ORDRE ARP/47/2019, de 12 de març, per la qual s'estableix el període de calament i el descans setmanal de les embarcacions dedicades a la pesca amb arts de xarxa fixos, palangrons, cargoleres, cadups, nanses per a crustacis i mol·luscos i xarxes per a llagosta.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 119.2 i 3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix competència exclusiva a la Generalitat de Catalunya en matèria de pesca marítima en aigües interiors, la regulació i gestió dels recursos pesquers, la regulació i gestió del marisqueig i l'establiment de les condicions per practicar-los.

D'altra banda, l'article 119.4 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix competència compartida amb l'Estat en matèria d'ordenació del sector pesquer pel que fa a la localització del període de descans dins del marc de regulació bàsica estatal.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, estableix a l'article 27 b) que el departament competent en matèria de pesca i acció marítimes, amb la finalitat de conservar els recursos pesquers i marisquers, pot adoptar mesures de regulació de l'esforç pesquer mitjançant la limitació del temps o l'horari de l'activitat.

En el cas del marisqueig, l'article 4 b) del Decret 9/1987, de 15 de gener, de cria i recollida de marisc, estableix que correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca fixar els horaris de marisqueig i el període de descans setmanal.

En aquest marc competencial, l'Ordre ARP/54/2016, d'11 de març, va establir el període de calament i el descans setmanal de les embarcacions dedicades a la pesca amb arts de xarxa fixos, palangrons, cargoleres, cadups, nanses per a crustacis i mol·luscos i xarxes per a llagosta. Aquesta Ordre afecta la totalitat de les arts menors, tant aquelles en què, pel seu encaix dins la matèria competencial de pesca marítima, cal desplegar la normativa bàsica de l'Estat com les vinculades al marisqueig, matèria en la qual la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva.

Pel que fa al calament de xarxes fixes, l'Ordre ARP/54/2016, d'11 de març, va establir una excepció a la regla general en permetre el calament continuat de les xarxes fixes destinades amb exclusivitat al marisqueig de llagosta. Durant el temps d'aplicació d'aquesta Ordre, es va constatar que la literalitat del text de l'excepció estava donant lloc a la possibilitat que cada pescador considerés que qualsevol xarxa calada podia anar destinada a la captura de llagosta i eludís d'aquesta manera la reducció d'esforç pesquer perseguida amb el descans setmanal.

Per evitar aquest tipus de conductes, l'Ordre ARP/266/2016, de 3 d'octubre, va modificar l'...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA