ORDRE ARP/76/2019, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a l'arrencada de presseguers, nectariners i paraguaians.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En els últims anys, s'han produït greus pertorbacions en el mercat de la fruita i molt especialment en el de les fruites de pinyol. Per fer-hi front, la Comissió Europea va posar en marxa determinades mesures excepcionals que han permès apaivagar els efectes més immediats de la crisi; però la problemàtica s'ha mostrat estructural en el temps i cal aplicar mesures que permetin ajudar a superar-la.

L'anàlisi del sector realitzada va mostrar fortes febleses com ara el desequilibri estructural entre oferta i demanda i la producció de varietats que no estan alineades amb la demanda del mercat. Les arrencades de fruiters de pinyol es plantegen com una de les mesures d'impacte en el mercat d'aquestes varietats atès que suposen una disminució de l'oferta i prenen especial sentit en un moment en què els mercats internacionals són mercats consolidats i amb una forta competència i en què qualsevol petit desequilibri en la demanda pot generar un sotrac important en l'oferta.

El règim d'aquests ajuts és el que estableix el Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament (UE) 2019/316 de la Comissió, de 21 de febrer.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector fruiter mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a l'arrencada de presseguers, nectariners (incloses les platerines) i paraguaians, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases reguladores aprovades en l'article 1 que és obligatori per a totes les persones sol·licitants, el qual consta a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Barcelona, 16 d'abril de 2019

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és subvencionar l'arrencada d'arbres fruiters de les espècies presseguers, nectariners (incloses platerines) i paraguaians, realitzades entre l'1 de juliol de 2018 i el 15 de maig de 2020. Totes les referències a nectariners i nectarines efectuades en aquestes bases reguladores inclouen, respectivament, plateriners i platerines.

2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i altres tipus d'unitats econòmiques o de patrimoni separat, tot i que no tinguin personalitat jurídica, que siguin titulars d'explotacions fructícoles amb parcel·les destinades a la producció per a la seva comercialització de préssec, nectarina (inclosa platerina) i/o paraguaià, que hagin arrencat o arrenquin arbres fruiters de les espècies esmentades en el període entre l'1 de juliol de 2018 i el 15 de maig de 2020.

3 Requisits i incompatibilitats

3.1 Requisits de la persona beneficiària

Per obtenir la condició de persona beneficiària de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

 1. El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

 2. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda, i en especial si s'han sol·licitat o rebut els ajuts a què fa referència l'apartat 3.6 d'aquestes bases reguladores a través de l'Organització de Productors de fruites i hortalisses a què està associada.

  En cas d'haver rebut ajuts de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, l'ajut global de minimis que hagi rebut no ha de superar els límits establerts en l'apartat 3.5 d'aquestes bases reguladores.

 3. En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

 4. En el cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

 5. No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

 6. En el cas de realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

 7. Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

 8. Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

 9. En el cas de comptar amb centres laborals, complir la normativa de política lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

 10. En el cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

 11. En el cas que la persona beneficiària sigui una associació o una fundació, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

 12. En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 13. En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

 14. Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 3.

  3.2 Requisits de les parcel·les objecte de la subvenció

  Les parcel·les objecte de subvenció hauran de complir els requisits següents:

 15. Han d'estar ubicades a Catalunya.

 16. Han d'haver estat declarades a la Declaració única agrària (DUN) de l'any 2018.

 17. El cultiu declarat ha de ser presseguer, nectariner o paraguaians.

 18. En el moment previ a l'arrencada, la plantació ha d'estar plantada amb les espècies objecte d'ajut i en condicions agronòmiques de producció amb el marc de plantació habitual de la zona de producció i una densitat mínima de 300 arbres per hectàrea.

 19. La plantació ha de tenir més de 4 anys (en les arrencades realitzades l'any 2018, l'any de plantació ha de ser l'any 2014 o anterior, i en les arrencades previstes l'any 2019, l'any de plantació ha de ser l'any 2015 o anterior).

 20. La plantació de la parcel·la no ha d'haver estat subvencionada, en els 5 anys anteriors a l'any de l'arrencada, amb l'ajut a les Organitzacions de Productors que constitueixen un Programa operatiu (actuació 1.2.3), regulat als reglaments (UE) 2017/891 i 2017/892 i el Reial decret 1179/2018.

 21. No podran acollir-s'hi aquelles parcel·les en què s'hagi subvencionat una inversió de plantació mitjançant un ajut a la Modernització d'Explotacions Agràries o de Millora de la Competitivitat de les Explotacions Agràries dins del Contracte global d'explotació (CGE) i que encara es trobin en el període de manteniment de compromisos que estableixen les diferents bases reguladores del Contracte global d'explotació.

  3.3 La persona titular de l'explotació estarà obligada a:

 22. Comunicar, en la sol·licitud d'ajut, la data d'arrencada de cada parcel·la i procedir a l'arrencada de la totalitat dels arbres de la parcel·la abans de sol·licitar el pagament de l'ajut.

 23. No tornar a plantar en la superfície arrencada arbres de les espècies presseguer, nectariner i paraguaià, ni l'any de l'arrencada ni en els quatre anys següents a l'última arrencada amb ajut realitzada a l'explotació.

 24. No incrementar la superfície de préssec...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA