ORDRE ARP/93/2018, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'Execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'Execució C(2015) 9760 final, de 18 de desembre de 2015, per la Decisió d'Execució C(2016) 5998 final de 16 de setembre de 2016, per la Decisió d'Execució C(2017) 5971 final de 25 d'agost de 2017 i per la Decisió d'Execució C(2018) 2520 final, de 20 d'abril de 2018, preveu dins les mesures M04 d'inversions en actius físics, M08 d'inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos, M09 corresponent a la creació de grups i organitzacions de productors, i les corresponents operacions, les següents operacions en relació a la gestió forestal:

L'operació 04.03.03 de xarxes viàries per a la gestió dels boscos, l'operació 08.03.01 de prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal, l'operació 08.05.01 d'actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, l'operació 08.05.02 de redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal, l'operació 08.06.02 d'inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals i l'operació 09.00.01 de creació d'agrupacions i organitzacions de productors forestals. Aquestes operacions estableixen els ajuts destinats a la millora de la xarxa viària forestal, a la recuperació del potencial forestal i prevenció d'incendis, a les actuacions silvícoles de millora, a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació, a la transformació i comercialització dels recursos forestals i a la creació d'agrupacions de productors forestals.

En el marc de l'article 5 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, aquests ajuts donen resposta a la prioritat 2, focus àrea a) , pel que fa a les operacions incloses en l'operació 04.03.03 de xarxes viàries per a la gestió dels boscos, a les incloses a l'operació 08.06.02 d'inversions per la transformació i comercialització dels recursos forestals i en l'operació 09.00.01 de creació de grups i organitzacions de productors forestals; a la prioritat 4, focus àrea a), b) i c), pel que fa a l'operació 08.03.01 de prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal; a la prioritat 4, focus àrea a) pel que fa a les operacions 08.05.01 d'actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics i a l'operació 08.05.02 de redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal, establerts en el Reglament (UE) 1305/2013.

El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol de 2014, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

D'altra banda, el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural.

Aquestes operacions estan sotmeses al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

Les operacions 04.03.03 de xarxes viàries per a la gestió de boscos, 08.03.01 de prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal, 08.05.01 d'actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, 08.05.02 de redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal i 08.06.02 d'inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals, es sotmeten a la regulació del Reglament (UE) núm. 702/2014, de 25 de juny de 2014, de la Comissió, pel qual es declaren determinades categories d'ajut en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Aquests ajuts tenen naturalesa ajuts d'estat i d'acord amb el article 9 del Reglament esmentat, i en el Marc Nacional de Desenvolupament Rural, les bases reguladores de la present convocatòria han estat comunicades a la Comissió Europea en data 3 de setembre de 2015, la qual ha identificat aquest règim d'ajuts amb el número SA.43021.

L'operació 09.00.01 de creació d'agrupacions i organitzacions de productors forestals, es sotmet a la regulació continguda en les Directrius de la Unió Europea aplicables als ajuts estatals als sectors agrícola i forestal i a les zones rurals de 2014 a 2020 (2014/C 204/01) comunicats a la Comissió Europea en data 31.07.2015 amb número d'ajut SA 42772 i aprovats per Decisió de la Comissió Europea C(2015) 7774 final de 4 de novembre de 2015.

A més, i per tal de donar un suport complet a la resta d'iniciatives del sector forestal de Catalunya, el qual per la seva diversitat té moltes altres necessitats, s'estableixen ajuts per a la gestió forestal conjunta, les forestacions agràries, les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó. Aquests ajuts es sotmeten al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis .

Les convocatòries publicades han generat una experiència de gestió, fruit de la qual s'ha vist evident que cal modificar les bases d'aquest ajuts per tal de facilitar una correcta implementació dels ajuts en el territori. D'acord amb els principis de simplicitat i claredat que ha de regir l'actuació de les administracions públiques, es considera adient dictar unes noves bases reguladores que substitueixin les anteriors que han estat modificades substancialment en dues ocasions.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector forestal mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Ecosistemes Forestal i Gestió del Medi i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1 Aprovació de les bases reguladores

Aprovar les bases reguladores dels ajuts següents que es publiquen en l'annex 1, que conté les normes comuns aplicables a tots les línies d'ajuts, i els annexos 2 a 8 que contenen les normes específiques aplicables, a més, a cadascun dels ajuts:

- Redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal : operació 08.05.02 (Annex 2).

- Millora de les xarxes viàries per a la gestió dels boscos: operació 04.03.03 (Annex 3).

- Actuacions silvícoles de millora: operació 08.05.01 (Annex 4).

- Recuperació del potencial forestal i la prevenció d'incendis: operació 08.03.01 (Annex 5).

- Inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals: operació 08.06.02 (Annex 6).

- Creació d'agrupacions i organitzacions de productors forestals : operació 09.00.01 (Annex 7).

- Gestió forestal conjunta, les aforestacions agràries, les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó (Annex 8).

Article 2 Tramitació telemàtica de les sol·licituds

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 9, que és obligatori per a les persones a què fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les persones no obligades poden utilitzar aquest via potestativament. Les entitats que integren l'administració local ho han de fer a través d'EACAT i hauran d'utilitzar el formulari específic habilitat per aquest tràmit i no serà vàlida cap sol·licitud que utilitzi la tramesa genèrica d'EACAT.

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 6918, de 22.7.2015), l'Ordre ARP/155/2016, de 8 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, aprovades per l'Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol (DOGC núm. 7144, de 17.6.2016), i l'Ordre ARP/218/2017, de 22 de setembre (DOGC núm. 7464, de 29.09.2017), les quals només s'apliquen els ajuts tramitats al seu empara.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Barcelona, 19 de juny de 2018

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases comunes a les línies d'ajut establertes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA