ORDRE ARP/5/2018, de 24 de gener, per la qual es modifica l'Ordre AAM/97/2015, de 20 d'abril, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, i també sobre la seva gestió i controls, i es convoquen els ajuts per a la campanya 2015 (Ordre de 24 de gener, publicada al BOE núm. 28, de 31 de gener).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Ordre AAM/97/2015 estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, i també sobre la gestió i control d'aquests pagaments, en el marc del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, el qual fixa normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la Política Agrícola Comuna i deroga els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell, amb la qual cosa estableix un nou règim de pagaments directes, basat en el règim de pagament bàsic i altres règims d'ajuda.

El Reglament delegat (UE) 639/2014 de la Comissió, d'11 de març, completa el Reglament (UE) 1307/2013, estableix determinades normes per al funcionament correcte dels nous règims d'ajut i completa el marc jurídic en relació amb determinades disposicions generals del règim de pagament bàsic, del pagament a les persones agricultores que utilitzen pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient, i del pagament als joves agricultors que comencen la seva activitat agrícola, i l'ajut associat.

L'aplicació de l'esmentada normativa europea es va concretar en el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, que regula a partir de 2015 els pagaments directes a l'agricultura i ramaderia i altres règims d'ajut, i també la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (BOE núm. 307, de 20 de desembre de 2014); el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre l'assignació de drets de pagament bàsic de la Política Agrícola Comuna (BOE núm. 307, de 20 de desembre de 2014); el Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles, i el Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir les persones beneficiàries que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.

Les normes esmentades van ser modificades pel Reial decret 1172/2015, de 29 de desembre, i, més recentment, pel Reial decret 980/2017, de 10 de novembre, que hi introdueix diversos ajustaments tècnics.

Sens perjudici de l'aplicació directa dels reglaments comunitaris que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA