ORDRE ARP/353/2016, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (d'ara endavant, Reglament MEC), defineix les modalitats i les condicions de les intervencions comunitàries en el sector de la pesca i l'aqüícola.

El Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, relatiu a l'ajut al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els reglaments (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006, i (CE) 791/2007 del Consell, i el Reglament (UE) 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell (d'ara endavant, Reglament FEMP) i el Programa operatiu per a Espanya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període de programació 2014-2020, aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió de 17 de novembre de 2015, estableixen les mesures financeres per a l'aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC), de les mesures pertinents relatives al Dret del Mar, del desenvolupament sostenible de les zones pesqueres i aqüícoles i de la pesca interior, i de la Política Marítima Integrada (PMI).

El Reglament delegat (UE) núm. 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al període de temps i les dates en relació amb l'admissibilitat de les sol·licituds.

Aquests ajuts donen resposta a la/les prioritat/s 1 Fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement, 2 Fomentar una aqüicultura sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement, 3 Fomentar l'aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC) i 4 Fomentar la comercialització i la transformació, establertes en l'article 6 del Reglament FEMP.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector de la pesca i l'aqüicultura, fomentar l'aplicació de la Política Pesquera Comuna i fomentar la comercialització i transformació dels productes pesquers i aqüícoles mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats al sector pesquer i aqüícola català, inclosa la comercialització i transformació i la política pesquera comuna que es publiquen a l'annex 1, juntament amb les normes específiques per a cada línia d'ajuts que estan establertes a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds per a la mesura de transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura, establerta al capítol 28 del títol IV de l'annex 2 d'aquesta Ordre, i notificació de la resolució que efectua el DARP, que figura a l'annex 3.

Disposicions addicionals

Primera

Aquests ajuts cofinançats amb el FEMP es tramiten d'acord amb les funcions com a organisme intermedi de gestió i certificació dels ajuts FEMP, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i la Direcció de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, respectivament.

Segona

Als efectes del no inici de les actuacions segons el punt 13.1 i de la subvencionalitat dels pagaments realitzats atenent el punt 12 apartat d) d'aquestes bases reguladores, en el cas de sol·licituds denegades per manca de pressupost, en les sol·licituds presentades en la convocatòria immediatament posterior es considerarà la data de la primera sol·licitud.

Tercera

Als efectes d'aquestes bases reguladores, s'entendrà per operador del sector pesquer la persona física o jurídica que explota o posseeix una empresa dedicada a una activitat vinculada a qualsevol de les fases de producció, transformació, comercialització, distribució i venda al detall de productes de la pesca i l'aqüicultura.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de desembre de 2016

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

Normes comunes a totes les línies d'ajut

 1. Objecte dels ajuts

  Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les inversions a bord d'embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya, la pesca, l'aqüicultura, l'aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC), la transformació i la comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura, realitzades en el territori de Catalunya.

 2. Persones beneficiàries

  2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que compleixin, en el moment de presentar la sol·licitud, els requisits generals establerts en aquest annex i els requisits específics per a cada línia d'ajut establerts a l'annex 2.

  2.2 Condicions d'admissibilitat

  No poden ser beneficiàries d'aquests ajuts, durant el període de temps determinat en el capítol II del Reglament delegat (UE) 2015/288 de la Comissió, les persones físiques o jurídiques que:

  1. han comès infracció greu d'acord amb l'article 42 del Reglament (CE) núm. 1005/2008, o l'article 90.1 del Reglament (CE) núm. 1224/2009;

  2. han estat involucrades en l'explotació, gestió o propietat d'embarcacions incloses a la Llista de pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR) d'acord amb l'article 40.3 del Reglament CE 1005/2008, o d'embarcacions que enarboren pavelló de països considerats tercers països no cooperants segons estableix l'article 33 de l'esmentat Reglament;

  3. han comès infracció greu de la Política Pesquera Comuna (PPC) definida com a tal en altres actes legislatius adoptats pel Parlament Europeu i el Consell;

  4. han comès algun dels delictes tipificats en els articles 3 i 4 de la Directiva 2008/99/CE en el cas d'ajudes establertes en l'apartat b) de l'annex 2 d'aquestes bases reguladores;

  5. han comès frau en el marc del Fons Europeu de la Pesca (FEP) o del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

   2.3 Requisits generals

   Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

  6. No poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que no estiguin al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social i/o tinguin deutes amb la Generalitat de Catalunya. En el cas que es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica, cadascun dels integrants de l'agrupació en qüestió haurà de complir aquestes condicions d'admissibilitat.

  7. En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, han de complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

  8. En el cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, han de disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

  9. En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. Les empreses de més de 250 treballadors, a més, han de disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'establert en l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

  10. En el cas d'associacions i fundacions, han de tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

  11. En el cas que l'ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, cal disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, si canvia alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

 3. Tipus i quantia dels ajuts

  3.1 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar són les que determini la convocatòria corresponent.

  3.2 La quantia dels ajuts es fixarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària. Si l'import total de les sol·licituds presentades supera la dotació pressupostària disponible, es tindran en compte els criteris de selecció i de valoració establerts en el punt 4 d'aquest annex 1 i els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA