ORDRE ARP/34/2018, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal (Ordre de 23 de març, publicada al BOE núm. 83, de 5 d'abril).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Les explotacions agràries dedicades a la producció primària de productes agrícoles i les persones que es dediquen a l'agricultura i que constitueixen la major part de les petites i mitjanes empreses de les zones rurals de Catalunya tenen una funció decisiva en la creació de treball, d'estabilitat social i dinamisme econòmic. Amb relació a la gestió de la informació i en les seves decisions en l'àmbit de la sanitat vegetal, les empreses esmentades han de prendre decisions sobre els processos de producció i necessiten suport en l'accés a la informació, especialment en les millores de les tècniques de treball i en les noves tecnologies.

El treball especialitzat en matèria de sanitat vegetal requereix una elevada preparació, es requereix personal tècnic altament qualificat, format degudament i, si és possible, amb experiència, coneixements actualitzats i adaptats a la realitat dels conreus i a les condicions agroclimàtiques de cada zona.

D'altra banda, la gestió de la lluita contra algunes plagues sovint no es pot limitar a la dimensió de l'explotació individual i necessita un plantejament col·lectiu i una visió conjunta en el territori. Les plagues de quarantena i les declarades d'utilitat pública per les administracions públiques tenen aquestes característiques.

Les agrupacions de defensa vegetal (en endavant, ADV) han estat des del seu inici una eina molt important en la lluita contra les plagues, malalties i males herbes principals i comunes dels vegetals, i han suposat un suport important per al compliment efectiu de les normatives que les regulen. També les ADV, constituïdes per agricultors que estan inscrites en el Registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal, han col·laborat per tal d'evitar el risc d'introducció i difusió a Catalunya de plagues o malalties de quarantena amb el material vegetal, evitant els costos de control i erradicació posteriors que poden ser econòmicament molt quantiosos.

Les ADV van ser creades en l'Ordre d'11 d'abril de 1983, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, i actualment estan regulades pel Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal. El seu objectiu és col·laborar amb l'Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals mitjançant l'aplicació de les tècniques i els principis de gestió integrada de plagues i la utilització racional dels productes fitosanitaris i altres mitjans de defensa fitosanitària.

Les ADV col·laboren activament per a la implementació del sistema de Gestió Integrada de Plagues (en endavant, GIP). La GIP constitueix una eina d'aplicació obligatòria per als agricultors que requereix de sistemes d'assessorament eficaços per tal de complir amb els requisits sobre la utilització de productes fitosanitaris definits pels Estats membres de la Unió Europea, per a l'aplicació de l'article 55 del Reglament (CE) n. 1107/2009 del Parlament i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell i, en particular, el compliment dels principis generals de la gestió integrada de plagues previstos a l'article 14 de la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, per la qual s'estableix el marc d'actuació comunitària per a aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

El Reial decret 1311/2012 de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, estableix el marc d'acció per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatives, com ara els mètodes no químics.

En el marc del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica de la Generalitat de Catalunya, es fa palès que el sistema d'assessorament en agricultura ecològica encara és deficient i presenta moltes mancances. Dins d'aquest programa de foment s'inclou una línia de treball orientada a millorar l'assessorament dels productors ecològics, que es concreta en aquesta Ordre mitjançant l'establiment d'incentius econòmics específics per aconseguir el reforçament de l'actuació de les ADV que treballen amb els productors ecològics.

Els ajuts en matèria de sanitat vegetal regulats en aquesta Ordre hauran d'estar a disposició de totes les persones que compleixin la condició de beneficiàries en l'àmbit d'actuació, es concediran en espècie mitjançant serveis subvencionables i els prestaran les agrupacions de productors constituïdes com a agrupacions de defensa vegetal, l'afiliació a les quals no serà mai condició per tenir accés al servei subvencionat.

En el context d'aquesta Ordre, cal entendre que perquè els beneficiaris puguin rebre els serveis subvencionats en espècie cal que hi hagi organitzacions, les agrupacions de defensa vegetal, que estiguin fent un treball ben planificat de presa de dades, gestió posterior i assessorament en GIP. Sense la planificació esmentada no es podran donar les recomanacions i els avisos a demanda dels beneficiaris, sota la base de criteris tècnics establerts prèviament.

Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d'acord amb el marc jurídic actual, s'ha optat per sotmetre els ajuts d'aquesta Ordre a l'article 22.3 e), relatiu als ajuts per serveis d'assessorament, i a l'article 26, relatiu a les ajudes per als costos de prevenció, control i erradicació de malalties animals i plagues vegetals, del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinats ajuts en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. D'acord amb l'article 9 del Reglament esmentat, les bases reguladores de la present convocatòria han estat comunicades a la Comissió Europea i li va assignar el número d'ajut SA.40261 (2014/XA) modificat pel número SA.42206.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal, les quals es publiquen a l'annex 1, així com les actuacions d'assessorament tècnic relacionades a l'annex 2, la relació de plagues, les malalties i les males herbes d'acord amb les normes corresponents detallades a l'annex 3 i els principis ètics i les regles de conducta als quals s'han d'adherir les persones beneficiàries, que consten en l'annex 4.

 

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 5.

 

 

Disposició addicional

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajut d'estat, per la qual cosa la Comissió Europea pot emetre una decisió per la qual tant les bases reguladores i la convocatòria, com les resolucions de concessió, es podran veure modificades, si escau, per adaptar-se als termes del pronunciament esmentat.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/339/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal que només resten aplicables per la convocatòria corresponent al període 2017.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

 

Madrid, 23 de març de 2018

 

(De conformitat amb el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

–1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts d'aquesta Ordre és:

1.1 La prestació dels serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la prevenció i millora de la lluita contra els agents nocius dels vegetals, que incloguin les actuacions d'assessorament tècnic detallades a l'annex 2.

Aquestes actuacions han d'estar emmarcades en els objectius de la Gestió integrada de plagues que es desenvolupa en la Directiva 2009/128/CE, en què s'estableix el marc de l'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, i en la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a les mesures de protecció contra la introducció en la Comunitat d'organismes nocius pels vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació en l'interior de la Comunitat (DOUE, L169 de 10.7.2000), i en allò que resulti aplicable, en el Reglament (UE) 2016/20131 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 20167, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 i (UE) n. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen les Directives 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE i 2007/33/CE del Consell (DOUE núm. 317 de 23.11.2016), o normes que les substitueixin o desenvolupin.

1.2 L'adquisició de mitjans de prevenció i lluita contra la mosca de l'olivera ( Bactrocera oleae ) declarada oficialment com a plaga en l'Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig.

 

–2 Persones beneficiàries de l'ajut

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns, o altres tipus d'unitats econòmiques o de patrimoni separat que siguin titulars d'explotacions agrícoles de Catalunya que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud.

2.2 La persona beneficiària ha de sol·licitar la prestació dels serveis objecte d'aquests ajuts a l'agrupació de defensa vegetal (en endavant, ADV) del seu àmbit territorial.

2.3 Tenir la condició de PIME d'acord amb la definició prevista a l'annex1 del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

2.4 Per tal que la persona beneficiària pugui accedir a les actuacions objecte de l'ajut, no cal que sigui associada de l'ADV de la qual sol·licita els serveis.

 

— 3 Entitats sol·licitants i perceptores de l'ajut

3.1 Són entitats sol·licitants i perceptores de l'ajut les ADV reconegudes oficialment d'acord amb el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal (DOGC núm. 6862, de 30.04.2015) i, per tant, inscrites en la secció V del Registre de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya.

3.2 Per tal de dur a terme les actuacions definides a l'apartat 1 d'aquestes bases, l'ADV ha de tenir contractades o contractar els serveis de personal tècnic reconegut i inscrit al registre de persones assessores en Gestió Integrada de Plagues (en endavant, GIP). Excepcionalment, de forma transitòria i justificada, també es podrà contractar personal tècnic que estigui en procés de reconeixement com a persona assessora en GIP durant el període d'execució de les actuacions i que pugui acreditar-se durant o al final d'aquest període. La manca d'aquest requisit implicarà la pèrdua del dret a rebre l'ajut corresponent.

3.3 El contracte signat entre l'ADV i la persona tècnica ha de ser a temps complet amb una durada mínima de sis mesos o bé el seu equivalent en hores durant el període especificat per a les actuacions de l'any de la convocatòria.

En el cas excepcional de cultius, superfícies o situacions que no justifiquin aquesta dedicació de la persona tècnica, es podrà acceptar la contractació amb una durada menor per un mínim de tres mesos a temps complet o el seu equivalent en hores. Aquesta excepcionalitat serà reconeguda expressament mitjançant informe preceptiu del Servei de Sanitat Vegetal.

En cas que es contracti una segona persona tècnica o més, s'aplicaran les limitacions anteriors i s'exigirà que la contractació de la primera persona tècnica o anteriors sigui a temps complet durant el període especificat per a les actuacions de l'any de la convocatòria. També s'exigirà que, a efectes d'aquesta Ordre, per poder sol·licitar l'ajut per més d'una persona tècnica, la superfície de l'ADV sigui proporcional al nombre de persones tècniques contractades; per a aquest càlcul, es prendran com a referencia el límits mínims de superfícies de cultius establerts per a la creació d'una ADV en el Decret 61/2015, de 28 d'abril.

Per les seves especials característiques, es podrà admetre la contractació de personal tècnic amb formació agrícola i competent en els casos següents:

 1. En cas que l'ADV participi en campanyes de prospecció, prevenció i lluita contra els organismes nocius a què es refereix l'apartat 6.4.

 2. En cas que l'ADV realitzi avaluacions de l'eficàcia dels sistemes alternatius a la lluita química a què es refereix el punt d) de l'apartat 6.2.

  En tots els casos, la contractació de la resta de persones tècniques de l'ADV ha de ser a temps complet durant el període especificat per a les actuacions de l'any de la convocatòria, i requerirà l'autorització i aprovació dels caps de Secció de Sanitat Vegetal i Agricultura dels Serveis Territorials corresponents del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Aquestes actuacions es presentaran separadament respecte de les altres actuacions específiques.

  Com a jornada o temps complets també es podran considerar alguns contractes amb reduccions de jornades per tenir cura de fills o per altres motius justificats, prèvia sol·licitud de l'ADV i amb l'informe preceptiu de la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal corresponent i autorització del Servei de Sanitat Vegetal.

  3.4 L'ADV ha de dur a terme les actuacions definides a l'apartat 1 d'aquestes bases i per les quals sol·licita l'ajut respecte a totes les persones beneficiàries sol·licitants dels seus serveis.

  3.5 L'ADV pot rebutjar la sol·licitud de la prestació de serveis per part del titular d'una explotació agrària quan aquesta sol·licitud faci referència a actuacions no incloses en l'àmbit d'actuació definit als estatuts de l'ADV, o bé quan tècnicament i/o logísticament no es pugui dur a terme.

   

  —4 Despeses subvencionables

  4.1 Són despeses subvencionables les actuacions d'assessorament tècnic en matèria de sanitat vegetal, adreçades a la prevenció i millora de la lluita contra els agents nocius dels vegetals que incloguin les actuacions d'assessorament tècnic detallades a l'annex 2.

  També són subvencionables les despeses originades per l'adquisició de mitjans de prevenció i lluita contra les plagues, malalties o males herbes referides l'apartat 1.2 d'aquestes bases.

  Així mateix, són despeses subvencionables els tributs que la persona sol·licitant i perceptora de l'ajut aboni efectivament. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

  4.2 Es considera que la despesa ha estat realitzada quan hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació establert a l'apartat 16 d'aquestes bases.

   

  —5 Requisits i incompatibilitats de les persones beneficiàries i de les entitats sol·licitants i perceptores dels ajuts

  5.1 Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les entitats sol·licitants i perceptores de l'ajut han de complir en el moment de la sol·licitud els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i els següents:

 3. El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a l'entitat sol·licitant i perceptora de l'ajut.

 4. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

 5. En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

 6. En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

 7. No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en l'article 2.14 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió.

 8. En cas de realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor: complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.

 9. Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

 10. Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre: estar inscrites en el registre corresponent.

 11. En cas de comptar amb centres laborals: complir amb la normativa de política lingüística fent constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

 12. En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic: complir amb la normativa de política lingüística atenent als consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya, i redactant, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

 13. En el cas de línies d'ajuts en què la persona beneficiària pugui ser una associació, tenir els estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

 14. En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, aquesta no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 15. No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat l'ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

 16. En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè s'hagin exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

 17. Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 4.

  5.2 Els ajuts establerts en aquesta Ordre són compatibles amb altres ajuts concedits per a les mateixes finalitats sempre que es compleixin els requisits que preveu l'article 8 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinats ajuts en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i per tant es poden acumular amb qualsevol ajut estatal sempre que l'esmentat ajut es refereixi a costos subvencionables identificables diferents, o bé qualsevol altre ajut estatal en relació als mateixos costos subvencionables, parcialment o totalment solapats, únicament si tal acumulació no supera la intensitat de l'ajut o import d'ajut més elevat aplicable a l'ajut esmentat en virtut d'aquest Reglament.

  No obstant el que disposa el paràgraf anterior, els ajuts destinats a la prevenció i lluita contra la mosca de l'olivera ( Bactrocera oleae ) són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a les mateixes finalitats, en especial són incompatibles amb els ajuts associats al contracte global d'explotació.

   

  –6 Tipus i quantia dels ajuts

  6.1 L'ajut té caràcter de subvenció en espècie a la persona beneficiària, i directament aplicable a les despeses ocasionades per la prestació de serveis descrits en l'apartat 1.1 per part de les Agrupacions de defensa vegetal en matèria de sanitat vegetal, i a les despeses ocasionades per l'adquisició dels mitjans de prevenció i lluita contra la mosca de l'olivera a que fa referència l'apartat 1.2 d'aquestes bases reguladores.

  6.2 L'import de l'ajut per a les actuacions detallades a l'annex 2 d'aquesta Ordre no pot superar la quantitat corresponent al 60% dels honoraris de la persona tècnica contractada dedicada a les actuacions d'assessorament tècnic, segons els criteris següents:

 18. Una base de fins a 8.000,00 euros per persona tècnica contractada per a les ADV que col·laborin en actuacions d'assessorament tècnic recollides als apartats a), b), c), d), e) i f) de l'annex 2 justificades degudament en hores de treball.

 19. Un complement de fins a 4.000,00 euros per persona tècnica contractada per a les ADV que col·laborin en la gestió de xarxes de vigilància, i prospeccions d'organismes nocius inclosos en el programa anual de vigilància de plagues del Servei de Sanitat Vegetal, que es podrà consultar a les Seccions d'Agricultura i Sanitat Vegetal dels ST corresponents.

 20. Un complement per a les ADV que col·laborin en el desenvolupament d'assaigs, experiments i actuacions de seguiment en comú recollits a l'apartat g) de l'annex 2 justificades degudament en hores de treball. La valoració de les hores de treball de la persona tècnica contractada serà, com a màxim, de 22,00 euros per cada hora pressupostada.

  Els límits percentuals fixats per aquestes actuacions es podran modificar fins al 100% dels honoraris de les persones tècniques de l'ADV per a la realització d'estudis i valoracions de millores incloses dins del programa Horta.Net. Aquest percentatge només es podrà aplicar a un màxim de 160 hores de treball.

 21. Un complement de 2.000,00 euros per entitat per a les ADV que realitzin el seguiment i l'avaluació de l'eficàcia de les mesures en relació als sistemes alternatius a la lluita química, inclosos en la mesura d'agroambient i clima: sistemes alternatius a la lluita química, o dels tractaments contra el Chilo suppressalis de la mesura de gestió de zones humides del PDR 2014-2020, i també per avaluacions d'eficàcia d'altres sistemes alternatius a la lluita química no inclosos en el PDR 2014-2020, sempre que es realitzin en col·laboració i amb l'aprovació dels ST corresponents.

  Aquest complement es podrà incrementar fins a un màxim de 4.000,00 euros per aquelles actuacions que superin els límits de superfícies tractades següents: 320 ha de fruiters, cítrics i fruita seca; 50 ha d'horta i ornamentals; 1.800 ha d'olivera; 800 ha de vinya i 1.500 ha d'arròs.

  6.3 Els límits percentuals fixats per les actuacions del punt 6.2 anterior es podran modificar quan les ADV treballin en almenys el 10% de la seva superfície en producció ecològica, casos en els quals es podrà arribar fins al 80% dels honoraris, llevat de les actuacions incloses dins el programa Horta.Net de l'apartat 6.2.c).

  6.4 Per a les actuacions incloses en l'annex 2 apartat b) i concretament per les col·laboracions en les prospeccions de foc bacterià, virus sharka (PPV), Xylella fastidiosa , cargol poma, Anoplophora spp , flavescència daurada de la vinya i Huanglongbing (HLB) l'import de l'ajut no podrà superar 8.000,00 euros per a cada nova persona tècnica contractada, amb un màxim de 2.000,00 euros al mes.

  Les persones tècniques de l'ADV podran sol·licitar aquest ajut amb l'aprovació del cap de Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal dels ST corresponents.

  El percentatge aplicat per a aquestes actuacions podrà arribar fins al 100% dels honoraris.

  6.5 En qualsevol cas, l'import de l'ajut es limitarà a 1.500,00 euros per assessorament.

  6.6 En cap cas no se subvencionaran les actuacions d'assessorament de persones tècniques contractades per l'ADV que realitzin actuacions diferents de les definides a l'apartat 1 d'aquestes bases.

  6.7 En el supòsit de la lluita contra la mosca de l'olivera: la subvenció dels mitjans de prevenció i lluita serà imputable a un màxim de 80,00 euros/ha i en cap cas no podrà superar el 50% dels costos dels materials per a la lluita amb captura massiva i/o trampes d'atracció i mort. La superfície on s'han d'aplicar les mesures haurà de constituir o estar inclosa en una zona homogènia de com a mínim 20 ha de conreu.

  6.8 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària i d'acord amb els criteris d'atribució i prioritat que estableix l'apartat 10 d'aquestes bases. En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

  6.9 La despesa mínima realitzada i justificada exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció, no pot ser inferior al 50% del cost de l'ajut concedit per a cada un dels conceptes respecte dels quals s'ha sol·licitat la subvenció. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada per aquest concepte.

  6.10 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostaria a la qual s'ha d'imputar és la que determina la corresponent resolució de la convocatòria.

   

  –7 Sol·licituds

  Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar obligatòriament per via telemàtica, d'acord amb l'annex 2, utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. La presentació de les sol·licituds s'ha de realitzar en el termini indicat en l'apartat 9 d'aquest annex. Les sol·licituds presentades per una via diferent o fora de termini no s'admetran a tràmit.

   

  —8 Documentació a presentar amb la sol·licitud

  8.1 A les sol·licituds, s'hi ha d'adjuntar la documentació que es detalla a continuació:

 22. El Pla d'actuació que defineix les línies principals del treball de l'ADV per a l'any de la convocatòria de la sol·licitud, d'acord amb les sol·licituds de les persones beneficiàries rebudes, especificant-hi les dates d'inici i finalització, i on ha de constar, com a mínim, si escau: el nom del personal tècnic titulat contractat i altres persones contractades d'acord amb l'apartat 3.3 d'aquestes bases reguladores; la relació de cultius i organismes patògens que seran objecte de seguiment; el nombre de punts de seguiment del cultiu o cultius per espècies, varietats i la freqüència de les observacions; les metodologies de seguiment; el nombre d'observacions de seguiment de dades climàtiques, els paràmetres escollits i la freqüència de les observacions. En cas que hi hagi més d'una persona tècnica contractada en aquest Pla d'actuacions, s'hauran d'especificar les tasques i efectius productius assignats a cada tècnic.

 23. El Pla de desenvolupament de les actuacions detallades per als organismes nocius inclosos en el programa de vigilància de plagues, en les quals participa l'ADV, amb la definició dels objectius i la metodologia de treball.

 24. El Pla de desenvolupament d'assaigs, experiments i actuacions de seguiment en comú en els quals es participa, amb la definició dels objectius i la metodologia de treball, el pressupost global de l'actuació, el pressupost desglossat de la participació de l'ADV i el pressupost desglossat per a cada actuació.

 25. El Pla de desenvolupament de les actuacions detallades a l'apartat 6.2.d) sobre avaluació de l'eficàcia de les mesures de sistemes alternatius a la lluita química en les quals participa l'ADV, amb la definició dels objectius i la metodologia de treball. Per a aquestes activitats es requereix a l'ADV un llistat informatitzat en suport digital, de les parcel·les SIGPAC, fins a la categoria de recinte, afectades per aquestes actuacions.

 26. Relació actualitzada dels efectius productius de l'ADV (llistat de persones sòcies i superfície de cada cultiu per municipis afectats) en imprès normalitzat, que es podrà descarregar des del web https:\\seu.gencat.cat o obtenir en qualsevol dependència del DARP, en suport electrònic.

 27. Certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.

 28. Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent emès l'any de la convocatòria. En el cas que es tracti d'un registre gestionat pel DARP, no caldrà aportar cap certificació d'inscripció.

 29. Còpia del contracte signat per l'ADV i el personal tècnic titulat. En cas de previsió de modificació de contracte, anul·lació o nova alta durant el període que afecta aquesta convocatòria, cal que l'entitat es comprometi, en document signat pel seu representant legal, adjuntat a l'acceptació d'ajut, a contractar personal tècnic titulat per donar els serveis sol·licitats per les persones beneficiàries i d'acord amb els criteris de l'apartat 3.2 d'aquestes bases.

 30. Per a l'activitat de prevenció i lluita contra la mosca de l'olivera es requereix a l'ADV el pressupost de l'actuació i un llistat informatitzat en suport digital de les parcel·les SIGPAC, fins a la categoria de recinte, amb el nom i NIF/DIE dels seus titulars afectats per l'ajut d'aquesta actuació.

 31. Les ADV que sol·licitin l'aplicació dels límits percentuals d'acord amb l'apartat 6.3 hauran de declarar la relació de socis inscrits en el Registre d'operadors ecològics del CCPAE especificant el número d'inscripció i la superfície dels conreus sobre els quals s'ofereix aquest assessorament.

  No cal aportar els documents indicats en les lletres anteriors en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de la Generalitat de Catalunya, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i que no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

  8.2 L'imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que l'entitat sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud.

 32. Que el compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud pertany a la persona beneficiària de l'ajut.

 33. No estar sotmès a les causes que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 34. Declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

 35. El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

 36. En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració segons la qual l'empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi en els seus centres de treball.

 37. Tenir la condició de PIME.

 38. No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en l'article 2.14 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió.

 39. No haver rebut ajuts que hagin estat declarats il·legals o incompatibles per la Comissió Europea, o si s'escau, si havent rebut aquests ajuts, els han reemborsat o pagat en un compte bancari bloquejat.

 40. Realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor: compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual.

 41. Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

 42. Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre: estar inscrites en el registre corresponent.

 43. Als centres laborals, compliment de la normativa de política lingüística: fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

 44. Quan es tracti de centres i establiments oberts al públic, compliment de la normativa de política lingüística: atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

 45. En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, compromís de no dissoldre's fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 46. En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. Aquesta informació es consultarà d'ofici al registre corresponent del Departament d'Empresa i Coneixement.

  La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixa sense efecte aquest tràmit, en el moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

  8.3 La presentació de la sol·licitud de l'ajut per part de la persona interessada comportarà l'autorització al DARP per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

  8.4 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta el DARP per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

   

  —9 Termini de presentació de sol·licituds

  El termini de presentació de sol·licituds és el que s'indica a la convocatòria d'ajuts corresponents.

   

  –10 Criteris de valoració i prioritats

  10.1 En el cas que l'import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s'atendran les sol·licituds d'acord amb l'ordre de preferència següent:

 47. L'ajut per persona tècnica contractada referit al punt 6.2.a) d'aquest annex.

 48. L'ajut per col·laborar en xarxes de vigilància, referit a les actuacions del punt 6.2.b).

 49. L'ajut per col·laborar en el Programa de vigilància per organismes prioritaris, referit a les actuacions del punt 6.4.

 50. L'ajut per assaigs, experiments i actuacions en comú, referit al punt 6.2.c).

  e)L'ajut per les actuacions d'avaluació dels sistemes alternatius a la lluita química, referides al punt 6.2 d).

  f)L'ajut per l'adquisició de mitjans de prevenció i lluita contra la mosca de l'olivera, referit al punt 6.7.

  10.2 En cas de manca de disponibilitat pressupostària en alguna de les prioritats anteriors, es podrà reduir proporcionalment el percentatge de l'ajut en la prioritat afectada. Un cop esgotat el pressupost disponible, les sol·licituds incloses en conceptes d'ajut posteriors en l'ordre de prioritats seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària, tot i que el projecte sigui elegible.

  10.3 En el cas que després del període de certificació hi hagi romanents a causa de renúncies o certificacions parcials, aquest romanent es podrà redistribuir en primer lloc entre els beneficiaris respecte d'aquells conceptes pels quals no hi hagi hagut suficient pressupost per assolir el percentatge de l'ajut, i subsidiàriament es repartirà proporcionalment entre tots els sol·licitants que hagin certificat.

   

  —11 Procediment de concessió

  11.1 L'òrgan instructor i l'òrgan competent per resoldre són els que es determinen la convocatòria corresponent.

  11.2 La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per a l'elaboració de l'informe d'avaluació.

  11.3 Quan les sol·licituds qualificades d'auxiliables superin la disponibilitat pressupostària, la Comissió de Valoració determinarà l'assignació dels fons, d'acord amb els criteris d'atribució i prioritats establerts en l'apartat 10 d'aquestes bases reguladores.

  11.4 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d'acord amb l'informe de la Comissió de valoració.

  11.5 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

  11.6 Els actes de tràmit que hagi de notificar l'òrgan instructor o el concedent es notificaran a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

   

  —12 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de documentació addicional.

  12.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

  12.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i les persones o entitats que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, prioritzada degudament en funció dels criteris de valoració i prioritats. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiàries de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la persona o persones sol·licitants de la llista de reserva, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents per ordre de prioritats, prèvia aportació de la documentació corresponent i de l'acceptació de la subvenció, si escau.

  12.3 Les ADV proposades com a perceptores de les subvencions han de presentar el document d'acceptació de la subvenció, i, en tot cas, la documentació que els sigui requerida, d'acord amb l'apartat 12.5 d'aquestes bases, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de la proposta provisional de concessió. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

  Dins del mateix termini, les ADV sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

  La subvenció s'entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que l'ADV proposada com a perceptora no presenti cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils esmentat i presenti la documentació requerida.

  12.4 A través del document d'acceptació, les persones proposades com a perceptores també poden desistir de la subvenció o presentar la reformulació de la sol·licitud i del pressupost, per adaptar-los a la subvenció proposada, si l'import d'aquesta és inferior al sol·licitat, sempre que es respecti l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb la sol·licitud, i en cap cas no pot comportar una modificació substancial d'aquesta. Així mateix, s'han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció previstos en aquestes bases. La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació haurà de ser respecte d'aquest pressupost.

  En el supòsit d'haver presentat una reformulació de la sol·licitud i del pressupost, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació.

  12.5 La documentació a què es refereix la base 12.3 i que cal aportar és la següent:

 51. Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d'acord amb el que estableix l'apartat 8.3.

 52. Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància, si escau. En cas que la representació estigui inscrita en un registre públic, no cal aportar aquesta documentació atès que l'òrgan instructor ho verificarà d'ofici.

 53. Document de sol·licitud de serveis d'assessorament individual o relació de les persones beneficiàries (noms i cognoms, i NIF/NIE) sol·licitants dels serveis de l'ADV, signada degudament per cadascuna d'aquestes i per la persona representant legal de l'ADV. Mitjançant la signatura d'aquest document la persona beneficiària es responsabilitza del compliment dels requisits establerts en l'apartat 2 de les bases reguladores.

  Si les persones beneficiàries són empreses d'economia social (cooperatives o societats agràries de transformació), també caldrà una relació identificant el nom o raó social, NIF i signatura del representant de l'entitat.

  En cas de modificacions respecte a una relació o document de l'ADV presentats anteriorment, només caldrà presentar la relació que inclogui els canvis, les altes i baixes, o bé el/s document/s de sol·licitud de serveis de les altes i els de renúncia de serveis. Si no hi ha modificacions caldrà indicar-ho en l'imprès d'acceptació de l'ajut.

 54. Còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'entitats jurídiques o al Registre de cooperatives o de Societats Agràries de Transformació, el DARP ho verificarà d'ofici.

  No cal aportar els documents indicats en les lletres anteriors en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de la Generalitat de Catalunya, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i que no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

  12.6 En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment d'alguns dels requisits establerts d'acord amb l'activitat de l'entitat sol·licitant perceptora de l'apartat 5.1, requerirà a aquesta entitat per tal que aporti la documentació escaient en els termes previstos a l'apartat 8 d'aquestes bases reguladores.

  12.7 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

   

  —13 Inadmissió i desistiment.

  13.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

  13.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

 55. La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

 56. La manca de presentació del document d'acceptació, si s'escau, o de la documentació que sigui requerida, en els termes previstos a la base 12.3 i 12.5.

  13.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes i indicarà els recursos que procedeixin, l'òrgan davant el qual s'han d'interposar i el termini per interposar-los. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar el potencial beneficiari de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

  13.4 Sens perjudici del desistiment previst en la base 12.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

   

  —14 Resolució.

  14.1 D'acord amb la documentació presentada, de les comprovacions d'ofici efectuades i l'informe de la Comissió de Valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre.

  14.2 En la resolució de concessió figurarà, com a mínim, el número d'identificació de l'ajut estatal assignat per la Comissió, l'import màxim de l'ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el caràcter d'ajut d'Estat, així com la referència expressa a l'article 22 i/o 26 del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, que regeix aquest règim d'ajuts, juntament amb el títol i la referència de publicació al DOUE, i la procedència dels fons amb què es finança l'ajut i la via de recurs que correspongui. Així mateix, s'ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l'ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les obligacions amb l'administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

  14.3 La resolució s'efectuarà mitjançant publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes i indicarà els recursos que escaiguin, l'òrgan davant el qual s'han d'interposar i el termini per interposar-los. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar el potencial beneficiari de quan s'efectuarà aquesta notificació, que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

  14.4 Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

   

  —15 Publicitat.

  Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

   

  —16 Justificació.

  16.1 Les persones beneficiaries han de realitzar les actuacions subvencionables a partir de la sol·licitud de l'ajut, llevat dels assaigs, experiments i la resta d'actuacions incloses en l'apartat g) de l'annex 2 que es poden realitzar dins del període de l'any natural de la convocatòria. Les actuacions s'han de justificar abans de l'1 de març de l'any següent a l'any d'execució de les activitats, per tal que com a màxim el dia 30 d'abril de l'any següent a l'any d'execució de les activitats es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les actuacions subvencionables.

  Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

  16.2 En el cas que les activitats hagin estat finançades, a més de l'ajut o subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar l'import, procedència i aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.

  16.3 Dins el termini establert en aquestes bases per a justificar l'ajut, caldrà presentar la documentació següent:

 57. Per mitjans exclusivament telemàtics, des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ i d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3, caldrà presentar el compte justificatiu que inclourà:

  1 Una memòria explicativa per a cada una de les activitats següents en les quals participi l'ADV que ha d'incloure la metodologia i els principals resultats obtinguts en les actuacions complementaries realitzades:

  1.1 Memòria descriptiva de les activitats en funció dels cultius que inclogui: la relació de cultius i organismes nocius que són objecte de seguiment, nombre de punts, freqüència de les observacions, metodologia i principals resultats obtinguts. Les mesures de control realitzades indicant l'objectiu, metodologia i principals resultats obtinguts, segons el Pla d'actuacions especificat a l'apartat 6.2 a).

  1.2 Una memòria descriptiva per a cada una de les activitats següents en les quals participi l'ADV que ha d'incloure la metodologia i els principals resultats obtinguts en les actuacions complementàries realitzades:

  6.2 b) Participació en el programa de vigilància.

  6.2 c) Assaigs, experiments i actuacions de seguiment en comú.

  6.2 d) Actuacions d'avaluació de l'eficàcia dels sistemes alternatius a la lluita química.

  1.3 Document signat pel representat legal de l'ADV que detalli, per a tota la relació de personal tècnic titulat del qual s'han presentat nòmines o contractes de serveis, les activitats desenvolupades i el temps de dedicació exacta al projecte subvencionat.

  2 Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on hi consti:

  Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

  3 Els tres pressupostos a què fa referència l'apartat 18.f) que ha d'haver sol·licitat el beneficiari abans de realitzar la despesa subvencionable.

  4 Quan calgui presentar les nòmines del personal tècnic, s'haurà d'afegir una certificació desglossada del salari brut, els costos socials de la contractació i de les despeses justificades.

  5 Relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Si els justificants de despesa s'imputen parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

  6 Per a justificar les actuacions de prevenció i lluita contra la mosca de l'olivera, es requereix també que l'ADV presenti el llistat informatitzat en suport digital actualitzat de les parcel·les SIGPAC, fins a la categoria de recinte, amb el nom i el NIF/NIE dels seus titulars, afectats per l'ajut d'aquesta actuació.

  7 Quan l'entitat estigui exempta de l'impost de l'IVA, caldrà el document emès per l'Agencia Tributària on es reculli aquesta l'exempció.

  8 En el cas de persones jurídiques, quan l'ajut concedit sigui superior a 10.000,00 euros, la informació relativa a l'apartat 18.j).

 58. Presencialment, preferentment en les dependències de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost:

  Factures originals o els documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagaments en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor.

  16.4 Els òrgans competents del DARP comprovaran d'ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres.

   

  —17 Pagament.

  17.1 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DARP segons la qual l'activitat i la despesa realitzades estan justificades degudament.

  17.2 Les ADV i les persones beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'administració tributària i la social en el moment que el DARP realitzi les comprovacions corresponents amb l'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l'autorització al DARP a què es refereix l'apartat 8.3.

  17.3 Les ADV i les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

  17.4 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu, amb un import igual o superior a 2.500,00 euros o el seu equivalent en moneda estrangera, operacions en les quals una de les parts contractants sigui empresari o professional.

   

  —18 Obligacions de les entitats perceptores de l'ajut.

  Les Agrupacions de Defensa Vegetal com a entitats sol·licitants i perceptores de l'ajut han de complir les obligacions següents:

 59. Complir la finalitat de la subvenció realitzant l'activitat subvencionada en el termini previst en la resolució de la convocatòria.

 60. Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb les actuacions o projectes sol·licitats. Qualsevol canvi en les actuacions o el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins el termini màxim de 10 dies naturals, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes bases. En cas de no pronunciar-se dins el termini establert, s'apliquen els efectes del silenci negatiu, és a dir, no s'accepta el canvi. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

 61. Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

 62. Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

 63. Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 64. Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per al contracte menor, és a dir, 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, i 15.000 euros per la resta de contractes, la persona beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conformement a criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç.

 65. Incloure el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat a la pàgina web: http://identitatcorporativa.gencat.cat/ en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de la subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció, o les mesures de difusió alternatives que determinin les respectives bases reguladores, utilitzant l'expressió "amb el suport de......................".

 66. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

 67. Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i aquestes bases reguladores.

 68. En el cas de persones jurídiques, quan l'ajut concedit sigui superior a 10.000,00 euros, comunicar al DARP la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, en cas que les percebin, a l'efecte de fer-les públiques.

 69. El prestador del servei d'assessorament respectarà les obligacions de confidencialitat a què es fa referencia a l'article 13, apartat 2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013.

   

  —19 Modificació de la resolució.

  19.1 La resolució de concessió es pot modificar en cas d'alteració de les condicions que van determinar l'atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d'una decisió de l'Administració.

  19.2 L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució de concessió, en el cas que un cop efectuada la certificació dels ajuts no s'hagi justificat la totalitat de les actuacions i es pugui redistribuir els fons sobrants entre els perceptors o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

  19.3 Així mateix, es pot modificar com a conseqüència del pronunciament de la Comissió europea sobre l'adequació o la compatibilitat del règim d'ajuts a la normativa comunitària.

   

  —20 Revocació i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.

  20.1 L'òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en aquestes bases reguladores.

  20.2 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  20.3 L'incompliment de realitzar i justificar la despesa mínima establerta en el punt 6.9 d'aquestes bases per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció comportarà la revocació de la subvenció atorgada per a aquest concepte.

  20.4 També escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. Així mateix, escaurà el reintegrament en el cas d'una decisió de la Comissió Europea que declari la incompatibilitat del règim d'ajuts amb la normativa comunitària.

  20.5 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats que s'estableixin en la normativa aplicable en matèria de subvencions.

   

  –21 Inspecció i control.

  Els òrgans competents del DARP tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l'atorgament de l'ajut i d'inspeccionar les explotacions per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i els compromisos establerts en aquestes bases reguladores.

  Les actuacions d'inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

  D'acord amb l'article 46.2 de la Llei 38/2003 la negativa al compliment de l'obligació de col·laboració dels beneficiaris o tercers a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control, es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa i, per tant, causa de revocació, i reintegrament en el seu cas, de l'ajut, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

   

  --22 Sancions.

  El règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

  En relació a les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Aquesta conducta està tipificada com a una infracció que dóna lloc a la incoació de l'oportú expedient sancionador d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.

   

  —23 Protecció de dades.

  23.1 Les dades de caràcter personal que les persones beneficiàries han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció sol·licitada s'inclouen al fitxer corresponent del Registre de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia regulat a l'Ordre AAR/222/2013, de 12 de setembre, de regulació dels fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament d' Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm. 6468, de 27.9.2013). La seva finalitat és gestionar les subvencions que atorga la Direcció General d'Agricultura...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS