva en el Registre General de la Flota Pesquera i ha exercit l'activitat pesquera durant l'any immediatament anterior al de la sol·licitud de l'ajut.

 15. Igualment, aquestes embarcacions hauran d'estar en possessió de la llicència de pesca i de les autoritzacions per a la modalitat d'arts menors que estableix el Pla de gestió per a les embarcacions de marisqueig mitjançant dragues per a embarcació, aprovat per l'Ordre ARP/219/2016, de 3 d'agost.

  Als efectes d'aquests ajuts, la modalitat censal de l'embarcació és la que figura en el Registre General de la Flota Pesquera a la data de sol·licitud de l'ajut.

 16. Els/les pescadors/ores que vagin a ser objecte d'aquests ajuts hauran de figurar enrolats a bord d'alguna de les embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya afectades per la paralització definitiva de l'activitat pesquera i acreditar un període de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar de, com a mínim, dotze mesos al llarg de la seva vida laboral.

 17. Els/les pescadors/ores que vagin a ser objecte d'aquests ajuts no hauran d'haver complert l'edat legal de jubilació. S'entendrà per edat legal de jubilació, als efectes de la sol·licitud, la que correspongui després d'aplicar els coeficients reductors de l'edat de jubilació en vigor.

 18. Estar al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament i reemborsament de subvencions.

 19. No haver estat sancionat/ada per resolució administrativa ferma amb la pèrdua d'obtenir subvencions per incompliment de la normativa que resulti d'aplicació en matèria d'igualtat entre dones i homes. No haver estat condemnat/ada per sentència judicial ferma perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

 20. Estar al corrent en el pagament de les seves obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social i no tenir cap deute amb la Generalitat de Catalunya. En el cas que es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica, també han de complir aquest requisit cadascun dels integrants de l'agrupació en qüestió.

 21. Les embarcacions hauran d'estar lliures de càrregues i gravàmens. En cas contrari, els propietaris hauran d'estar autoritzats expressament pel titular del crèdit a què es refereixi la càrrega o gravamen a realitzar la paralització definitiva de l'embarcació.

   

  8 Tipus i quantia dels ajuts

  8.1 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar són les que determini la convocatòria corresponent.

  8.2 La quantia dels ajuts es fixarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària. En el cas que l'import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, es tindran en compte els criteris de priorització que estableix l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores.

  8.3 El càlcul dels ajuts s'efectua de la manera següent:

  1. Propietaris/àries d'embarcacions:

  1. L'ajut estarà constituït per l'import resultant d'aplicar el barem més, si és el cas, les despeses subvencionables.

  2. Atenent les característiques de les embarcacions de la flota marisquera amb draga per a embarcacions (rastells), els barems per als ajuts i l'import màxim de la prima destinada a propietaris/àries d'aquestes embarcacions, la taula següent estableix:

    

   Import màxim de la prima destinada a propietaris/àries d'embarcacions pesqueres = (barem + coeficient corrector) x GT

    

   Segment de flota Import màxim de la prima en euros (valor històric del casc**)
   Calador Categoria d'embarcació per eslora* (metres) Art de pesca
   Tots els caladors                                           ‹12         Hams (7.560,96 + 5.416,03)xGT
   Arrossegament de fons (4.603,09 + 5.416,03)xGT
   Arts fixos polivalents (6.777,17 + 5.416,03)xGT
   Cèrcols (3.360,84 + 5.416,03)xGT
   Nanses i arts de trampes (4.461,38 + 5.416,03)xGT
   Rastells (7.407,61 + 5.416,03)xGT
   Xarxes d'emmallament (5.545,75 + 5.416,03)xGT
   ≥12‹18       Hams (7.355,77 + 1.327,94)xGT
   Arrossegament de fons (4.693,21 + 1.327,94)xGT
   Arts fixos polivalents (4.868,81 + 1.327,94)xGT
   Cèrcols (4.166,1 + 1.327,94)xGT
   Nanses i arts de trampes (3.394,3 + 1.327,94)xGT
   Rastells (6.956,39 + 1.327,94)xGT
   Xarxes d'emmallament (4.401,61 + 1.327,94)xGT
   ≥18‹24   Hams 3.530,27xGT
   Arrossegament de fons 3.590,91xGT
   Cèrcols 4.154,28xGT
   Xarxes d'emmallament 2.381,34xGT
   ≥24‹40   Hams 2.893,87xGT
   Arrossegament de fons 3.467,11xGT
   Cèrcols 5.092,53xGT
   Xarxes d'emmallament 2.188,64xGT
   ≥40   Hams 2.351,71xGT
   Arrossegament de fons 1.985,66xGT
   Cèrcols 2.712,12xGT
    

   * S'entendrà per eslora: l'eslora total que figura inscrita en el Registre General de la Flota Pesquera.

   ** Per a les embarcacions amb menys de 18 metres d'eslora, s'ha afegit el coeficient corrector.

    

   El nombre d'arqueig brut (GT) serà el que figura en el full d'assentament del vaixell.

   Per al càlcul dels ajuts, no es computaran els increments d'arqueig brut (GT) conseqüència de les obres de modernització sobre coberta realitzades segons l'establert en els articles 9 i 10 del Reglament (CE) núm. 1013/2010 de la Comissió, de 10 de novembre, pel qual s'estableixen les normes d'aplicació de la política de flotes pesqueres de la Unió definida en el capítol III del Reglament (CE) núm. 2371/2002 del Consell, en els cinc anys anteriors des de la data de terminació del termini de presentació de les sol·licituds d'ajuts per paralització definitiva.

   Per a embarcacions de menys de 18 mestres d'eslora, el barem s'incrementa sumant un coeficient corrector obtingut del valor mitjà dels ingressos percebuts per activitat pesquera en el període 2011-2013. La quantia corresponent a cada embarcació es calcularà multiplicant el barem incrementat corresponent pel nombre (volum) d'arqueig brut (GT) de l'embarcació objecte de la paralització.

  3. El cost del desballestament serà subvencionable per l'import que figuri en el precontracte de desballestament al qual fa referència l'apartat 12.2.1 g) d'aquestes bases reguladores, menys l'import pactat pel cost de la ferralla i altres materials de l'embarcació (equips, arts o aparells) que vagin a ser venuts per la drassana.

  4. Els/les beneficiaris/àries de l'ajut podran disposar lliurement dels equips, arts i aparells de l'embarcació.

  5. Es minorarà de l'ajut l'import obtingut per la venda de les peces del casc del vaixell com a ferralla quan els beneficis d'aquesta venda recaiguin sobre el/la titular de la propietat de l'embarcació, i també la quantitat calculada en el precontracte de desballestament que indica l'apartat 12.2.1 g) d'aquestes bases reguladores.

  6. En el supòsit de sinistre de l'embarcació, es descomptarà de l'import de l'ajut la quantitat percebuda per l'assegurament del casc de l'embarcació procedent d'entitats asseguradores en els termes previstos en l'article 6.4 del Reial decret 1173/2015.

  7. En el desballestament, es descomptarà de l'import obtingut, segons el criteri de prorrata temporis :

 22. L'import dels ajuts percebuts per l'embarcació en concepte de paralització temporal percebudes durant els cinc anys anteriors a la data de sol·licitud de l'ajut per paralització definitiva.

 23. L'import dels ajuts als/a les joves pescadors/ores per a l'adquisició del seu primer vaixell de pesca, conforme l'establert en l'article 31.2 del Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, percebudes durant els cinc anys anteriors a la data de sol·licitud de l'ajut per paralització definitiva.

 24. L'import dels ajuts per inversions a bord o en equipament de l'embarcació percebudes durant els cinc anys anteriors a la data de sol·licitud de l'ajut per paralització definitiva.

 25. L'import dels ajuts percebuts per construcció, projecte pilot o exportació durant els dotze anys anteriors a la data de sol·licitud de l'ajut per paralització definitiva.

  1. Pescadors/ores:

   L'ajut consistirà en una compensació per a aquells/es pescadors/ores que hagin treballat a bord d'una embarcació afectada per la paralització definitiva. La seva quantia individual s'estableix en el doble del salari mínim interprofessional en vigor en el moment de publicar-se la convocatòria, multiplicat per dotze mesos.

   8.4 L'ajut podrà ser reduït totalment o parcialment abans no es dicti la resolució definitiva de concessió de l'ajut com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

    

   9 Criteris de selecció i de valoració

   Les sol·licituds que compleixin els requisits exigits per poder adquirir la condició de beneficiari/ària dels corresponents ajuts es valoraran atenent els criteris de selecció i els criteris de valoració específics que estableixen els apartats 9.1, 9.2 i 9.3.

   A l'acta de selecció, es classificaran els expedients d'acord amb la puntuació total obtinguda dels criteris de selecció i dels criteris de valoració específics.

   En el cas que l'import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació total obtinguda en la suma dels dos criteris .

   En cas d'empat, es tindran en compte, en primer lloc, les sol·licituds que hagin obtingut major puntuació en els criteris de valoració específics.

   Un cop exhaurit el pressupost disponible, les sol·licituds amb menor puntuació seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària.

   9.1 Criteris de selecció

   9.1.1 Els criteris de selecció són els següents:

   Criteri a)

   Adequació a les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO), l'estratègia i el compliment de les finalitats de l'objectiu específic establerts al Programa operatiu FEMP (aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió de 17 de novembre de 2015).

   Criteri b)

   Aportació de l'operació als indicadors de resultat del Programa operatiu FEMP.

   Criteri c)

   Aportació de l'operació a altres prioritats del Programa operatiu FEMP i/o plans estratègics (igualtat efectiva d'homes i dones, aqüicultura, directiva marina).

   9.1.2 La valoració dels criteris de selecció atendrà la puntuació màxima establerta per a cada criteri en l'apartat 9.1.4, i es classificarà com:

   - Alt ›= 75% de la puntuació màxima dels criteris de selecció.

   - Mitjà ›= 25% i ‹ 75% de la puntuació màxima dels criteris de selecció.

   - Baix ›=10% i ‹25% de la puntuació màxima dels criteris de selecció.

   - Exclòs ‹ 10% de la puntuació màxima dels criteris de selecció.

   Seran elegibles només els projectes que obtinguin en la valoració conjunta dels criteris de selecció com a mínim el 10% de la puntuació màxima dels criteris de selecció.

   9.1.3 Ponderació de la valoració conjunta

   - El criteri a) suposarà el 50% de la valoració total

   - El criteri b) suposarà el 25% de la valoració total

   - El criteri c) suposarà el 25% de la valoració total.

   9.1.4 Fórmules per al càlcul de cadascun dels criteris:

   Criteri a)

   Va = (Po a x Pmax / Pmax a) x 2

   Criteri b)

   Vb = (Po b x Pmax / Pmax b)

   Criteri c)

   Vc = (Po c x Pmax / Pmax c)

   On

   Va, b, c és el valor del criteri a), b) o c), respectivament.

   Po a, b, c és la puntuació obtinguda de l'operació subvencionable del criteri a), b) o c), respectivament.

   Pmax a, b, c és la puntuació màxima del criteri a), b) o c), respectivament. Aquestes puntuacions màximes són les següents:

   Pmax a = 6

   Pmax b = 4

   Pmax c = 8

   Pmax és la puntuació més gran entre Pmax a, Pmax b o Pmax c. En aquest cas:

   Pmax = 8

   En el cas del criteri a), es multiplica per 2 per tenir en compte la ponderació d'aquest criteri al 50%, tal com estableix l'apartat 9.1.3.

   9.2 Criteris de valoració específics per a les embarcacions objecte de paralització definitiva

   Es valoraran de 0 a 50 punts.

  2. L'edat de l'embarcació en el moment de la sol·licitud d'ajut: 10 punts.

   Per a la determinació del criteri de valoració A: tindrà la consideració d'edat de l'embarcació el nombre enter definit com la diferència entre l'any de la data de sol·licitud d'ajut i l'any de l'entrada en servei de l'embarcació.

  3. Activitat pesquera de l'embarcació: 10 punts.

   Per a la determinació del criteri de valoració B: es tindrà en compte el nombre de dies que hagi exercit l'activitat pesquera en aquesta modalitat i calador, durant els dos anys civils anteriors a la data de sol·licitud d'ajut, mitjançant certificat individualitzat i acreditatiu de la Direcció General d'Ordenació Pesquera de la Secretaria General de Pesca.

  4. El desequilibri entre la capacitat i les oportunitats de pesca del segment en què l'embarcació objecte de la sol·licitud ha realitzat la seva activitat en els dos anys previs al de la convocatòria: 30 punts.

   Per a la determinació del criteri de valoració C: es prioritzaran les embarcacions que duguin a terme l'activitat pesquera en les zones del litoral català on, d'acord amb el seguiment científic del Pla de gestió per a les embarcacions de marisqueig mitjançant dragues per a embarcació, aprovat per l'Ordre ARP/219/2016, de 3 d'agost, s'identifiqui un desequilibri major.

   Per a la valoració dels criteris A, B i C: s'atorgarà al nombre major la màxima puntuació, i la resta es puntuaran proporcionalment a la baixa.

   9.3 Criteris de valoració específics per als/a les pescadors/ores afectats/ades per la paralització definitiva

   Es valoraran de 0 a 20 punts.

  5. Edat de la persona sol·licitant: 10 punts

  6. Anys de cotització de la persona sol·licitant al Règim Especial del Mar: 10 punts

   Per a la valoració dels criteris A i B: s'atorgarà al nombre major la màxima puntuació, i la resta es puntuaran proporcionalment a la baixa.

   9.4 Priorització en cas d'empat

   L'empat es dirimirà d'acord amb la major puntuació obtinguda en alguns dels criteris de valoració, començant pel primer criteri de valoració recollit als apartats 9.2 i 9.3 anteriors i continuant, en ordre decreixent, conforme a la prelació establerta en aquests apartats.

    

   10 Nivell de participació financera

   D'acord amb el que disposa l'article 95.2 del Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), les actuacions regulades en aquestes bases reguladores podran gaudir d'un nivell de participació financera pública (comunitària, estatal, autonòmica o d'un altre tipus) de fins al 100% de les despeses subvencionables. L'aportació del FEMP a aquests ajuts és del 50%.

    

   11 Concurrència amb altres ajuts

   Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut que per a la mateixa finalitat puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, i amb qualsevol tipus d'ajut amb fons procedents de la Unió Europea.

   La percepció d'ajuts per la condició de propietari/ària d'una embarcació serà incompatible amb la percepció d'ajuts com a pescador/a.

    

   12 Sol·licituds i documentació

   12.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar de la seu electrònica https://seu.gencat.cat/ , del web http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts/ o bé obtenir en qualsevol dependència del DARP. Aquestes sol·licituds s'adreçaran a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, dins el termini establert a la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

   12.2 La documentació que es detalla a continuació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud d'obtenció de l'ajut. No obstant això, no caldrà presentar aquella documentació que ja s'hagués presentat anteriorment al DARP les dades de la qual no hagin variat i continuïn sent vigents.

 26. Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE en el cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d'acord amb el que estableix l'apartat 12.4 d'aquestes bases reguladores.

 27. Declaració signada conforme la persona sol·licitant no ha comès infracció greu de la PPC ni cap de les infraccions tipificades a l'article 42 del Reglament (CE) núm. 1005/2008 o a l'article 90 del Reglament (CE) núm. 1224/2009, no està inclosa en la Llista INDNR (pesca il·legal, no declarada i no reglamentada), no ha comès cap dels delictes tipificats als articles 3 i 4 de la Directiva 2008/99/CE, i no ha comès cap frau en el marc del Fons Europeu de la Pesca (FEP) o el FEMP, d'acord amb el model normalitzat annex a la sol·licitud.

 28. Acreditació del sistema de Registres Administratius de Suport a l'Administració de Justícia (SIRAJ) de complir l'establert en l'apartat 5 d) de l'annex 1 d'aquestes bases reguladores, en el cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d'acord amb el que estableix l'apartat 12.4 d'aquestes bases reguladores.

  12.2.1 A més de la documentació indicada en l'apartat 12.2, els/les propietaris/àries també hauran d'aportar la documentació següent:

 29. Certificat actualitzat del Registre Mercantil que acrediti la titularitat de l'embarcació, amb indicació de l'absència de càrregues i gravàmens. En el supòsit de l'existència de càrregues o gravàmens, autorització expressa del creditor titular del crèdit al qual es refereixi la càrrega o gravamen per la qual permet la paralització definitiva de l'embarcació.

 30. En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures de constitució i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives, el DARP ho verificarà d'ofici. També s'haurà d'aportar còpia del poder o una altra documentació acreditativa de les facultats representatives de la persona física que actuï en nom de la persona jurídica, en el cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d'acord amb el que estableix l'apartat 12.4 d'aquestes bases reguladores.

 31. En el cas de persones jurídiques, certificat de l'acord de l'òrgan competent, segons els estatuts de l'entitat, per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.

 32. En el cas de titularitat compartida que no constitueixi persona jurídica, caldrà, per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, acreditar la representació i disposar de poder suficient a favor de la persona sol·licitant perquè demani l'ajut.

 33. En el cas que es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica, cadascun dels integrants de l'agrupació ha de fer constar en la sol·licitud els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació formalitzant el model annex a la sol·licitud.

 34. Declaració de la persona titular o representant legal de la propietat de l'embarcació sobre la destinació que es donarà a les peces desballestades del casc de l'embarcació.

 35. Precontracte de desballestament amb la drassana en què figuri desglossat el cost real del desballestament. Així mateix, s'inclourà, si escau, l'import pactat pel valor com a ferralla del casc de l'embarcació i d'altres materials de l'embarcació (equips, arts i aparells) que vagin a ser venuts per la drassana.

 36. Relació signada per la persona sol·licitant amb els noms dels tripulants enrolats i d'alta o en situació assimilada a l'alta en el moment de la paralització definitiva d'activitats pesqueres, els números de DNI/NIE, els números d'afiliació a la Seguretat Social i el tipus de contracte, amb el vistiplau de Capitania Marítima.

 37. Full d'assentament d'inscripció marítima actualitzada de l'embarcació, completa, literal i certificada en totes les seves pàgines.

  12.2.2 A més de la documentació indicada en l'apartat 12.2, els/les pescadors/ores també hauran d'aportar la documentació següent:

 38. Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau.

 39. Informe de vida laboral expedit per l'Institut Social de la Marina en el cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d'acord amb el que estableix l'apartat 12.4.

 40. Si es tracta de pescadors/ores majors de 55 anys, certificat de l'Institut Social de la Marina que acrediti que la persona sol·licitant no ha complert l'edat legal de jubilació, en el cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d'acord amb el que estableix l'apartat 12.4. S'entendrà per edat legal de jubilació, a l'efecte de la sol·licitud, la que correspongui després d'aplicar els coeficients reductors de l'edat de jubilació en vigor.

 41. Còpia de la llibreta d'inscripció marítima, o, en el cas de pescadors/ores que no tinguin l'obligació de tenir la llibreta, document que acrediti estar d'alta en una embarcació afectada per la paralització definitiva durant 90 dies en cadascun dels dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Si és una persona estrangera que no té llibreta d'inscripció marítima, cal presentar certificat d'embarcament.

  12.3 Les sol·licituds per obtenir l'ajut inclouran declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

 42. El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud pertany a la persona beneficiària de l'ajut.

 43. No haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

 44. No haver estat sancionat/ada per resolució administrativa ferma amb la pèrdua d'obtenir subvencions per incompliment de la normativa que resulti d'aplicació en matèria d'igualtat entre dones i homes. No haver estat condemnat/ada per sentència judicial ferma perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

 45. No haver estat sancionat/ada amb la impossibilitat d'obtenir préstecs, subvencions o ajuts públics, d'acord amb el que preveu el títol V de la Llei 3/2001, de 26 de març.

 46. No estar sotmès/esa a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 47. En el cas de propietaris/àries, declaració d'ajuts percebuts per paralització temporal, ajuts a joves pescadors per a l'adquisició del seu primer vaixell de pesca, inversions a bord o equipament en els cinc anys anteriors a la data de sol·licitud d'ajut per paralització definitiva, i/o declaració d'ajuts percebuts per construcció, projecte pilot o exportació durant els dotze anys anteriors a la data de sol·licitud de l'ajut per paralització definitiva.

 48. En el cas de propietaris/àries, disponibilitat de la totalitat de les possibilitats de pesca originals, tal com les defineix l'article 6.6 del Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, i d'aquelles altres que poguessin haver-se adquirit amb posterioritat.

 49. En el cas de propietaris/àries, compromís de no registrar una embarcació pesquera en la llista tercera del Registre d'Embarcacions i Empreses Navilieres o en qualsevol altre registre de pavelló comunitari o extracomunitari en els cinc anys següents a la data de recepció de l'ajut, conforme al que disposa l'article 34 del Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig.

  12.4 La presentació de la sol·licitud de l'ajut per part de la persona interessada comportarà l'autorització al DARP per verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut o per obtenir els certificats a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti els certificats corresponents.

   

  13 Compromisos i obligacions de les persones beneficiàries

  13.1 Proporcionar a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, als avaluadors designats o a altres organismes designats per aquesta Direcció General tota la informació necessària per poder fer el seguiment i l'avaluació del programa.

  13.2 Mantenir un sistema de comptabilitat separat o un codi comptable adequat en relació amb totes les transaccions relacionades amb l'operació finançada a càrrec del FEMP.

  13.3 Facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents en el marc del control de les operacions establerts en el Reglament (UE) núm. 508/2014, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

  13.4 Mantenir els requisits d'admissibilitat de l'apartat 5 després d'haver presentat la sol·licitud d'ajut, durant el període complet d'execució de l'operació i durant un període de cinc anys després de la realització del darrer pagament de l'ajut.

  13.5 Els/les propietaris/àries de les embarcacions pesqueres beneficiàries d'aquests ajuts tenen prohibit registrar una embarcació pesquera en la llista tercera del Registre d'Embarcacions i Empreses Navilieres o en qualsevol altre registre de pavelló comunitari o extracomunitari en els cinc anys següents a la data de recepció de l'ajut, conforme al que disposa l'article 34 de Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig.

  En el cas que la titularitat de la propietat de les embarcacions beneficiàries dels ajuts recaigui en persones físiques, aquesta restricció s'estendrà a la seva participació en persones jurídiques que vagin a registrar altres embarcacions. En el cas que el/la propietari/ària sigui una persona jurídica, la restricció afectarà els seus partícips, que no podran registrar una embarcació ni participar en una societat que vagi a registrar-la.

  13.6 En el cas de pescadors/ores, la persona beneficiària haurà d'atorgar a l'òrgan gestor autorització expressa (marcant la casella que figuri a aquest efecte en l'imprès de sol·licitud) per a, transcorreguts dos anys des de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut, comprovar a través de l'Institut Social de la Marina que no ha estat donada d'alta en el règim especial del mar durant el període esmentat.

  No obstant això, en el cas que la persona beneficiària reprengui l'activitat pesquera abans de dos anys a comptar des de la data de sol·licitud d'ajut, haurà de notificar-ho a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

   

  14 Tramitació i resolució

  14.1 El procediment de concessió de l'ajut es farà en règim de concurrència competitiva.

  14.2 L'òrgan instructor, l'òrgan competent per dictar la resolució i la composició de la comissió de valoració es fixaran en la convocatòria corresponent.

  14.3 Per a l'esmena i/o millora de la sol·licitud d'ajut, i un cop requerida a aquest efecte, la persona sol·licitant disposarà d'un termini de 10 dies hàbils per lliurar la documentació requerida. Aquest termini comptarà des de l'endemà de rebre la notificació del requeriment. En el cas que no s'atengui el requeriment, es considerarà que la persona interessada desisteix de la sol·licitud i se n'arxivaran les actuacions.

  14.4. Els actes de tràmit que hagi de notificar l'òrgan instructor o el concedent es notificaran a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ( http://tauler.seu.cat ). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Prèviament a la publicació en el Tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar la persona beneficiària potencial de quan s'efectuarà aquesta notificació, que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

  14.5 La comissió de valoració podrà sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per elaborar l'informe d'avaluació.

  14.6 Quan les sol·licituds subvencionables superin les disponibilitats pressupostàries, la comissió de valoració determinarà l'assignació del pressupost, d'acord amb els criteris de selecció i valoració establerts en l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores, entre les sol·licituds que compleixin els requisits per poder percebre l'ajut.

  14.7 D'acord amb la documentació presentada i l'informe de la comissió de valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre.

   

  15 Inadmissió i desistiment

  15.1 L'incompliment dels requisits no esmenables, de les condicions d'admissibilitat de l'apartat 5 o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les convocatòries corresponents comporta la inadmissió de la sol·licitud.

  15.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu l'apartat 12 d'aquest annex o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

  15.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades.

  15.4 La persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud d'ajut, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

   

  16 Resolució

  16.1 La resolució de concessió dels ajuts als/a les propietaris/àries de les embarcacions pesqueres, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per a embarcació (rastell de cadenes) destinats a la paralització definitiva d'activitats pesqueres es notificarà individualment per escrit a les persones beneficiàries d'acord amb el que preveu l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i complementàriament se'n publicarà un extracte en el Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya https:/tauler.seu.cat.

  16.2 La resolució de concessió dels ajuts als/a les pescadors/ores afectats/ades per aquestes paralitzacions definitives es notificarà mitjançant publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ( http://tauler.seu.cat ). Aquesta publicació substitueix la notificació individual, té els mateixos efectes i indicarà els recursos que hi escauen, l'òrgan davant del qual s'han d'interposar i el termini per interposar-los. Prèviament a la publicació en el Tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar la persona beneficiària potencial sobre quan s'efectuarà aquesta notificació, que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

  16.3 En la resolució de concessió d'ajut, constaran, com a mínim, l'import de l'ajut, les condicions que ha de complir la persona beneficiària, la procedència dels fons amb què es finança l'ajut i l'import que prové del FEMP (indicant a quina prioritat i operació del programa operatiu pertany l'ajut), i també la resta de fons. La resolució de concessió de l'ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l'Administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

  16.4 La resolució de concessió es pot modificar en el cas d'alteració de les condicions que en van determinar l'atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d'una decisió dels òrgans competents de la Unió Europea.

   

  17 Justificació i pagament dels ajuts

  17.1 En el termini que determini la convocatòria, la persona beneficiària sol·licitarà el pagament de l'ajut, d'acord amb l'imprès normalitzat que podrà obtenir en qualsevol dependència del DARP o descarregar de la seu electrònica https://seu.gencat.cat/ o del web http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/ajuts acompanyat de la documentació justificativa que indiquen els apartats 17.2 i 17.3 següents.

  Transcorregut el termini establert de justificació sense que hagi estat presentada a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, es requerirà a la persona beneficiària perquè en el termini improrrogable de 15 dies hàbils presenti la justificació.

  La falta de presentació en el termini establert en aquest apartat comporta la revocació i, en el seu cas, l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats establertes en la legislació aplicable en matèria de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximeix la persona beneficiària de les sancions que corresponguin d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 28 de desembre.

  17.2 Justificació i pagament de l'ajut destinat a propietaris/àries

 50. Documentació acreditativa de la retirada definitiva de l'embarcació: Certificat de Capitania Marítima de desballestament, acompanyat de:

  1r. Reportatge gràfic en què consti dia i hora, figurin totes les fases del desballestament i s'identifiqui adequadament l'embarcació. La no presentació d'aquestes proves donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.

  2n. Escriptura pública del contracte de desballestament amb la drassana en què figuri desglossat el cost real del desballestament, incloent, si escau, l'import pactat pel valor com a ferralla del casc de l'embarcació i d'altres materials de l'embarcació (equips, arts i aparells) que vagin a ser venuts per la drassana. La no presentació del contracte subscrit amb la drassana donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.

  3r. En el supòsit de venda per part del/de la propietari/ària de les peces desballestades com a ferralla, factures de venda i els documents de pagament corresponents. En el cas que vagin a ser retingudes pel/per la propietari/ària, s'aportarà la factura de compra o, si no n'hi ha, llur valoració pericial.

  4t. En el cas que l'embarcació objecte de l'ajut hagi estat declarada sinistrada entre la data de resolució de la concessió de l'ajut i la data prevista de desballestament, la persona propietària haurà de presentar, si escau, la documentació justificativa de la quantitat percebuda per l'assegurament del casc de l'embarcació, que serà minorada de l'ajut concedit.

 51. Acreditació d'haver comunicat a la tripulació la resolució de l'ajut corresponent per paralització definitiva.

 52. Factures de les despeses realitzades i l'acreditació de llurs pagaments, i l'acreditació del compliment de les condicions imposades en la resolució de concessió per al pagament dels ajuts.

  17.3 Justificació i pagament de l'ajut destinat a pescadors/ores

  Les compensacions als/a les pescadors/ores es consideraran justificades una vegada acreditada la dissolució de la relació laboral entre aquests/es pescadors/ores i la persona propietària de l'embarcació objecte d'ajut per paralització definitiva amb motiu del desballestament. A aquest efecte, el/la pescador/a haurà de presentar una carta d'acomiadament o document equivalent que escaigui amb validesa legal.

  17.4 La concessió de la subvenció estarà sotmesa a seguiment per part de l'Administració per garantir el compliment i manteniment dels requisits i les condicions per a l'atorgament de l'ajut.

  17.5 El pagament dels ajuts s'efectuarà en el compte bancari que hagi estat designat per la persona beneficiària, una vegada verificat el compliment dels requisits i les condicions establerts en aquestes bases reguladores.

  17.6 Les persones beneficiàries, a fi de rebre l'import dels ajuts, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la social en el moment en què el DARP realitzi les comprovacions corresponents amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l'autorització al DARP a què es refereix l'apartat 12.4.

   

  18 Revocació de la concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

  18.1 Pel que fa a pescadors/ores, la compensació es reemborsarà prorrata temporis quan la persona beneficiària de l'ajut reprengui la seva activitat pesquera dins d'un període inferior a dos anys a partir de la data de presentació de la sol·licitud d'ajut.

  18.2 L'òrgan concedent ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part de la persona beneficiària de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els supòsits previstos al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i també en el cas d'incompliment dels requisits establerts en aquestes bases reguladores i en el Reglament (UE) 508/2014 i els requisits d'admissibilitat establerts en el Reglament delegat (UE) 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014.

  18.3 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes en els mateixos termes que en el supòsit de la revocació, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  18.4 També escau el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi que el reintegrament escau, en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

  18.5 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que sigui aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament dels ajuts es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici de les especialitats que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions.

   

  19 Inspecció i control

  19.1 Els òrgans competents del DARP tenen la facultat de dur a terme els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l'atorgament de l'ajut i d'inspeccionar les actuacions per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i els compromisos establerts en aquestes bases reguladores i la normativa sobre els controls que regula els ajuts finançats pel FEMP. A més del control de la Intervenció General de la Generalitat i de les facultats de la Sindicatura de Comptes, els funcionaris de la Comissió i del Tribunal de Comptes de la Unió Europea estan facultats per efectuar en qualsevol moment les auditories sobre el terreny de les operacions finançades amb el FEMP, en el marc del que estableix l'article 122 del Reglament (UE) 508/2014.

  19.2 L'exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control inclou les actuacions adreçades a la prevenció i detecció del frau, d'acord amb l'establert en els reglaments (UE) 1303/2013 i (UE) 508/2014.

  19.3 Les actuacions d'inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació en possessió de tercers.

  D'acord amb l'article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa a complir l'obligació de les persones beneficiàries o tercers a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa, i, per tant, causa de revocació, i reintegrament si és el cas, de l'ajut, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

   

  20 Infraccions i sancions

  20.1 El règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, d'aprovació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  20.2 Les declaracions responsables comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dona lloc a la incoació de l'expedient sancionador oportú d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.

   

  21 Protecció de dades

  21.1 Les dades de caràcter personal que les persones beneficiàries han de facilitar per obtenir l'ajut sol·licitat s'inclouen al fitxer de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims Gestió d'ajuts pesquers de l'apartat 8.1 de l'annex de l'Ordre AAM/222/2013, de 12 de setembre, de regulació dels fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm. 6468, de 27.9.2013). La seva finalitat és gestionar les subvencions que atorga la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant escrit adreçat a la Subdirecció General de Pesca, av. Diagonal, 523-525, 08028 Barcelona.

  21.2 Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea relacionats amb les obligacions de les administracions relatives a la gestió, el control i l'auditoria, i al seguiment i l'avaluació. A aquests efectes, assisteixen a les persones beneficiàries els drets establerts en les normes sobre el tractament de dades de la Directiva 95/46/CE i del Reglament (CE) 45/2001, i també la normativa de transposició.

  21.3 D'altra banda, les persones beneficiàries i les entitats col·laboradores, si s'escau, en el cas que l'objecte de l'ajut inclogui el tractament de dades de caràcter personal, han de complir la normativa corresponent, i adoptar i aplicar les mesures de seguretat previstes per la normativa europea i per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

   

  22 Publicitat

  Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Així mateix, les persones beneficiàries figuraran en la llista d'operacions publicada de conformitat amb l'establert en l'article 119.2 del Reglament (UE) 508/2014.

   

  Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS