ORDRE ARP/34/2018, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal (Ordre de 23 de març, publicada al BOE núm. 83, de 5 d'abril).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Les explotacions agràries dedicades a la producció primària de productes agrícoles i les persones que es dediquen a l'agricultura i que constitueixen la major part de les petites i mitjanes empreses de les zones rurals de Catalunya tenen una funció decisiva en la creació de treball, d'estabilitat social i dinamisme econòmic. Amb relació a la gestió de la informació i en les seves decisions en l'àmbit de la sanitat vegetal, les empreses esmentades han de prendre decisions sobre els processos de producció i necessiten suport en l'accés a la informació, especialment en les millores de les tècniques de treball i en les noves tecnologies.

El treball especialitzat en matèria de sanitat vegetal requereix una elevada preparació, es requereix personal tècnic altament qualificat, format degudament i, si és possible, amb experiència, coneixements actualitzats i adaptats a la realitat dels conreus i a les condicions agroclimàtiques de cada zona.

D'altra banda, la gestió de la lluita contra algunes plagues sovint no es pot limitar a la dimensió de l'explotació individual i necessita un plantejament col·lectiu i una visió conjunta en el territori. Les plagues de quarantena i les declarades d'utilitat pública per les administracions públiques tenen aquestes característiques.

Les agrupacions de defensa vegetal (en endavant, ADV) han estat des del seu inici una eina molt important en la lluita contra les plagues, malalties i males herbes principals i comunes dels vegetals, i han suposat un suport important per al compliment efectiu de les normatives que les regulen. També les ADV, constituïdes per agricultors que estan inscrites en el Registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal, han col·laborat per tal d'evitar el risc d'introducció i difusió a Catalunya de plagues o malalties de quarantena amb el material vegetal, evitant els costos de control i erradicació posteriors que poden ser econòmicament molt quantiosos.

Les ADV van ser creades en l'Ordre d'11 d'abril de 1983, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, i actualment estan regulades pel Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal. El seu objectiu és col·laborar amb l'Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals mitjançant l'aplicació de les tècniques i els principis de gestió integrada de plagues i la utilització racional dels productes fitosanitaris i altres mitjans de defensa fitosanitària.

Les ADV col·laboren activament per a la implementació del sistema de Gestió Integrada de Plagues (en endavant, GIP). La GIP constitueix una eina d'aplicació obligatòria per als agricultors que requereix de sistemes d'assessorament eficaços per tal de complir amb els requisits sobre la utilització de productes fitosanitaris definits pels Estats membres de la Unió Europea, per a l'aplicació de l'article 55 del Reglament (CE) n. 1107/2009 del Parlament i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell i, en particular, el compliment dels principis generals de la gestió integrada de plagues previstos a l'article 14 de la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, per la qual s'estableix el marc d'actuació comunitària per a aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

El Reial decret 1311/2012 de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, estableix el marc d'acció per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatives, com ara els mètodes no químics.

En el marc del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica de la Generalitat de Catalunya, es fa palès que el sistema d'assessorament en agricultura ecològica encara és deficient i presenta moltes mancances. Dins d'aquest programa de foment s'inclou una línia de treball orientada a millorar l'assessorament dels productors ecològics, que es concreta en aquesta Ordre mitjançant l'establiment d'incentius econòmics específics per aconseguir el reforçament de l'actuació de les ADV que treballen amb els productors ecològics.

Els ajuts en matèria de sanitat vegetal regulats en aquesta Ordre hauran d'estar a disposició de totes les persones que compleixin la condició de beneficiàries en l'àmbit d'actuació, es concediran en espècie mitjançant serveis subvencionables i els prestaran les agrupacions de productors constituïdes com a agrupacions de defensa vegetal, l'afiliació a les quals no serà mai condició per tenir accés al servei subvencionat.

En el context d'aquesta Ordre, cal entendre que perquè els beneficiaris puguin rebre els serveis subvencionats en espècie cal que hi hagi organitzacions, les agrupacions de defensa vegetal, que estiguin fent un treball ben planificat de presa de dades, gestió posterior i assessorament en GIP. Sense la planificació esmentada no es podran donar les recomanacions i els avisos a demanda dels beneficiaris, sota la base de criteris tècnics establerts prèviament.

Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d'acord amb el marc jurídic actual, s'ha optat per sotmetre els ajuts d'aquesta Ordre a l'article 22.3 e), relatiu als ajuts per serveis d'assessorament, i a l'article 26, relatiu a les ajudes per als costos de prevenció, control i erradicació de malalties animals i plagues vegetals, del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinats ajuts en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. D'acord amb l'article 9 del Reglament esmentat, les bases reguladores de la present convocatòria han estat comunicades a la Comissió Europea i li va assignar el número d'ajut SA.40261 (2014/XA) modificat pel número SA.42206.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal, les quals es publiquen a l'annex 1, així com les actuacions d'assessorament tècnic relacionades a l'annex 2, la relació de plagues, les malalties i les males herbes d'acord amb les normes corresponents detallades a l'annex 3 i els principis ètics i les regles de conducta als quals s'han d'adherir les persones beneficiàries, que consten en l'annex 4.

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 5.

Disposició addicional

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajut d'estat, per la qual cosa la Comissió Europea pot emetre una decisió per la qual tant les bases reguladores i la convocatòria, com les resolucions de concessió, es podran veure modificades, si escau, per adaptar-se als termes del pronunciament esmentat.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/339/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal que només resten aplicables per la convocatòria corresponent al període 2017.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Madrid, 23 de març de 2018

(De conformitat amb el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre)

Isabel García Tejerina

Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Annex 1

Bases reguladores

–1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts d'aquesta Ordre és:

1.1 La prestació dels serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la prevenció i millora de la lluita contra els agents nocius dels vegetals, que incloguin les actuacions d'assessorament tècnic detallades a l'annex 2.

Aquestes actuacions han d'estar emmarcades en els objectius de la Gestió integrada de plagues que es desenvolupa en la Directiva 2009/128/CE, en què s'estableix el marc de l'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, i en la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a les mesures de protecció contra la introducció en la Comunitat d'organismes nocius pels vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació en l'interior de la Comunitat (DOUE, L169 de 10.7.2000), i en allò que resulti aplicable, en el Reglament (UE) 2016/20131 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 20167, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 i (UE) n. 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen les Directives 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE i 2007/33/CE del Consell (DOUE núm. 317 de 23.11.2016), o normes que les substitueixin o desenvolupin.

1.2 L'adquisició de mitjans de prevenció i lluita contra la mosca de l'olivera ( Bactrocera oleae ) declarada oficialment com a plaga en l'Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig.

–2 Persones beneficiàries de l'ajut

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns, o altres tipus d'unitats econòmiques o de patrimoni separat que siguin titulars d'explotacions agrícoles de Catalunya que compleixin els requisits...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA