ORDRE CLT/148/2015, de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat a les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

L’article 44 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, preveu un increment d’un 5% de les taxes amb tipus de quantia fixa respecte de l’exigida el 2014.

Els articles 2.3-5 i 8.7-4 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, preveuen que l’import de les taxes per la venda d’impresos subministrats per cada departament i per la utilització d’espais en immobles adscrits al departament competent en matèria de cultura o a les entitats que en depenen es fixa mitjançant una ordre del conseller o consellera. A través d’aquesta ordre, també s’actualitzen amb un augment del 5% les taxes establertes d’acord amb els preceptes esmentats.

La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que, si es modifiquen o es creen taxes o se n’actualitzen els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d’aquestes i la quota corresponent.

Per tot el que s’ha exposat, i d’acord amb l’article 39 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

Ordeno:

 

Article 1

S’actualitzen els imports de la taxa per la venda d’impresos de sol·licitud de subvencions del Departament de Cultura i les entitats que en depenen i de la taxa per la utilització d’espais del Museu d’Història de Catalunya, de l’Arxiu Nacional de Catalunya, del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, de la Filmoteca de Catalunya i de la Biblioteca de Catalunya, amb l’aplicació d’un increment del 5% i de les regles d’arrodoniment que estableix l’article 44 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. L’increment s’aplica respecte de les quanties que estableix l’Ordre CLT/74/2014, de 19 de març. Els imports actualitzats consten en l’annex d’aquesta Ordre.

 

Article 2

Es dóna publicitat a les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen, les quals consten a l’annex d’aquesta Ordre.

 

Article 3

D’acord amb el que preveu l’apartat 3 de l’article 1.2-7 del capítol II del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, quan la presentació de la sol·licitud corresponent es pugui fer de manera presencial o per mitjans electrònics, s’aplica una bonificació del 10% de la quota de la taxa que correspongui en cada cas per a la prestació del servei o la realització d’activitats, si se’n fa la sol·licitud per mitjans electrònics. No s’aplica aquesta bonificació en el cas que la regulació de la taxa corresponent estableixi una bonificació específica per aquest mateix concepte. Si com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta bonificació resulta un import amb tres o més decimals, s’ha de fer l’arrodoniment monetari al cèntim d’euro d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 1.2-7 esmentat.

 

 

Disposició transitòria. Taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars

Mentre no s’aprovin els imports de la taxa per la utilització de monuments per una Ordre específica del conseller o consellera competent en matèria de cultura, resta vigent la taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars que consta a l’apartat 2 de l’annex, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

 

 

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre CLT/74/2014, de 19 de març, per la qual es dóna publicitat a les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen.

 

Barcelona, 15 de maig de 2015

 

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

 

 

Annex

Taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen

 

—1 Taxa per la venda d’impresos de sol·licituds de subvencions: 0,85 euros/unitat.

 

—2 Taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars.

2.1 Realització de reportatges fotogràfics:

Fins a 2 hores: 114,05 euros.

Més de 2 hores fins a 1 dia: 474,30 euros.

Per cada dia (horari de visita pública): 474,30 euros.

2.2 Vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió i per al cinema i similars:

2.2.1 De caire cultural i compatible amb la visita pública:

Per cada dia de lloguer: 569,05 euros.

Serveis, per cada dia: 114,05 euros.

2.2.2 De caire cultural i no compatible amb la visita pública:

Per cada dia de lloguer (de 9 a 21 hores): 1.137,95 euros.

Serveis, per cada dia: 114,05 euros.

2.2.3 De caire comercial:

Per cada dia de lloguer (12 hores com a màxim): 1.896,30 euros.

Serveis, per cada dia: 114,05 euros.

2.3 Enregistraments de concerts i similars en els monuments:

Per cada dia de lloguer (12 hores com a màxim): 1.137,95 euros.

Serveis, per cada dia: 114,05 euros.

La quota de serveis fixada en els apartats 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 i 2.3 cobreix els subministraments, la neteja ordinària, l’assistència del personal del monument, la megafonia i altres serveis ordinaris dels monuments. Si es produeixen despeses addicionals, se n’ha de satisfer l’import.

2.4 Utilització dels monuments per a exposicions:

2.4.1 Exposicions obertes en l’horari normal de visita pública del monument i compatibles amb aquesta:

Per cada dia de lloguer: 114,05 euros.

Serveis, per cada dia: 114,05 euros.

2.4.2 Si l’exposició és oberta en hores no compreses en l’horari normal de visita pública del monument, la quota fixada per l’apartat 2.4.1 s’incrementa amb l’import de les despeses originades per aquest motiu.

2.4.3 En les exposicions que impliquen la gratuïtat de la visita pública del monument, els organitzadors han de satisfer l’import addicional corresponent als ingressos per venda que el Departament deixa de percebre. Aquest import es calcula multiplicant el nombre mitjà de visitants diaris de l’any anterior per l’import vigent de la quota en el moment de fer l’exposició i pel nombre de dies que dura l’exposició.

2.5 Utilització fins a dues hores dels monuments per a actes diversos:

Monuments de Sant Pere de Rodes, Santes Creus, la Seu Vella de Lleida i la capella de Santa Àgata de Barcelona: 758,80 euros.

Altres monuments: 474,30 euros.

2.6 Muntatges i desmuntatges d’exposicions, de concerts, de filmacions i altres:

Per una hora, dins l’horari de visita pública del monument: 33,45 euros.

Per una hora, fora de l’horari de visita pública del monument: 57,15 euros.

 

—3 Taxa per l’examen d’obres cinematogràfiques i altres obres audiovisuals...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS