ORDRE ARP/91/2018, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'Execució C (2015) 5325 final, de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'execució C (2015) 9760 final, de 18 de desembre de 2015, per la Decisió d'execució C (2016) 5998 final, de 16 de setembre de 2016, per la Decisió d'Execució C (2017) 5971 final de 25 d'agost de 2017, i per la Decisió d'Execució C (2018) 2520 final de 20 d'abril de 2018, preveu dins la mesura 04 de cooperació, l'operació 16.04.01 de foment de cadenes curtes i mercats locals, ajuts destinats a la cooperació horitzontal i vertical entre els agents de la cadena de subministrament per a la creació i el desenvolupament de cadenes de distribució curta i mercats locals i per a les activitats de promoció en un context local relacionat amb el desenvolupament de cadenes de distribució curtes i mercats locals.

El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 3 Fomentar l'organització de la cadena alimentària, incloent la transformació i la comercialització dels productes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos al sector agrari, i el focus àrea Millorar la competitivitat dels productors primaris integrant-los millor a la cadena agroalimentària mitjançant els règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, i promoció en mercats locals i en circuits de distribució curts, agrupacions i organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals, establerts en el Reglament (UE) núm. 1305/2013.

D'altra banda, el Reglament (UE) núm.1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural.

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrària Comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a la venda de proximitat mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la cooperació horitzontal i vertical entre els agents de la cadena de subministrament per a la creació i el desenvolupament de cadenes de distribució curta i mercats locals i per a les activitats de promoció en un context local relacionat amb el desenvolupament de cadenes de distribució curtes i mercats locals que es publiquen en l'annex 1.

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 2, que és obligatòria per les persones a què fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2017, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i optatiu per a la resta.

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/71/2017, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01) (DOGC núm. 7363, de 5 de maig de 2017), la qual només resta d'aplicació als ajuts corresponents a la convocatòria 2017.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 21 de juny de 2018

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

–1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és fomentar la cooperació horitzontal i vertical entre els diversos agents implicats en les cadenes curtes de distribució i els mercats locals de productes agroalimentaris.

–2 Definicions

Als efectes d'aquesta Ordre, s'entén per:

 1. Venda de proximitat: la definició del Decret 24/2013, de 8 de gener.

 2. Venda directa: la realitzada directament per un productor agrari o un grup de productors agraris a un consumidor, sense intermediaris.

 3. Cadena curta: aquella en què la venda al consumidor final dels productes agraris del productor o grup de productors, l'efectua la figura de l'intermediari.

 4. Mercat local: aquell format exclusivament per productors que fan venda directa dels seus productes i/o operadors que comercialitzin en cadena curta de distribució (productor, intermediari i consumidor final).

 5. Agent complementari: altres agents que no pertanyen al sector primari, com ara grups de consumidors, o grups d'agents del sector de la restauració (col·lectiva o no) o del sector del turisme. Han de tenir com a objecte social, entre altres, la promoció i difusió dels productes agroalimentaris en cadenes curtes i mercats locals, la gastronomia i els valors turístics del seu entorn.

 6. Agricultor/a titular d'una explotació agrària prioritària: gestiona una explotació que compleix les condicions establertes al capítol III del Decret 44/2012, de 24 d'abril, pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya.

 7. Cooperació horitzontal: la que s'estableix entre persones físiques o jurídiques productores agràries. Com a mínim 3 en el cas de productors agraris individuals, o 2 en el cas de grups de productors agraris, o una combinació mínima de 2 productors agraris i 1 grup de productors agraris.

 8. Cooperació vertical: la que s'estableix com a mínim entre 3 productors agraris individuals o 1 grup de productors agraris, amb com a mínim un altre agent complementari.

 9. Grup de productors agraris: qualsevol tipus d'entitat associativa de productors agraris reconeguda en dret que ven col·lectivament tant els productes dels seus associats com els que ella mateixa obté a partir d'aquests associats, sense cap impediment per tal que alhora venguin individualment els seus associats si la legislació corresponent ho permet. També es consideren grup de productors agraris les cooperatives agràries, les societats agràries de transformació, les agrupacions de productors i llurs federacions o associacions.

 10. Jove agricultor: la persona que en el moment de presentar la sol·licitud de l'ajut no té més de 40 anys, té la capacitació i les competències professionals establertes a l'annex 1, relatiu als ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores, de l'Ordre ARP/35/2018, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i s'estableix en una explotació agrària per primera vegada com a titular d'aquella explotació, individualment o com a cotitular o com a soci/sòcia d'una persona jurídica.

 11. Nous projectes: aquells començats a partir de l'1 de gener de 2014.

 12. Partenariat d'interès: l'agrupació de diverses persones, físiques i/o jurídiques, que, sense constituir una nova entitat jurídica, col·laboren per realitzar actuacions conjuntes. Es farà mitjançant un conveni signat per tots els membres del partenariat, on s'especificaran els punts descrits al punt 9. El nombre màxim de components serà de 5. Un d'aquests membres actuarà com a líder, que és qui presentarà la sol·licitud en nom del partenariat, i serà l'interlocutor amb el DARP a efectes d'aquest ajut.

 13. Productor agrari: és el/la titular d'una explotació agrària d'acord amb la definició del Decret 44/2012, de 24 d'abril, pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya, segons la qual és la persona física o jurídica que exerceix la seva activitat organitzant els béns i drets integrants de l'explotació amb criteris empresarials i assumint els riscos i responsabilitats civils, socials, fiscals, sanitàries i de benestar dels animals que puguin derivar de la gestió de l'explotació, amb independència de qui tingui la propietat dels elements. Als efectes d'una explotació ramadera, s'entén també com a titular la persona responsable del bestiar encara que sigui amb caràcter temporal.

 14. Sector productiu: s'entendran com a tals fruita fresca, fruita seca, horta, lleguminoses, olives i oli d'oliva, raïm i vi, cereals, altres productes vegetals, carn i derivats carnis del porcí, carn i derivats carnis del vacum, carn i derivats carnis de l'aviram i ous, carn i derivats carnis de l'oví i el cabrum, carn i derivats carnis del conill, llet i derivats lactis, mel i altres productes animals.

  –3...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA