ORDRE ARP/35/2018, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació (Ordre de 23 de març, publicada al BOE núm. 83, de 5 d'abril).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Des de l'any 2007 el contracte global d'explotació (CGE) és el model adoptat a Catalunya per gestionar els ajuts als titulars d'explotació en el marc de desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) de la Unió Europea i de les administracions públiques adreçats als titulars de les explotacions agràries, per fomentar les activitats respectuoses amb el medi i promoure models específics d'activitat agrària.

D'acord amb la política agrorural i el Programa de desenvolupament rural (PDR), els ajuts associats al CGE tenen com a objectiu incentivar el desenvolupament d'un projecte global integrador de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

El Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, regula l'aplicació de nous Programes de Desenvolupament Rural per al període de programació 2014-2020 (PDR). El PDR per Catalunya amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2014, va ser aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'Execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'Execució C (2015) 9760 final, de 18 de desembre de 2015, per la Decisió d'Execució C (2016) 5998 final de 16 de setembre de 2016, i per la Decisió d'Execució C (2017) 5971 final de 25 d'agost de 2017.

El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i hi introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d'Execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol de 2014, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

El PDR de Catalunya 2014-2020 preveu ajuts destinats a les explotacions agràries per donar resposta a les prioritats de millora de la viabilitat de les explotacions agràries i la competitivitat de tots els tipus d'agricultura i promoure les tecnologies agrícoles innovadores; restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l'agricultura; i promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, establertes en el Reglament (UE) 1305/2013.

Així mateix, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural.

Per a l'any 2018, es manté la delimitació de les zones amb limitacions naturals significatives, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 2017/2393 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2017, pel qual es modifica l'article 31 apartat 5 paràgraf primer del Reglament (UE) núm. 1305/2013.

Des de l'any 2015, la regulació del contracte global d'explotació s'inclou dins les bases reguladores dels ajuts per tal d'adaptar-la a la nova regulació dels ajuts al desenvolupament rural, tot mantenint la mateixa filosofia que ha inspirat fins ara aquests ajuts i el seu model de gestió.

D'acord amb el que preveu l'article 89 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, i l'article 16 del Reglament delegat (UE) núm. 807/2014, les despeses relatives als compromisos jurídics amb els beneficiaris, contrets durant el període de programació 2007-2013 en virtut de les mesures establertes en els articles 52 i 63 del Reglament (CE) núm. 1698/2005, es poden beneficar de la contribució del FEADER en el període de programació 2014-2020 per als pagament que es realitzin després del 31 de desembre de 2015, sempre que aquestes despeses estiguin incloses en el programa de desenvolupament rural, s'apliqui el percentatge de contribució FEADER del nou període de programació corresponent i que quedin clarament identificats en els sistemes de gestió i control. En aquest sentit, el PDR de Catalunya 2014-2020 preveu que es puguin realitzar aquests pagaments, atenent a l'atribució indicativa que es fa en el capítol 19 del programa, amb la nova taxa de cofinançament FEADER corresponent al 43% i quedant clarament identificats al sistema de gestió i control.

Aquestes mesures estan sotmeses al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les explotacions agràries en aquests àmbits mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Capítol 1

Aprovació de les bases

Article 1

L'objecte de l'Ordre és aprovar les normes que regeixen els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació, d'ara endavant CGE, en el marc del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i els seus reglaments delegats o d'execució dictats per la Comissió en la seva aplicació, contingudes en aquesta Ordre i les especificitats contingues en els annexos corresponents a cada línia d'ajuts.

Els ajuts associats a CGE són els següents:

Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (annex 1) (operació 06.01.01).

Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (annex 2) (operació 04.01.01).

Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (annex 3) (operació 04.01.02).

Diversificació agrària (annex 4) (operació 06.04.01).

Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (annex 5) (mesura M13).

Pràctiques agroambientals (annex 6) (mesura M10).

Agricultura ecològica (annex 7) (operació 11.01.01).

Ramaderia ecològica (annex 8) (operació 11.01.02).

Ajuts del PDR 2007-2013 (annex 9).

Article 2

Contracte Global d'Explotació (CGE)

El CGE és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries, d'acord amb el que estableix la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural, en especial el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu als ajuts al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L'objectiu del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible. Per això, els titulars d'explotació que sol·liciten algun dels ajuts associats a CGE, assumeixen els compromisos corresponents a cadascun per poder rebre aquests ajuts.

Article 3

Definicions

Als efectes de l'Ordre s'entén per:

Ajuts a la competitivitat: són els ajuts dels annexos 1, 2, 3 i 4 d'aquesta Ordre. Comprèn l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i els dirigits a inversions en les explotacions, tots ells regulats a l'article 17.1 a) i 19.1 a) i) i b) de Reglament (UE) núm. 1305/2013.

Ajuts a la sostenibilitat: són els ajuts dels annexos 5, 6, 7, 8, i 9 d'aquesta Ordre, dirigits a pràctiques agroambientals, agricultura i ramaderia ecològica i zones amb limitacions d'acord amb els articles 28, 29, 31 i 33 del Reglament (UE) núm. 1305/2013.

Diagnosi prèvia: és la descripció de la situació de l'explotació agrària, en el mateix moment de la sol·licitud d'ajuts quan es tracta d'una explotació agrària existent, i quan es tracta de les propostes d'instal·lació de persones joves, és la situació prevista en el moment d'execució final del pla d'empresa (futur fins a dos anys després de la data d'instal·lació). Inclou les dades relacionades amb aspectes productius, econòmics, tècnics, mediambientals, paisatgístics, sociolaborals i sobre qualitat de vida de l'explotació declarades per la persona titular, sobre les quals es realitza una anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO).

Pla d'explotació: descripció de la situació prevista de l'explotació agrària en el moment d'entrada en producció dels conreus i/o bestiar quan es tracta d'una explotació agrària existent, i quan es tracta de les propostes d'instal·lació de persones joves, és la situació prevista en el moment de finalització de compromisos, als 5 anys de la concessió de l'ajut. Fixa els principals objectius de l'explotació relacionats amb les accions previstes, incorpora la seva planificació temporal i projecta les dades de la diagnosi prèvia en un moment futur quan les inversions reflecteixen una millora en l'explotació o aquesta entra en un funcionament òptim o quan finalitzen els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA