ORDRE ARP/64/2019, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Des de l'any 2007, el contracte global d'explotació (CGE) és el model adoptat a Catalunya per gestionar els ajuts en el marc de desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) de la Unió Europea i de les administracions públiques adreçats als titulars de les explotacions agràries per fomentar les activitats respectuoses envers el medi i promoure models específics d'activitat agrària.

D'acord amb la política agrorural i el Programa de desenvolupament rural (PDR), els ajuts associats al CGE tenen com a objectiu incentivar el desenvolupament d'un projecte global integrador de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

El Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, regula l'aplicació de nous programes de desenvolupament rural per al període de programació 2014-2020 (PDR). El PDR per a Catalunya amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 va ser aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol, modificada per la Decisió d'execució C (2015) 9760 final de 18 de desembre, per la Decisió d'execució C (2016) 5998 final de 16 de setembre, per la Decisió d'execució C (2017) 5971 final de 25 d'agost, per la Decisió d'execució C (2018) 2520 final de 20 d'abril, i per la Decisió d'execució C (2018) 7765 final de 19 de novembre.

El Reglament delegat (UE) 807/2014 de la Comissió, d'11 de març, completa el Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d'execució (UE) 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

El PDR de Catalunya 2014-2020 preveu ajuts destinats a les explotacions agràries per donar resposta a les prioritats de millora de la viabilitat de les explotacions agràries i la competitivitat de tots els tipus d'agricultura i promoure les tecnologies agrícoles innovadores; restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l'agricultura; i promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, establertes en el Reglament (UE) 1305/2013.

Així mateix, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural.

Des de l'any 2015, la regulació del contracte global d'explotació s'inclou dins les bases reguladores dels ajuts per adaptar-la a la nova regulació dels ajuts al desenvolupament rural, tot mantenint la mateixa filosofia que ha inspirat fins ara aquests ajuts i el seu model de gestió.

Aquestes mesures estan sotmeses al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrària Comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 i (CE) 485/2008 del Consell.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les explotacions agràries en aquests àmbits mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Capítol 1

Aprovació de les bases

Article 1

L'objecte de l'Ordre és aprovar les normes que regeixen els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació, d'ara endavant CGE, en el marc del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i els seus reglaments delegats o d'execució dictats per la Comissió en la seva aplicació, contingudes en aquesta Ordre, i les especificitats contingudes en els annexos corresponents a cada línia d'ajuts.

Els ajuts associats a CGE són els següents:

Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (annex 1) (operació 06.01.01).

Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (annex 2) (operació 04.01.01).

Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (annex 3) (operació 04.01.02).

Diversificació agrària (annex 4) (operació 06.04.01).

Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (annex 5) (mesura M13).

Pràctiques agroambientals (annex 6) (mesura M10).

Agricultura ecològica (annex 7) (operació 11.01.01).

Ramaderia ecològica (annex 8) (operació 11.01.02).

Article 2

Contracte Global d'Explotació (CGE)

El CGE és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries, d'acord amb la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural, en especial el Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu als ajuts al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L'objectiu del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible. Per això, les persones titulars d'explotació que sol·liciten algun dels ajuts associats a CGE assumeixen els compromisos corresponents a cadascun per poder rebre aquests ajuts.

Article 3

Definicions

Als efectes de l'Ordre, s'entén per:

Ajuts a la competitivitat: ajuts dels annexos 1, 2, 3 i 4 d'aquesta Ordre. Comprenen l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i els adreçats a inversions en les explotacions, tots plegats regulats a l'article 17.1 a) i 19.1 a) i b) del Reglament (UE) 1305/2013.

Ajuts a la sostenibilitat: ajuts dels annexos 5, 6, 7 i 8 d'aquesta Ordre, adreçats a pràctiques agroambientals, agricultura i ramaderia ecològiques i zones amb limitacions d'acord amb els articles 28, 29, 31 i 33 del Reglament (UE) 1305/2013.

Diagnosi prèvia: descripció de la situació de l'explotació agrària, en el mateix moment de la sol·licitud d'ajuts quan es tracta d'una explotació agrària existent. Quan es tracta de les propostes d'instal·lació de persones joves, és la situació prevista en el moment d'execució final del pla d'empresa (futur fins a dos anys després de la data d'establiment efectiu). Inclou les dades relacionades amb aspectes productius, econòmics, tècnics, mediambientals, paisatgístics, sociolaborals i sobre qualitat de vida de l'explotació declarades per la persona titular sobre les quals es realitza una anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO).

Pla d'explotació: descripció de la situació prevista de l'explotació agrària en el moment d'entrada en producció dels conreus i/o bestiar quan es tracta d'una explotació agrària existent. Quan es tracta de les propostes d'instal·lació de persones joves, és la situació prevista en el moment de finalització dels compromisos, als 5 anys de la concessió de l'ajut. Fixa els principals objectius de l'explotació relacionats amb les accions previstes, incorpora la seva planificació temporal i projecta les dades de la diagnosi prèvia en un moment futur quan les inversions reflecteixen una millora en l'explotació o aquesta explotació entra en un funcionament òptim, o quan finalitzen els compromisos, segons els requeriments de l'ajut.

Agricultor actiu: titulars d'explotació agrària que compleixen les condicions establertes en el capítol I del títol II del Reial decret 1075/2014 i les seves posteriors modificacions.

Jove agricultor: persona que en el moment de presentar la sol licitud de l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores no té més de 40 anys, té la capacitació i les competències professionals adients i s'estableix en una explotació agrària per primera vegada com a titular d'aquella explotació, de manera individual o com a cotitular o soci d'una persona jurídica.

Conversió d'animals a UBG (unitats de bestiar gros):

Animals de l'espècie bovina de més de dos anys i equins de més de sis mesos: 1 UBG.

Animals de l'espècie bovina de sis mesos a dos anys: 0,6 UBG.

Animals de l'espècie bovina de menys de sis mesos: 0,4 UBG.

Ovelles i cabres: 0,15 UBG.

Porcí, animals reproductors: 0,5 UBG.

Porcí d'engreix: 0,3 UBG.

Avicultura de posta: 0,014 UBG.

Altres aus de corral menors: 0,003 UBG.

Altres espècies: es calcularà l'equivalència en UBG per a cada tipus d'animal.

Les equivalències establertes per trams d'edat dels animals es faran d'acord amb el cens de l'explotació a 1 de gener de l'any de sol licitud, d'acord amb les dades que figuren al Sistema d'Informació Ramadera (SIR) en el moment de la sol·licitud.

Càrrega ramadera: el nombre d'UBG que suporta a 1 de gener de l'any de la sol·licitud d'ajut una hectàrea de superfície agrària amb aprofitament farratger a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA