ORDRE ARP/99/2020, de 23 de juny, per la qual es deroga l'Ordre de 26 de maig de 1993, per la qual s'estableixen les campanyes de sanejament ramader contra la brucel·losi del bestiar oví i cabrum i l'epididimitis contagiosa.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Ordre de 22 de març de 1989, sobre l'obligatorietat de realitzar les campanyes de sanejament ramader dins l'àmbit territorial de Catalunya, va obligar les explotacions d'oví i cabrum a realitzar actuacions de control de la brucel·losi, però no va ser fins a la publicació de l'Ordre de 26 de maig de 1993 que totes les explotacions de bestiar oví i cabrum dins l'àmbit territorial de Catalunya estan obligades a realitzar la campanya de sanejament contra la brucel·losi al 100% dels seus animals.

Malgrat l'evolució positiva de la campanya de lluita contra la brucel·losi ovina en ovelles i cabres i atès el caràcter de zoonosi d'aquesta malaltia, es varen adoptar mesures addicionals per a reduir al màxim els riscos de transmissió de la malaltia a les persones.

Així, la Resolució ARP/3287/2004, de 25 de novembre, va establir que a partir del dia 1 de gener de 2005 els animals ovins i cabrums que hagin resultat positius a les malalties objecte de campanya oficial de sanejament, havien de ser sacrificats a la mateixa explotació i els seus cadàvers recollits i destruïts en una planta de tractament autoritzada a l'efecte, i en cap cas els animals positius esmentats no podien ser destinats a consum humà.

La Directiva 91/68/CEE del Consell, de 28 de gener de 1991, defineix les normes de policia sanitària per les quals s'han de regir els intercanvis intracomunitaris d'animals de les espècies ovina i caprina, amb la finalitat d'evitar la propagació de malalties contagioses.

Els bons resultats epidemiològics i la bona execució dels controls de manteniment de la qualificació sanitària de les explotacions, va permetre que el 2018 Catalunya fos reconeguda com a oficialment indemne de brucel·losi ovina i caprina per la Unió Europea mitjançant la Decisió d'execució (UE) 2018/102 de la Comissió, de 19 gener de 2018, per la qual es modifica l'annex II de la Decisió 93/52/CEE pel que fa al reconeixement de les Comunitats Autònomes d'Aragó i Catalunya, a Espanya, com regions oficialment indemnes de brucel·losi ( Brucella melitensis ).

La Directiva 91/68/CEE del Consell de 28 de gener de 1991, permet que en l'actual situació, en què s'ha erradicat la brucel·losi en les explotacions ovines i caprines i s'ha declarat Catalunya oficialment indemne de brucel·losi ovina i caprina, no sigui necessari el sanejament obligatori a totes les explotacions.

Per aquest motiu, en la situació actual en la qual la malaltia es troba erradicada i només cal realitzar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA