ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar Social i Família
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 27 de la Constitució garanteix el dret a l’educació amb l’objecte de possibilitar el desenvolupament personal en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals. En aquest sentit, la formació professional és un vessant indispensable per al creixement individual i social.

En conseqüència, l’Estat va aprovar la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, per tal d’ordenar un sistema integral de formació professional, qualificacions i acreditació que respongui amb eficàcia i transparència a les demandes socials i econòmiques a través de diverses modalitats formatives.

L’esmentada Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, s’ha desenvolupat pel que fa a la formació de monitors/ores d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil a través del Reial decret 1537/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’estableixen dos certificats de professionalitat de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat, i pel que fa a la formació de director/a d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, pel Reial decret 1697/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen cinc certificats de professionalitat de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat.

L’article 131 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix les competències de la Generalitat en matèria d’educació. En relació amb els ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l’obtenció d’un títol o una certificació acadèmica o professional amb validesa a tot l’Estat, disposa de competència exclusiva; és el cas de les qualificacions, d’àmbit català, que responen a necessitats sectorials i territorials de Catalunya. Pel que fa a l’establiment dels títols de formació professional inicial que han de tenir com a referent el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i la normativa bàsica d’aplicació, disposa de competència compartida.

D’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, especialment l’article 13, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del Catàleg modular integrat de formació professional, d’acord amb la realitat més propera, que respectava, en qualsevol cas, els elements bàsics que defineixen les qualificacions, i va dictar l’Ordre ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional, com ara la dinamització d’activitats en el lleure infantil i juvenil.

En relació amb el que s’ha exposat anteriorment, cal dir que la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la competència exclusiva que té atribuïda en matèria de joventut, havia regulat mitjançant el Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d’Escoles d’Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil, la creació d’escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil per tal de vetllar per la formació d’aquests dirigents d’entitats educatives.

Així mateix, amb la publicació de l’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, es van adaptar aquests cursos a la normativa estatal sobre les certificacions i les qualificacions professionals.

D’ençà de la publicació d’aquesta Ordre, s’ha realitzat un curs acadèmic complet i s’ha iniciat el segon. A partir d’aquesta experiència s’ha constatat que és convenient introduir unes precisions en certs aspectes i, alhora, regular certs elements presents en la pràctica habitual, que no tenien un referent normatiu. En aquest sentit, s’estableix de forma més adaptada a la formació a distància el moment en què es permet iniciar el mòdul de pràctiques i es fixen amb més detall i concreció les convalidacions admeses. També es recull la possibilitat de fer pràctiques en certs centres públics, es dóna cobertura normativa a la praxi ja existent de relació entre la Direcció General de Joventut i les escoles en matèria de notificació de cursos i titulacions, i s’estableix l’obligació de l’entitat de contractar una assegurança d’accidents personals i es detallen les cobertures mínimes.

Amb l’objecte, però, de facilitar el coneixement i la localització del dret aplicable s’aprova íntegrament una nova ordre, amb totes les modificacions incloses, i es deroga l’Ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost.

De conformitat amb el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, correspon al Departament de Benestar Social i Família l’exercici de les atribucions en l’àmbit de la política de joventut.

En aquest sentit, el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, estableix que correspon a la Direcció General de Joventut, a través del Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure, acreditar, supervisar i impulsar la formació de monitors i directors d'educació en el lleure.

Per tot això, d’acord amb l’article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre regula les etapes i els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que s’imparteixen a les escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil reconegudes a Catalunya.

Article 2

Nivells formatius i cursos

2.1 S’estableixen els nivells formatius següents:

  1. Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

    El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

    El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil s’equipara a la certificació i a la qualificació professional Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil que preveuen el Reial decret 1537/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’estableixen dos certificats de professionalitat de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat; el Reial decret 567/2011, de 20 d’abril, pel qual es complementa el Catàleg nacional de qualificacions professionals, mitjançant l’establiment de quatre qualificacions professionals de la família professional serveis socioculturals i a la comunitat, i l’Ordre ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA