ORDRE ARP/73/2018, d'11 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a projectes de cooperació interterritorials i transnacionals dels grups d'acció local pesquers per al desenvolupament local participatiu de les zones de pesca en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (d'ara en endavant Reglament MEC), defineix les disposicions generals aplicables a les intervencions comunitàries en el sector de la pesca i l'aqüícola i estableix en els articles 32, 34 i 35 la cooperació en el marc del desenvolupament local participatiu (DLP).

El Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu a l'ajut al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006, i (CE) 791/2007 del Consell, i el reglament (UE) 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell (d'ara en endavant Reglament FEMP) estableix en els articles 62.1.c) i 64 la cooperació en el marc del desenvolupament sostenible de les zones de pesca.

El Reglament Delegat (UE) núm. 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al període de temps i les dates en relació amb l'admissibilitat de les sol·licituds.

El FEMP incorpora de manera efectiva les estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP) concebudes i posades en pràctica pels grups d'acció local del sector pesquer (GALP), com a principal instrument per a l'assoliment de la prioritat 4 de la UE relativa a augmentar l'ocupació i la cohesió territorial mitjançant l'objectiu específic de foment del creixement econòmic, la inclusió social, la creació d'ocupació i el suport a l'ocupabilitat i a la mobilitat laboral a les comunitats pesqueres i aqüícoles, incloent la diversificació de les activitats realitzades en el marc de la pesca i respecte a altres sectors de l'economia marítima.

La cooperació en l'àmbit del Desenvolupament Local Participatiu permet identificar sinergies i complementarietats i assolir la massa crítica necessària per incrementar els efectes de les accions. És un mecanisme que pot contribuir a definir fórmules integrades per al desenvolupament comú en diferents territoris per tal de promoure el creixement blau, el patrimoni natural i cultural local, promocionar els productes pesquers locals i el turisme, així com invertir en la seva valoració. La cooperació obre també la possibilitat de combinar els objectius de millora de la competitivitat de les zones, protecció del medi ambient i millora de la qualitat de vida.

El Programa Operatiu per a Espanya del FEMP (endavant, el programa operatiu), aprovat per decisió d'execució de la Comissió de 2015.11.13 C (2015) 8118 final de data 13 de novembre de 2015, preveu, en l'apartat 5.1 la informació específica sobre els criteris de selecció per a l'aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu.

L'apartat 5.1.3 del programa operatiu estableix que els organismes intermedis de gestió podran fomentar projectes interterritorials i/o transnacionals en què participen els GALP de cada territori.

Per a la posada en marxa del desenvolupament sostenible de les zones de pesca a Catalunya, i segons el que estableix el programa operatiu, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims (en endavant DGPAM) va seleccionar, en data 28 d'octubre del 2016, els següents grups d'acció local del sector pesquer (GALP) i va aprovar les estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP) per al període de programació del FEMP 2014-2020:

- GALP Terres de l'Ebre

- GALP Costa Brava

El 7 i el 9 de juny del 2017 es van signar sengles convenis entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els dos grups d'acció local seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu, en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2014-2020.

Els ajuts que es regulen en aquesta Ordre són els corresponents al desenvolupament local, i es tramiten en el marc de les activitats de cooperació aplicades pels grups d'acció local pesquers seleccionats.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 4 “desenvolupament sostenible de les zones de pesca i aqüícoles” establertes en l'article 6 del FEMP i els articles 62.1.c) i 64 dirigits a la cooperació en el marc del Reglament FEMP.

El paper fonamental dels grups com a dinamitzadors d'aquestes zones, pot ser canalitzat a través de la cooperació tant nacional com transnacional. L'intercanvi d'experiències i coneixements i la suma d'esforços contribueix al desenvolupament sostenible de les zones costaneres. La cooperació és un pas endavant com a instrument de desenvolupament, sent necessari consolidar el procés de col·laboració de les zones costaneres.

Conseqüentment, valorada la conveniència de continuar donant suport a les iniciatives de desenvolupament local participatiu per promoure el desenvolupament sostenible de les zones pesqueres i aqüícoles mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats als projectes de cooperació dins del marc del desenvolupament local de Catalunya en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local participatiu (en endavant EDLP) que es publiquen en l'annex 1 i l'estructura i contingut mínim de la memòria dels projectes de cooperació subvencionables que consta en l'annex 2.

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 3.

Disposicions addicionals:

Primera.- Aquests ajuts cofinançats amb el FEMP es tramiten d'acord amb les funcions que tenen, com a organisme intermedi de gestió i com organisme de certificació dels ajuts FEMP, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i la Direcció de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, respectivament.

Segona.- A efectes de la subvencionalitat dels pagaments realitzats atenent al punt 15.2. de les bases reguladores, en el cas de sol·licituds denegades per manca de disponibilitat pressupostària, en les sol·licituds presentades en el període d'adjudicació immediatament posterior, si la persona sol·licitant així ho sol·licita, es consideraran elegibles les despeses realitzades en el període d'admissibilitat anterior.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC)

Barcelona, 11 de juny de 2018

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte i finalitat dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és incentivar actuacions de cooperació que fomentin el desenvolupament local del sector de la pesca i aqüicultura, en el marc del Programa Operatiu del FEMP a Catalunya 2014-2020 mitjançant projectes de cooperació interterritorial i de cooperació transnacional entre Grups d'Acció Local Pesquers (endavant GALP) que consistiran en el desenvolupament de projectes de cooperació entre GALP i persones o entitats col·laboradores públic-privades, si s'escau, per compartir estratègies, objectius, problemàtiques que incideixin en la implementació de les estratègies de desenvolupament local (EDLP).

A efectes d'aquestes bases reguladores, s'entendrà per:

a) Cooperació interterritorial: la realitzada dintre de l'Estat membre, entre grups locals de la mateixa zona o de diferents zones del territori nacional, o entre els GALP i associacions públic-privades locals d'una mateixa zona o de diferents zones del territori nacional que apliquin una EDLP.

b) Cooperació transnacional: la realitzada entre grups de diferents Estats membres de la UE o d'un territori d'un Estat membre amb un o diversos de tercers països, o amb associacions públic-privades locals d'altres Estats membres que apliquin una EDLP dintre o fora de la Unió.

--2 Àmbit territorial d'aplicació

Les àrees d'aplicació dels ajuts relatius a la cooperació en el marc del desenvolupament local correspondran als àmbits interterritorial i transnacionals de la Unió Europea on existeixin GALPS constituïts.

--3 Persones beneficiàries i persones col·laboradores

3.1 Persones beneficiàries. Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els GALP que promoguin la realització d'un projecte de cooperació dels definits en l'apartat 1 i que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud:

a. Hagin estat seleccionats pel DARP a l'empara de l'Ordre ARP/193/2016, de 14 de juliol de 2016

b. Hagin signat el conveni de col·laboració amb el DARP per aplicar el desenvolupament local participatiu en el marc del FEMP 2014-2020.

c. Manifestin intenció de participar en un projecte de cooperació interterritorial i/o transnacional, amb un dels rols següents:

- Manifestin intenció de participar, com a GALP coordinador, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 d'aquestes bases reguladores.

- Manifestin participar com a GALP cooperant d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 d'aquestes bases reguladores, en un projecte de cooperació coordinat i supervisat per un GALP seleccionat pel DARP en el marc del FEMP.

d. Disposin dels mitjans materials i humans necessaris per dur a terme de manera adequada, tant tècnica com econòmicament, les tasques corresponents al projecte. Aquestes tasques hauran d'estar clarament diferenciades de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA