ORDRE ARP/26/2020, de 6 de març, per la qual s'estableixen les bases i es convoca el procediment d'atorgament dels guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector pesquer català per a l'any 2020.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb el Reglament (UE) 1380/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre, sobre la Política Pesquera Comuna, cal contribuir a l'augment de la productivitat, a un nivell de vida adequat per al sector pesquer, inclòs el sector de la pesca a petita escala, i a l'estabilitat dels mercats. La Política Pesquera Comuna ha de contribuir a l'Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador i promoure la consecució dels objectius establerts en aquesta Estratègia.

L'article 5 de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix com a finalitats d'aquesta Llei, entre d'altres: millorar les condicions de les activitats pesqueres, promoure la viabilitat socioeconòmica de l'activitat dels pescadors professionals, i fomentar i protegir els arts de pesca tradicionals.

Des de l'any 1987, la Generalitat de Catalunya ha volgut honorar les persones físiques i jurídiques que han aportat valor i dedicació al difícil món de la pesca, i així reconèixer la seva contribució al manteniment de l'activitat pesquera tal com promou la Política Pesquera Comuna.

El Decret 36/1987, de 29 de gener, pel qual es creen guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector agrari i pesquer català, va crear la Medalla i la Placa de la Pesca Catalanes, amb caràcter exclusivament honorífic, amb la finalitat de recompensar les persones físiques i jurídiques que hagin contribuït a millorar el sector pesquer a Catalunya.

D'acord amb l'article 2 de l'esmentat Decret 36/1987, modificat pel Decret 154/2019, de 3 de juliol, aquestes distincions s'atorgaran biennalment i les seves característiques seran regulades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Segons aquesta disposició, i amb la finalitat que aquest atorgament tingui la màxima transparència, publicitat i concurrència, escau establir les bases per regular el procediment d'atorgament de la Medalla i de la Placa de la Pesca Catalanes, i efectuar la convocatòria corresponent.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides d'acord amb el Decret 36/1987, de 29 de gener,

Ordeno:

Article 1

Objectiu i categoria dels guardons

Els guardons de la pesca catalana són el reconeixement de la tasca de les persones físiques i jurídiques, nacionals o estrangeres, que amb el seu esforç i la seva dedicació han contribuït al desenvolupament del món de la pesca, prestat serveis rellevants al sector o contribuït amb la seva...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA