ORDRE ARP/45/2019, de 12 de març, per la qual es modifica l'Ordre d'11 d'octubre de 2001, per la qual s'aprova el Reglament de règim intern del Consell Català de la Producció Ecològica i es convoquen les eleccions per renovar la composició de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, regula la producció agroalimentària ecològica i, més concretament, l'existència del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica com l'autoritat de control per a l'aplicació del règim de control de la producció ecològica establert per la normativa vigent europea en la matèria. El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, d'acord amb l'article 183.3 d'aquesta Llei, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d'obrar en l'exercici de les seves funcions.

El Decret 180/2001, de 26 de juny, de regulació de la composició i les funcions del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, modificat pel Decret 269/2001, de 9 d'octubre, estableix en el seu article 4.2 que els vocals de la Junta Rectora representants de la producció, de les empreses elaboradores, de les empreses importadores i de les comercialitzadores seran elegits democràticament en cada subsector pels inscrits a la secció de registre respectiu i d'entre els inscrits mateixos.

L'article 4.3 de l'esmentat Decret estableix que la composició de la Junta es renovarà cada 4 anys. Les darreres eleccions per escollir els/les representants de la producció, de les empreses elaboradores, de les empreses importadores i de les comercialitzadores de la Junta Rectora van tenir lloc el 27 d'abril de 2010.

Atès que s'ha d'obrir un nou procés electoral per escollir els representants dels esmentats subsectors, cal convocar les eleccions d'acord amb el calendari que resulta de l'aplicació del procediment electoral que preveu l'Ordre d'11 d'octubre de 2001, per la qual s'aprova el Reglament de règim intern del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Així mateix, resulta convenient modificar algun aspecte del règim electoral previst per afavorir la participació dels operadors inscrits en l'elecció dels seus representants a la Junta Rectora.

L'article 27 de l'esmentada Ordre d'11 d'octubre de 2001 disposa que correspon al/a la president/a del Consell, d'acord amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, determinar la data de les eleccions. En aquest sentit, a la reunió de la Junta Rectora del CCPAE mantinguda el 8 de febrer de 2019, el Consell va proposar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que les eleccions per renovar les persones vocals tinguessin lloc el dia 4 de juny de 2019.

Conseqüentment, a proposta de la directora general d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1
  1. Es modifica l'última frase del primer apartat de l'article 32 de l'Ordre d'11 d'octubre de 2001, que queda redactat de la manera següent:

    “Secretari/ària: una persona designada per la persona presidenta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA