ORDRE ARP/70/2019, de 9 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre ARP/59/2018, de 6 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l'Ordre ARP/59/2018, de 9 de juny, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01).

Aquestes bases tenen com a objecte el foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris que gaudeixen d'unes característiques diferencials i de qualitat. Per aquest motiu, es dona suport als productes que segueixen un programa comunitari i nacional de qualitat, concretament els productes que gaudeixen d'un distintiu comunitari de denominació d'origen protegida (DOP) o d'indicació geogràfica protegida (IGP), els productes ecològics (PAE) i els productes de la producció integrada (PI).

Aquestes bases estableixen ajuts destinats a la participació i a la promoció dels programes de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris per potenciar les oportunitats que proporcionen l'existència de gran varietat de productes reconeguts d'origen i qualitat agroalimentària i la posada en valor d'aquests productes, i per l'interès creixent que generen en el consumidor, a més d'afrontar les debilitats que presenten fora de l'àmbit local alguns distintius amb baix reconeixement nacional i, especialment, internacional, i de poca producció i/o valor afegit.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 3 Fomentar l'organització de la cadena alimentaria, incloent la transformació i la comercialització dels productes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos al sector agrari; i el focus àrea A Millorar la competitivitat dels productors primaris integrant-los millor a la cadena agroalimentària mitjançant els règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles i promoure'ls en mercats locals i circuits de distribució curts, agrupacions i organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals, establerts en el Reglament (UE) 1305/2013.

Aquesta Ordre modifica les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/59/2018, de 9 de juny (DOGC 7639, d'11.6.2018), per d'adaptar-les a la Decisió d'execució de la Comissió Europea C (2018) 7762 final, de 19 de novembre, per la qual s'aprova la modificació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya, i a la normativa actual sobre protecció de dades.

S'han introduït modificacions en l'operació 1 per poder fer més...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA