ORDRE ARP/72/2016, de 7 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola, va establir quines són les mesures de prevenció que, de forma excepcional, s'han d'adoptar des del punt de vista agrari, tenint en compte els paràmetres climàtic, geogràfic i de la tipologia de conreus, i atesa l'estreta relació existent entre el desenvolupament de l'activitat agrària i la conservació dels terrenys forestals.

En vista de l'experiència adquirida en de les darreres campanyes, es considera convenient introduir restriccions a la utilització de les màquines tipus picadora de palla.

Conseqüentment, en el marc normatiu esmentat, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia i la Direcció General de Forests, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l'article 1 de l'Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Article 1

1.1 Durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 d'agost, ambdós inclosos, en la franja horària d'entre les 14 i les 17 hores, quan s'activi el nivell 3 del Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d'incendis forestals de Catalunya, per realitzar les tasques agrícoles en què s'utilitzi maquinària tipus recol·lectora o embaladora s'han d'adoptar les mesures següents:

  1. Disposar de mitjans d'extinció suficients per intentar controlar el possible conat d'incendi que es pugui originar. Aquests mitjans han de consistir en extintors d'escuma amb base d'aigua amb un mínim de 6 kg de capacitat i motxilles extintores d'una capacitat mínima de 12 litres d'aigua cadascuna. Caldrà disposar d'un mínim de quatre aparells de les característiques anteriors. A part, caldrà disposar dels extintors ABC contra el foc de la màquina.

  2. Disposar d'una emissora de banda de 80 MHz o telèfon mòbil.

  3. Comunicar a la sala central del Cos d'Agents Rurals l'inici i la finalització de les tasques agrícoles.

    1.2 Durant el període previst a l'apartat 1 d'aquest article, la utilització de la picadora de palla acoblada al tractor en tasques...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA