ORDRE ECF/99/2008, de 20 de febrer, de cessament i nomenament de vocals de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Diversos
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/99/2008, de 20 de febrer, de cessament i nomenament de vocals de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

Atès el que estableixen els articles 7, 10 i 12 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en la redacció donada pel Decret 82/2007, de 3 d'abril, de modificació de la composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya;

Vista l'Ordre ECF/85/2007, de 13 d'abril, de composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa;

A proposta de la Unió General de Treballadors de Catalunya i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

El senyor Josep Montoya i Barberà cessa com a vocal del Ple, de la Comissió Permanent i de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya, i se li agraeixen els serveis prestats.

Article 2

Es nomena el senyor Camil Ros i Duran vocal del Ple, de la Comissió Permanent i de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb els drets i els deures inherents al càrrec.

Barcelona, 20 de febrer de 2008

Antoni Castells

Conseller d'Economia i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA