ORDRE ARP/83/2016, de 15 d'abril, per la qual es modifica la convocatòria de l'Ordre ARP/278/2015, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) i es convoquen els corresponents a l'any 2015/2016.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l'Ordre ARP/278/2015, d'1 de setembre, es van convocar els ajuts destinats a la participació i a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments per al període 2015/2016.

Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'article 2.3 de l'esmentada Ordre ARP/278/2015, d'1 de setembre, fixa la dotació pressupostaria per a les dues operacions d'ajuts en un import total de 1.748.538,00 euros, dels quals 996.667,00 euros corresponen a l'aportació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i 751.871,00 euros, a l'aportació del FEADER.

Aquest article 2.3 també fixa l'aportació per a cada operació d'ajut, que es reparteix de la següent manera:

Per a l'operació destinada al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes que participin per primera vegada en un programa de qualitat (operació 03.01.01) hi ha una dotació amb un import màxim de 174.854,00 euros, dels quals 99.667,00 euros, corresponen a l'aportació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i 75.187,00 euros, a l'aportació del FEADER.

L'operació destinada al foment de les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat (operació 03.02.01) està dotada amb un import màxim d'1.573.684,00 euros, dels quals 897.000,00 euros corresponen a l'aportació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i 676.684,00 euros, a l'aportació del FEADER.

El pressupost inicial per a l'operació 03.01.01 ha resultat insuficient per atendre les sol·licituds presentades, i, a la vegada, s'han atès totes les sol·licituds de l'operació 03.02.01 sense esgotar tot el pressupost destinat a aquesta operació.

Per tal d'ajustar la distribució pressupostària inicial entre les dues operacions esmentades, que pertanyen a la mateixa mesura de PDR, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació considera necessari que s'aprofiti el pressupost sobrant de l'operació 03.02.01, per atendre les sol·licituds pendents de l'operació 03.01.01. Per aquesta raó, es modifica l'article 2.3 de la convocatòria de l'Ordre ARP/278/2015, d'1 de setembre, per afavorir aquesta possibilitat.

Conseqüentment, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA