ORDRE ARP/58/2018, de 4 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020), aprovades mitjançant l'Ordre ARP/20/2017, de 6 de febrer.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l'Ordre ARP/20/2017, de 6 de febrer (DOGC núm. 7309, de 15.02.2017), el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en endavant DARP, va aprovar les bases reguladores dels ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020).

Mitjançant la Resolució ARP/260/2017, de 15 de febrer, es van convocar per primera vegada els ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020).

Aquesta línia d'ajuts dóna resposta a la prioritat 2 de desenvolupament rural de la Unió Europea de millorar la viabilitat de les explotacions i la competitivitat de tots els tipus d'agricultura i promoure tècniques innovadores i la gestió sostenible dels boscos, i a la prioritat 4 de restablir, conservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l'agricultura i la silvicultura. Així mateix dona resposta als focus àrea 1A, 1C, de la prioritat 1, i als focus 5A, 5C de la prioritat 5 establerts en el Reglament (UE) núm. 1305/2013. Sobre la prioritat 5 també s'han identificat efectes complementaris sobre els focus 5B, 5D i 5E. Aquesta línia d'ajuts també respon als objectius transversals d'innovació, medi ambient i canvi climàtic.

L'objectiu d'aquest ajut és el suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d'activitats de demostració.

Aquesta Ordre modifica les bases reguladores dels ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) aprovades mitjançant l'Ordre ARP/20/2017, de 6 de febrer amb la finalitat d'esmenar diversos apartats del text.

Conseqüentment, valorada la conveniència d'esmenar aquestes errades, d'acord amb l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Alimentació Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica el primer paràgraf del preàmbul de l'Ordre ARP/20/2017, de 6 de febrer, que resta redactat de la següent manera:

“D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'Execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'Execució C(2015) 9760 final, de 18 de desembre de 2015, per la Decisió d'Execució C(2016)5998 final de 16 de setembre de 2016 i per la Decisió d'Execució C(2017) 5971 final de 25 d'agost de 2017, preveu dins de la mesura 01 Accions de transferència de coneixements i informació, operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica, els ajuts destinats a les activitats de demostració i a les accions d' informació.”

Article 2

Es modifica l'article 2 de l'Ordre ARP/20/2017, de 6 febrer, que queda redactat de la següent manera:

“Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds, el qual consta a l'annex 2, que serà obligatori per a totes les persones sol·licitants.”

Article 3

Es modifica el primer paràgraf de l'apartat 2 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/20/2017, de 6 febrer, que resta redactat de la següent manera:

“Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya i entitats vinculades a les universitats, que tinguin com objecte la recerca. A efectes d'aquesta Ordre, es consideren entitats vinculades aquelles en què el seu òrgan de govern estigui participat per una universitat”.

Article 4

4.1 Es modifica l'apartat 3.2 a) de l'annex 1 de l'Ordre ARP/20/2017, de 6 de febrer, que queda redactat de la manera següent:

“a) Despeses de personal: experts i personal de suport i de coordinació propi o extern justificat degudament.

En el cas de despeses de personal propi, s'entendran com a tals les despeses referides a les retribucions de sou net. En el cas de les pagues extraordinàries, només es pagarà la part proporcional meritada durant les mensualitats objecte de subvenció. En el cas de dedicacions parcials, a les retribucions establertes anteriorment s'aplicarà la reducció corresponent de manera proporcional. La quota patronal queda exclosa de la subvenció.

En cap cas no es subvencionaran nòmines d'import superior a la retribució corresponent al grup A24 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per a l'anualitat corresponent. En cas que la nòmina justificada sigui superior a aquest import, es prendrà com a import de referència subvencionable el corresponent a l'esmentat grup A24.”

4.2 Es modifica l'apartat 3.6 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/20/2017, de 6 de febrer, que resta redactat de la manera següent:

“Es permet la subcontractació de serveis o activitats relacionats amb l'objecte de l'ajut i que no...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA