ORDRE ARP/48/2020, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris que gaudeixen d'unes característiques diferencials i de qualitat han estat prioritats de l'Administració. Per aquest motiu, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) dona suport als productes que segueixen un programa comunitari i nacional de qualitat, concretament els productes que gaudeixen d'un distintiu comunitari de denominació d'origen protegida (DOP), indicació geogràfica protegida (IGP), denominació d'origen vitivinícola protegida (DOP), indicació geogràfica protegida vitivinícola (IGP) i especialitat tradicional garantida (ETG).

Els distintius d'origen i qualitat dels productes agroalimentaris DOP vitivinícola, DOP, IGP i ETG possibiliten la protecció i la valoració dels productes de la terra que presenten característiques diferencials pel seu origen o pels mètodes de producció i/o elaboració i estan regulats a la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i la Llei 2/2020, de 5 de març, de la vitivinicultura.

L'artesania alimentària, també regulada per la Llei 14/2003, de 13 de juny, es defineix com l'activitat d'elaboració i transformació de productes alimentaris que compleixen els requisits que assenyala la legislació en aquesta matèria i estan subjectes, durant tot el procés productiu, a unes condicions que garanteixen a les persones consumidores un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal artesana. L'artesania ocupa un punt important d'inflexió entre el consum del producte sense transformar i la indústria de l'alimentació.

Les entitats associatives d'artesans i artesanes sense ànim de lucre proporcionen a les persones associades assessorament i informació sobre l'adaptació a les noves tecnologies, i al mateix temps uneixen esforços per assolir objectius comuns que beneficiïn el conjunt de persones artesanes associades i augmentin el coneixement de la producció artesanal alimentària entre les persones consumidores.

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) de 2014-2020, amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'execució C (2015) 5325 final, de 28 de juliol, preveu dues operacions: operació 1, destinada al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes que participen per primera vegada en un d'aquests programes a partir de l'1 de gener de 2014; i operació 2, destinada al foment de les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat però només per als productes registrats a la Comissió Europea i els lligats a la producció.

El Programa de desenvolupament rural (PDR) de 2014-2020 no preveu ajuts per a les associacions d'artesans alimentaris ni tampoc per als productes no lligats a la producció inclosos en un distintiu d'origen i qualitat o encara no registrats definitivament a la UE. No obstant això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació vol fomentar la promoció i certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya, per la qual cosa considera necessari convocar línies d'ajut que incloguin aquestes actuacions i els sotmet al règim d'ajuts de minimis .

Per aquest motiu, es publica aquesta Ordre d'ajuts per als distintius d'origen i qualitat DOP vitivinícola, DOP, IGP, ETG dels productes inscrits en el registre comunitari no lligats directament a la producció i dels productes amb reconeixement provisional que no es poden acollir al PDR, per a la certificació dels distintius d'origen i qualitat de les DOP vitivinícoles, DOP, IGP i ETG, i per a la promoció de l'artesania alimentària.

D'acord amb el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Atesa la naturalesa jurídica del col·lectiu de persones beneficiàries a qui s'adrecen aquests ajuts, s'estableix la tramitació administrativa per mitjans electrònics, de conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost.

El règim d'aquests ajuts és el que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013).

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria, el qual consta a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 27 d'abril de 2020

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

 1. Objecte dels ajuts

  L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és establir-ne quatre línies:

  1.1 La promoció dels distintius d'origen i qualitat DOP, IGP i ETG dels productes inscrits en el registre comunitari no lligats directament a la producció i dels productes amb reconeixement provisional, d'ara endavant línia d'ajut 1.

  1.2 El control i la certificació dels distintius d'origen i qualitat de les DOP, IGP i ETG dels productes inscrits en el registre comunitari i dels productes amb reconeixement provisional, excloses les vitivinícoles, d'ara endavant línia d'ajut 2.

  1.3 El control i la certificació dels distintius d'origen i qualitat de les DOP vitivinícoles, d'ara endavant línia d'ajut 3.

  1.4 El foment de l'artesania alimentària a Catalunya, d'ara endavant línia d'ajut 4.

 2. Persones beneficiàries

  2.1 Per a la línia d'ajuts 1, poden ser persones beneficiàries:

  1. Els consells reguladors o entitats associatives sense ànim de lucre de productes amb DOP/IGP que no tinguin productors de base inscrits en el registre comunitari o els qui en tenen un reconeixement provisional.

  2. Les entitats associatives sense ànim de lucre de productes amb ETG.

   2.2 Per a la línia d'ajuts 2, poden ser persones beneficiàries:

  3. Els consells reguladors o entitats associatives sense ànim de lucre de les DOP i IGP, excloses les vitivinícoles.

  4. Les entitats associatives de Catalunya d'elaboradors sense ànim de lucre de productes amb ETG.

   2.3 Per a la línia d'ajuts 3, poden ser persones beneficiàries: els consells reguladors de les DOP vitivinícoles.

   2.4 Per a la línia d'ajuts 4, poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les entitats associatives d'artesans i artesanes, sense ànim de lucre, que representin els interessos d'una única activitat artesanal alimentària regulada i inclosa en el repertori d'oficis d'artesania alimentària que estableix l'annex 2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 13 de juny, que estiguin inscrites al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya.

 3. Requisits i incompatibilitats

  3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

  1. El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

  2. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

   En cas d'haver rebut ajuts de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, l'ajut global de minimis que hagi rebut no supera els límits establerts.

  3. En cas d'empreses amb 50 o més treballadors/es, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

  4. En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

  5. No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

  6. En cas de realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA