ORDRE ARP/27/2020, de 6 de març, per la qual es modifica l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En data 29 de desembre de 2016, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica, la qual va ser modificada per l'Ordre ARP/121/2018, de 17 de juliol.

Amb l'objectiu de poder acollir projectes de major envergadura i augmentar la consistència dels resultats obtinguts, es fa necessari incrementar en 3.000 euros l'import màxim per projecte. Així mateix, també s'ha considerat convenient modificar i concretar les despeses elegibles.

D'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de d'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'apartat 4.3 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“4.3 L'import de l'ajut no pot ser superior a 18.000,00 euros per projecte.”

Article 2

Es modifica l'apartat 5 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, que queda redactat de la manera següent:

“5. Despeses subvencionables

5.1 Es consideren subvencionables les despeses ocasionades per:

  1. La incorporació de personal de suport a la recerca, que s'hi ha d'incorporar mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral temporal i/o becari o becària, d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació al centre que rep l'ajut. No són subvencionables les retribucions de personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractual als centres sol·licitants o participants en la convocatòria.

  2. L'adquisició de material bibliogràfic i documental. No és subvencionable l'adquisició d'equipament informàtic.

  3. L'adquisició de material fungible i de matèries primeres necessàries per a l'activitat.

  4. Despeses de lloguer de materials, maquinària, finques o instal·lacions.

  5. Altres despeses com ara dietes o desplaçaments, les quals s'han de justificar degudament, amb un màxim del 20% de l'import atorgat.

5.2 Es consideren subvencionables les despeses que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada i resultin estrictament necessàries. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA