ORDRE ARP/68/2019, de 9 d'abril, per la qual es modifica el curs de formació per al personal tècnic responsable de producció integrada, regulat per l'Ordre ARP/69/2003, de 14 de febrer.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 2 de l'Ordre ARP/69/2003, de 14 de febrer, per la qual s'estableixen i es regulen els cursos de formació en producció integrada, estableix que el personal tècnic responsable en producció integrada realitzi el curs recollit a l'annex 2, mentre que l'article 3 de la mateixa Ordre estableix que el personal tècnic de les entitats de control i certificació complirà el requisit de qualificació que exigeix l'article 24.1 del Decret 241/2002, de 8 d'octubre, amb la realització del curs per a tècnics responsables de producció integrada que s'especifica a l'annex 2, o bé amb el curs de formació per a formadors de producció integrada de l'annex 3 de l'Ordre esmentada.

El contingut dels cursos de formació per a formadors recollit en l'annex 3 es va modificar mitjançant l'Ordre 108/2005, de 16 de març, i a dia d'avui, el seu contingut es considera vigent. D'altra banda, segons l'experiència adquirida en la realització dels cursos de formació per a tècnics responsables de producció integrada, s'ha fet palesa la necessitat d'adaptar el contingut i de reduir la durada d'aquests (bloc genèric i bloc específic), detallats en l'annex 2, amb la finalitat de racionalitzar els recursos disponibles i, alhora, millorar l'eficiència de la formació.

Així doncs, es considera necessari modificar la durada i els continguts dels cursos de formació per al personal tècnic, recollits en l'annex 2, per tal d'adaptar-los a les necessitats formatives actuals d'acord a l'experiència adquirida durant aquests anys.

En conseqüència, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

El programa del curs de formació per a personal tècnic responsable en producció integrada que recull l'annex 2 de l'Ordre ARP/69/2003, de 14 de febrer, queda substituït íntegrament pel programa que estableix l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 9 d'abril de 2019

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex

Curs per a tècnics responsables de producció integrada.

  1. Bloc genèric (20 hores)

    Bloc 1: Producció integrada (5 hores)

    - Conceptes bàsics sobre producció integrada. Principis i Objectius.

    - Normativa, estructura i funcionament de la producció integrada a Catalunya, a Espanya i a Europa. Consell Català de la Producció Integrada (CCPI).

    - Evolució de la Producció...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA