ORDRE ARP/8/2020, de 23 de gener, per la qual es modifica l'Ordre AAM/52/2013, de 20 de març, de creació de preus públics per a la realització de serveis del Laboratori Agroalimentari.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 1.3-2 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, estableix que la creació, la modificació i la derogació dels preus públics, llevat dels referits a l'ensenyament universitari que s'ha de fer per decret, s'han d'efectuar mitjançant una ordre del conseller o consellera competent pel que fa a la matèria.

La disposició addicional primera de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, faculta el Govern per establir que el Laboratori Agroalimentari adscrit al departament competent en matèria agroalimentària tingui règim d'autonomia econòmica.

El Decret 132/2012, de 23 d'octubre, del règim d'autonomia econòmica del Laboratori Agroalimentari estableix en l'article 2, entre els ingressos que són objecte de gestió econòmica en règim d'autonomia, els preus públics corresponents a la prestació de serveis.

Donat que el Laboratori Agroalimentari presta uns serveis pels quals és necessari establir uns preus públics, es van regular aquests mitjançant l'Ordre AAM/52/2013, de 20 de març, de creació de preus públics per la realització de serveis del Laboratori Agroalimentari. En aquesta ordre es determinen els preus públics per la prestació de serveis del Laboratori Agroalimentari i del Panell de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya.

Atès el temps transcorregut des que es va publicar l'esmentada Ordre AAM/52/2013, de 20 de març, es fa necessària una actualització d'aquesta per millorar l'eficiència del sistema, establint els serveis analítics que han d'estar exempts de cobrament, inclosos els supòsits de reciprocitat per a la prestació de serveis analítics entre diferents laboratoris, i els serveis analítics de cobrament per valoració organolèptica.

El Laboratori Agroalimentari realitza el servei analític d'aproximadament 135 mostres l'any en règim de reciprocitat amb d'altres laboratoris. Degut a aquesta equivalència, es proposa l'exempció de cobrament entre els diferents laboratoris, per tal de facilitar aquests serveis creuats, fent més fàcil, eficaç i ràpida aquesta col·laboració. D'altra banda, per a la realització de la valoració organolèptica, és necessària l'assistència de 10 tastadors que analitzen un màxim de 12 mostres per sessió cadascun. Donada la impossibilitat de seriar aquestes anàlisis i, per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA