ORDRE ARP/30/2018, de 16 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut per al desenvolupament de mesures d'acompanyament dels programes de fruites i hortalisses i de llet dins el marc dels Programes Escolars, i es regula el procediment de selecció de les entitats que duran a terme aquestes actuacions (Ordre de 16 de març, publicada al BOE núm. 70, de 21 de març).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) 2016/791 del Parlament Europeo i del Consell, d'11 de maig de 2016, pel qual es modifica el Reglament (UE) 1308/2013 en allò referent al règim d'ajuts destinats a millorar la distribució dels productes agrícoles i els hàbits alimentaris del nens dirigits a l'alumnat que assisteix amb regularitat a centres administrats o reconeguts per les autoritats competents dels Estats membres, ha establert un nou règim per aquests programes escolars, fixant un nou marc normatiu i financer comú a partir de l'1 d'agost de 2017.

L'article 23.10 de l'esmentat reglament estableix que els Estats membres establiran mesures educatives d'acompanyament per donar efectivitat als Programes Escolars, entre les quals pot haver activitats destinades a reconnectar els nens amb l'agricultura mitjançant visites a explotacions agràries, activitats orientades a educar els nens en altres hàbits alimentaris saludables i altres temes connexos com les cadenes alimentàries locals, l'agricultura ecològica, la producció sostenible o la lluita contra el malbaratament d'aliments.

Aquestes mesures educatives d'acompanyament reben el finançament de la UE en virtut de l'article 23.1.b) del Reglament (UE) 1308/2013, amb la limitació del 15% sobre l'assignació definitiva anual de l'ajuda per a cadascun dels Programes Escolars.

El Reglament delegat (UE) 2017/40, de 3 de novembre de 2017, de la Comissió, fa referència a les mesures d'acompanyament en els articles 3 i 4, en relació amb la vinculació directa amb els objectius dels Programes i els costos subvencionables. En l'article 3 estableix la vinculació directa amb els objectius del programa escolar per donar suport a la distribució de fruites, hortalisses i llet en els centres educatius, i recull de forma expressa la possibilitat que aquests puguin també implicar pares i professors. L'article 4.1.b) detalla els costos subvencionables dins aquestes mesures.

Els articles 5 i 6 de l'esmentat reglament estableixen les condicions generals aplicables a la concessió de l'ajuda i la selecció i aprovació dels sol·licitants de l'ajut.

El Reglament d'execució (UE) 2017/39, de la Comissió, de 3 de novembre de 2016, estableix les normes de desenvolupament del Reglament (UE) n. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell en relació amb l'ajut de la Unió per a la distribució en els centres escolars de fruites i hortalisses, plàtans i llet.

Aquesta normativa europea ha estat desenvolupada pel Reial Decret 511/2017, de 22 de maig, pel qual es desenvolupa l'aplicació a Espanya de la normativa de la Unió Europea en relació amb el programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet, que constitueix normativa bàsica.

L'Ordre ARP/229/2017, de 9 d'octubre, aprova les bases reguladores de l'ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l'ajut destinat al subministrament de llet i productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins els esmentats Programes i regula el procediment de selecció del proveïdor per a cada programa.

En aquest marc normatiu, i per tal de complir amb el requeriment d'organitzar mesures educatives d'acompanyament amb l'objectiu de donar suport al subministrament i distribució de fruites i hortalisses i de llet, es considera adient establir, d'acord amb l'article 5 i 6 del R(UE) 2017/40, el procediment per participar en el procés de selecció de les entitats que executaran les mesures d'acompanyament, els requisits que han d'acomplir les entitats que estiguin interessades a obtenir l'aprovació d'acord amb l'article 6 del R(UE) 2017/40 i poder desenvolupar activitats subvencionables com a mesures d'acompanyament dins els Programes Escolars. Així mateix, és convenient que els possibles sol·licitants coneguin les condicions en què s'han d'executar les activitats i els requisits que han de complir perquè siguin subvencionables.

Per tant, l'objecte d'aquesta ordre és regular les condicions i els compromisos que han d'acomplir les entitats que vulguin participar en el desenvolupament de mesures d'acompanyament per obtenir l'aprovació com a sol·licitants d'ajut.

El procediment de tramitació d'aquests ajuts s'efectua, per mitjans telemàtics, per als subjectes obligats d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, d'acord amb l'article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s'estén aquesta obligatorietat a la resta de subjectes en haver-se tingut en compte la potencial capacitat econòmica i tècnica de les possibles persones beneficiàries considerant que poden disposar dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar la tramitació electrònica.

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna

Conseqüentment, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores de l'ajut per al desenvolupament de mesures d'acompanyament per donar suport al subministrament i la distribució de fruites i hortalisses i de llet a l'alumnat de centres educatius administrats o reconeguts per les autoritats competents, en el marc del programa de consum de fruites i hortalisses a les escoles i del programa de consum de llet (en endavant, Programes Escolars) i garantir l'aplicació eficaç dels Programes Escolars, que contenen el procediment de selecció de les entitats que duran a terme aquestes actuacions. Aquestes bases es publiquen en l'annex 1.

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases reguladores aprovades en l'article 1 que serà obligatori per a totes les persones sol·licitants, el qual consta a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Disposició addicional

Els ajuts regulats en aquesta ordre són finançats pel FEAGA i es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

Disposicions finals

Primera.- Es faculta la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Industries Agroalimentàries perquè dicti les instruccions complementàries que calguin per promoure i facilitar l'aplicació d'aquesta Ordre.

Segona.- Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

Madrid, 16 de març de 2018

(De conformitat amb el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Annex 1

Bases reguladores de l'ajut per al desenvolupament de les mesures d'acompanyament dels Programes Escolars, que inclouen el procediment de selecció de les entitats aprovades per dur-les a terme i sol·licitar l'ajut que correspongui.

-1 Objecte de l'ajut.

L'objecte dels ajuts és promoure, en l'àmbit territorial de Catalunya, l'organització i el desenvolupament de mesures educatives d'acompanyament, per donar suport a la distribució de fruites i hortalisses i de llet en el marc dels Programes Escolars, d'acord amb els Reglaments (UE) 1308/2013, R(UE) 1370/2013 del Consell i el Reglament Delegat (UE) 2017/40, i el Reglament d'execució (UE) 2017/39, de la Comissió.

-2 Persones beneficiàries.

Les persones destinatàries d'aquests ajuts és l'alumnat que assisteix regularment a un centre educatiu autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que participi en els Programes Escolars en el curs escolar en què es convoca l'ajut.

-3 Persones o entitats que poden participar en el procés de selecció per executar mesures d'acompanyament dels Programes Escolars i sol·licitar l'ajut corresponent.

3.1 Per a les mesures d'acompanyament descrites en el punt 4.2.a) “Xerrades divulgatives sobre fruites i hortalisses i llet”, poden demanar la participació:

- Fundacions, Associacions i altres entitats públiques o privades que tinguin, d'acord amb els seus estatuts, entre els seus objectius la promoció de la salut.

- Col·legis professionals de Metges, d'Infermeria i de Dietistes-Nutricionistes.

- Empreses de serveis que tinguin com activitat principal, d'acord amb els seus estatuts, la formació.

3.2 En els Tallers que es recullen en el punt 4.2.b) i 4.2.c) poden sol·licitar la participació:

- Empreses i entitats associatives del sector de fruites i hortalisses i de llet que tinguin entre els seus objectius, d'acord amb els seus estatuts, la promoció dels consum d'aquests productes.

- Empreses i entitats associatives que tinguin entre els seus objectius, d'acord amb els seus estatuts, la promoció d'hàbits de consum saludables.

- Entitats professionals que tinguin com a activitat, d'acord amb els seus estatuts, organitzar projectes per promoure el procés d'aprenentatge en l'àmbit escolar.

- Empreses de serveis que tinguin com activitat principal, d'acord amb els seus estatuts, la formació.

-4 Activitats objecte de la subvenció.

4.1. L'objectiu específic que han d'assolir les activitats proposades és donar efectivitat al programa escolar en la consecució dels seus objectius, és a dir, d'una banda, incrementar a curt i llarg terminis el consum d'una selecció de productes agrícoles i reconnectar els nens amb l'agricultura i amb la producció alimentària, i d'altra banda, aconseguir que la infància adopti hàbits de consum més saludables i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA