ORDRE ARP/45/2018, de 17 d'abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, aprovades per l'Ordre ARP/125/2017, de 15 de juny (Ordre de 17 d'abril, publicada al BOE núm. 100, de 25 d'abril).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Comissió Europea, mitjançant la Decisió (UE) 2016/1102 de la Comissió, de 5 de juliol de 2016, va aprovar el programa de millora de la producció i la comercialització dels productes apícoles per al període 2017-2019, presentat per l'Estat, de conformitat amb el Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

En data 20 de juny de 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Ordre ARP/125/2017, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura (DOGC núm. 7394 de 20.6.2017). Els ajuts al sector apícola les bases reguladores dels quals es varen aprovar en aquesta disposició estan integrats en el Programa nacional d'ajuda a l'apicultura 2017-2019 abans esmentat.

El Reial decret 930/2017, de 27 d'octubre, pel qual es regula el règim d'ajuts a l'apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, i es modifica el Reial Decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles (BOE núm. 264 de 31.10.2017) regula el règim d'ajuts per al foment de les activitats destinades a millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, i incorpora els canvis introduïts per la normativa europea en els darrers anys sobre les mesures a incloure en els plans nacionals, el seu finançament i altres disposicions de gestió i control.

Per tant, aquesta Ordre té per objecte modificar les bases reguladores aprovades per l'Ordre ARP/125/2017, de 15 de juny, per tal d'adaptar-les a l'actual marc normatiu en matèria d'ordenació de les explotacions apícoles.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector apícola mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'apartat 2.a) de l'annex 1 de l'Ordre ARP/125/2017, de 15 de juny, que queda redactat de la manera següent:

2.a) Les cooperatives apícoles, les associacions i les agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica en què les persones apicultores integrants i sol·licitants dels ajuts compleixin els requisits que estableixen els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA