ORDRE ARP/94/2018, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d'assegurances agràries 2018.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) té com a objectiu, entre d'altres, l'impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.

Per aquest motiu, es duen a terme, regularment, diferents activitats de foment per tal de fer extensives aquestes assegurances a tot el sector de la producció agrària, entre les quals destaquen les convocatòries d'ajuts consistents en una subvenció directa sobre el cost de contractació de l'assegurança agrària de què es tracti.

Els resultats obtinguts per aquestes convocatòries d'ajuts aconsellen continuar amb la subvenció de les assegurances agràries.

En el marc del Pla d'assegurances agràries combinades vigent, el DARP subvenciona un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de la línia de retirada i destrucció d'animals morts a l'explotació on se subvenciona per cap d'animal.

El 39è Pla d'assegurances agràries corresponent a l'any 2018, aprovat per Acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2017, dona continuïtat a l'anterior pla tot destinant-hi el mateix pressupost que al 2017. L'any 2017, el DARP va augmentar els percentatges de subvenció establerts al 2016 per tal de compensar la reducció que va aplicar ENESA.

Alhora, el DARP continua apostant per la utilització de sistemes d'emmagatzematge en fred a les explotacions ramaderes, els quals permeten reduir la freqüència de recollida dels animals morts, afavorir la bioseguretat de l'explotació, reduir problemes mediambientals i millorar la qualitat del material recollit. En aquest sentit, es manté la subvenció més elevada per a les explotacions que disposen d'aquests sistemes d'emmagatzematge i se n'incentiva la instal·lació a les explotacions que l'instal·len per primera vegada.

D'altra banda, i fora del marc del Pla d'assegurances agràries combinades, el DARP també subvenciona les pòlisses subscrites en la modalitat d'assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l'assegurament de la producció que protegeixen.

Els ajuts inclosos en el Pla d'Assegurances Agràries 2018 tenen naturalesa d'ajut d'estat i han estat declarats compatibles amb el mercat interior per la Comissió Europea mitjançant la Decisió de la Comissió de 9 d'abril de 2015 (SA.40313 (2014/N)) i la Decisió de la Comissió de 28 d'agost de 2015 (SA. 42697 (2015/N)).

Els ajuts a les assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l'assegurament de la producció que protegeixen estan subjectes al règim d'ajuts establert al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola (DOUE L- 352, de 24.12.2013).

Consegüentment, valorada la conveniència de continuar fomentant l'ús de les assegurances agràries; d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries, que es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre, aplicables a les línies corresponents als grups que figuren a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts de l'apartat 2.b) de l'annex 1 d'aquesta Ordre, regulats en les bases reguladores aprovades en l'article 1, que serà obligatori per a les entitats públiques i per a les persones a què fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i preferent per a les persones físiques, el qual consta a l'annex 3 d'aquesta Ordre.

Disposicions finals

—1 Es faculta a la persona titular de la Dirección general de Desenvolupament Rural perquè dicti les disposicions que calguin per a l'execució i el desplegament d'aquesta Ordre.

—2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Barcelona, 21 de juny de 2018

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte dels ajuts

1.1 Establir les mesures per a l'aplicació dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries a Catalunya, d'acord amb el Pla d'assegurances agràries combinades.

1.2 Establir un règim temporal d'ajuts de minimis per a les pòlisses subscrites en la modalitat d'assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l'assegurament de la producció que protegeixen.

—2 Línies d'assegurances subvencionables

El DARP concedirà ajuts per al pagament del cost de les primes de les persones que subscriguin les assegurances següents:

 1. Assegurances corresponents a les línies que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Ordre, incloses al Pla. Els ajuts a aquestes assegurances tenen naturalesa d'ajuts d'Estat i corresponen al règim notificat per l'Administració General de l'Estat, d'acord amb la Decisió de la Comissió de 9 d'abril de 2015, per la qual es declara compatible amb el mercat comú aquest règim d'ajuts (SA.40313 (2014/N), i la Decisió de la Comissió de 28 d'agost de 2015 (SA. 42697 (2015/N), que prorroga el règim fins al 31 de desembre de 2020.

 2. Assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l'assegurament de la producció que protegeixen. Els ajuts a aquestes pòlisses se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola.

  —3 Sectors i riscos assegurats

  3.1 L'assegurança s'aplicarà als sectors agrícola, ramader, forestal i aqüícola.

  3.2 Els riscos assegurables són tots els fenòmens de la natura susceptibles de produir danys sobre les produccions agràries i que compleixin els requisits tècnics necessaris per al seu assegurament.

  —4 Cobertura i subscripció

  4.1 La cobertura dels riscos emparats per les assegurances agràries que preveuen els plans anuals la realitzaran les entitats asseguradores i el Consorci de Compensació d'Assegurances que s'inclouen a Agroseguro.

  4.2 La subscripció de les assegurances previstes al Pla la realitzaran exclusivament les entitats asseguradores incloses a Agroseguro i els/les agents d'assegurances autoritzats/ades, de la manera legalment establerta.

  4.3 La subscripció de l'assegurança és voluntària per a les persones que es dediquen a l'agricultura, a la ramaderia, a l'aqüicultura i a la producció forestal.

  4.4 Les assegurances poden ser subscrites de manera individual o de manera col·lectiva.

  —5 Persones beneficiàries

  Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agràries que compleixin els requisits següents:

 3. Que tinguin parcel·les o caps de bestiar ubicats al territori de Catalunya.

 4. En el cas de les línies que cobreixin garanties addicionals aplicables a les organitzacions de productors, aquestes han de tenir el domicili social a Catalunya.

 5. Que contractin les assegurances de l'apartat 2.a) d'aquestes bases reguladores dins el termini que estableix el Pla, o que hagin contractat o contractin les assegurances de l'apartat 2.b) d'aquestes bases reguladores dins del termini que s'estableixi a la convocatòria corresponent.

 6. Que no incorrin en cap de les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 7. Que compleix la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

 8. En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració conformement l'empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.

 9. Tenir la condició de pime.

 10. En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma.

 11. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda

 12. No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en l'article 2.14 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió.

 13. Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

 14. En cas de comptar amb centres laborals: Complir amb la normativa de política lingüística fent constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

 15. En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques: aquesta no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA