ORDRE ARP/346/2016, de 20 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ARP/90/2016, de 18 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries i es fa pública la convocatòria dels ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2016.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l'Ordre ARP/90/2016, de 18 d'abril, s'aprovaven, d'una banda, les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries, i, de l'altra, es convocaven els ajuts corresponents a les pòlisses del Pla d'assegurances agràries 2016 incloses a l'annex 3 d'aquella Ordre.

Amb l'Ordre ARP/307/2016, de 7 de novembre, es va modificar l'Ordre ARP/90/2016, de 18 d'abril, a fi d'ajustar els desequilibris detectats en algunes espècies en la línia de retirada i destrucció d'animals morts a l'explotació com a conseqüència dels canvis efectuats en la manera de subvencionar aquesta línia. Alhora, es va diferenciar la línia d'assegurança per a explotacions de maduixot i fruits vermells tal com ja havia fet l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA). També es va incrementar la dotació pressupostària per poder fer front a tots aquests canvis i a l'increment de contractació i de la seva qualitat produït en algunes de les línies com ara la de fruiters.

Posteriorment, mitjançant la Resolució d'11 de novembre de 2016, de la Subsecretaria del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), es va publicar l'Acord del Consell de Ministres d'11 de novembre de 2016, pel qual es modifica l'Acord del Consell de Ministres d'11 de desembre de 2015, que aprovava el trenta-setè Pla d'assegurances agràries combinades (Pla 2016). Aquesta modificació del Pla 2016 suposa la reducció en 10 punts de la subvenció d'ENESA de les tres línies agrícoles d'assegurança agrària que inicien la seva contractació el 15 de novembre de 2016, amb l'objecte d'ajustar la despesa del Ministeri al seu pressupost disponible.

Entre aquestes línies d'assegurança, hi havia la de fruiters, on, pel seu elevat nivell d'implantació a Catalunya, es preveu que la disminució de la subvenció d'ENESA tingui una forta repercussió en el nivell i qualitat de contractació. Per pal·liar part d'aquesta baixada de subvenció, el DARP considera necessari augmentar el percentatge d'ajut a l'assegurança de fruiters, i, per tant, incrementar la dotació pressupostària de la convocatòria 2016 fixada en l'Ordre ARP/90/2016 i modificada en l'Ordre ARP/307/2016.

Consegüentment, valorada la conveniència de continuar fomentant l'ús de les assegurances agràries; d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA