ORDRE ARP/56/2018, de 4 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (operació 04.03.02).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Actualment hi ha zones de regadiu que es van posar en servei fa més de vint-i-cinc anys. Aquestes zones tenen sistemes de reg amb una infraestructura obsoleta que provoquen un consum excessiu d'aigua, així mateix aquestes infraestructures solen tenir unes grans necessitats de mà d'obra provocant grans despeses d'explotació i són un limitant per a la modernització de les empreses agràries. Paral·lelament, aquestes instal·lacions dificulten el maneig del cabals d'aigua disponible per al reg, sobretot quan les disponibilitats hídriques són escasses, no permetent una gestió eficient dels recursos disponibles, provocant que els regants no puguin fer front a períodes de sequera. Per això, esdevé necessari modernitzar les instal·lacions i aplicar noves tecnologies que augmentin l'eficiència del transport, la distribució i l'aplicació del reg als conreus i l'emmagatzematge d'aigua i, en conseqüència, l'estalvi d'un bé públic tan escàs. Cal indicar que el regadiu eficient constitueix una eina estratègica per a l'adaptació de l'agricultura mediterrània a les limitacions previstes a conseqüència del canvi climàtic.

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'Execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'Execució C(2015) 9760 final, de 18 de desembre de 2015 per la Decisió d'Execució C(2016)5998 final de 16 de setembre de 2016 i per la Decisió d'Execució C(2017) 5971 final de 25 d'agost de 2017, preveu dins mesura de les Inversions en actius físics (Mesura 04) l'operació 04.03.02 Modernització de regadius.

El Reglament Delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 i introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d'Execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol de 2014, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 5: promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic, i el focus àrea d'aconseguir un ús més eficient de l'aigua en l'agricultura, establerts en el Reglament (UE) núm. 1305/2013.

D'altra banda, el Reglament (UE) núm.1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural.

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment d ela Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm.165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora i modernització de les xarxes de regadius de les comunitats de regants que es publiquen en l'annex 1 d'aquesta ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 2.

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/270/2015, de 5 d'agost (DOGC núm. 6947, d'1.9.2015) per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius, i es convoquen els corresponents als anys 2015, 2016, 2017 i 2018, la qual només resta d'aplicació a les sol·licituds tramitades al seu empara.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Barcelona, 4 de juny de 2018

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores:

–1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts regulats en aquestes bases és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les Comunitats de Regants per a la millora i modernització dels regadius, en alguna de les següents modalitats:

1.1 La modernització integral d'un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d'un sistema de reg a pressió existent.

1.2 Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant la eficiència i l'estalvi d'aigua.

–2 Despeses subvencionables

2.1 Les inversions subvencionables es destinaran a la realització de les obres següents:

- Construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l'explotació individual.

- Sistemes d'automatització i control del consum.

- Instal·lacions de captació i elevació d'aigües.

- Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg.

- Embassaments i basses de regulació.

2.2 Els ajuts inclouen totes les obres i instal·lacions necessàries, la redacció del projecte, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, així com la direcció d'obres necessària per dur-les a terme, treballs de topografia i cartografia, i altres despeses necessàries per dur a terme l'actuació.

2.3 No són subvencionables les obres i les instal·lacions de la xarxa de distribució de regadiu de l'interior de les parcel·les.

2.4 Llevat els costos de caràcter general descrits en l'article 45.2.c) del Reglament (UE) núm. 1305/2013, únicament es consideren subvencionables les despeses efectuades després de la data de presentació de la sol·licitud d'ajut i després de la data de la visita de no inici d'obres realitzada per personal tècnic del DARP per verificar que no s'han iniciat les obres o actuacions, i anteriors a la data de finalització del termini d'execució i justificació establert en la resolució de concessió de l'ajut.

–3 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les comunitats de regants o altres comunitats d'usuaris d'aigües, principalment vinculades al regadiu que siguin corporacions de dret públic segons l'indicat en l'article 81 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües, que siguin titulars d'infraestructures de regadiu i disposin del dret d'aigua corresponent.

–4 Tipus i quantia dels ajuts

4.1 La subvenció per a totes les actuacions previstes serà del 50% del cost elegible.

4.2 L'import màxim de l'ajut que preveu l'apartat 1.1 no podrà superar 1.000.000,00 d'euros per beneficiari.

4.3 L'import màxim de l'ajut que preveu l'apartat 1.2 no podrà superar els 70.000,00 d'euros per beneficiari.

4.4 L'import màxim subvencionable per la redacció d'estudis i projectes (inclòs l'estudi de seguretat i salut) i de direcció d'obra (inclosa la coordinació de seguretat i salut), així com altres despeses de consultoria necessàries per dur a terme l'actuació, serà de 60.000 € entre tots els conceptes i la subvenció màxima serà de 30.000 € per sol·licitud.

4.5. El finançament anual no podrà superar la consignació pressupostària prevista per a cada exercici establerta en la convocatòria corresponent.

4.6. La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció de l'aplicació dels criteris d'admissibilitat i la intensitat d'ajut fixada en els apartats 4.1, 4.2 i 4.3 d'aquestes bases reguladores. Un cop determinada la quantia d'ajuts s'aplicaran els criteris de priorització que estableix l'apartat 6 d'aquestes bases reguladores, per tal d'ordenar les sol·licituds de major a menor puntuació. Les sol·licituds que no aconsegueixin la puntuació mínima fixada en 6 punts i aquelles que tot i obtenir aquesta puntuació mínima no resultin subvencionables per manca de disponibilitat pressupostària en cadascuna de les modalitats, es desestimaran.

4.7. Els imports seran distribuïts de la manera següent:

- Modernització integral d'un regadiu existent (apartat 1.1 de les bases) 70% del pressupost disponible.

- Obres de millora i modernització (apartat 1.2 de les bases) 30% del pressupost disponible.

- Els imports atribuïts a cadascun dels apartats anteriors es podran redistribuir segons les sol·licituds que resultin subvencionables en cadascuna de les modalitats.

4.8. La subvenció podrà ser reduïda total o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

- 5 Condicions d'admissibilitat

Les inversions objecte d'ajuda hauran d'estar destinades a la modernització de les infraestructures de regadius existents, d'acord amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA