ORDRE CLT/148/2015, de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat a les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

L’article 44 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, preveu un increment d’un 5% de les taxes amb tipus de quantia fixa respecte de l’exigida el 2014.

Els articles 2.3-5 i 8.7-4 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, preveuen que l’import de les taxes per la venda d’impresos subministrats per cada departament i per la utilització d’espais en immobles adscrits al departament competent en matèria de cultura o a les entitats que en depenen es fixa mitjançant una ordre del conseller o consellera. A través d’aquesta ordre, també s’actualitzen amb un augment del 5% les taxes establertes d’acord amb els preceptes esmentats.

La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que, si es modifiquen o es creen taxes o se n’actualitzen els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d’aquestes i la quota corresponent.

Per tot el que s’ha exposat, i d’acord amb l’article 39 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

Ordeno:

 

Article 1

S’actualitzen els imports de la taxa per la venda d’impresos de sol·licitud de subvencions del Departament de Cultura i les entitats que en depenen i de la taxa per la utilització d’espais del Museu d’Història de Catalunya, de l’Arxiu Nacional de Catalunya, del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, de la Filmoteca de Catalunya i de la Biblioteca de Catalunya, amb l’aplicació d’un increment del 5% i de les regles d’arrodoniment que estableix l’article 44 de la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. L’increment s’aplica respecte de les quanties que estableix l’Ordre CLT/74/2014, de 19 de març. Els imports actualitzats consten en l’annex d’aquesta Ordre.

 

Article 2

Es dóna publicitat a les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen, les quals consten a l’annex d’aquesta Ordre.

 

Article 3

D’acord amb el que preveu l’apartat 3 de l’article 1.2-7 del capítol II del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, quan la presentació de la sol·licitud corresponent es pugui fer de manera presencial o per mitjans electrònics, s’aplica una bonificació del 10% de la quota de la taxa que correspongui en cada cas per a la prestació del servei o la realització d’activitats, si se’n fa la sol·licitud per mitjans electrònics. No s’aplica aquesta bonificació en el cas que la regulació de la taxa corresponent estableixi una bonificació específica per aquest mateix concepte. Si com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta bonificació resulta un import amb tres o més decimals, s’ha de fer l’arrodoniment monetari al cèntim d’euro d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 1.2-7 esmentat.

 

 

Disposició transitòria. Taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars

Mentre no s’aprovin els imports de la taxa per la utilització de monuments per una Ordre específica del conseller o consellera competent en matèria de cultura, resta vigent la taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars que consta a l’apartat 2 de l’annex, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

 

 

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre CLT/74/2014, de 19 de març, per la qual es dóna publicitat a les taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen.

 

Barcelona, 15 de maig de 2015

 

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

 

 

Annex

Taxes que gestionen el Departament de Cultura i les entitats que en depenen

 

—1 Taxa per la venda d’impresos de sol·licituds de subvencions: 0,85 euros/unitat.

 

—2 Taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars.

2.1 Realització de reportatges fotogràfics:

Fins a 2 hores: 114,05 euros.

Més de 2 hores fins a 1 dia: 474,30 euros.

Per cada dia (horari de visita pública): 474,30 euros.

2.2 Vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió i per al cinema i similars:

2.2.1 De caire cultural i compatible amb la visita pública:

Per cada dia de lloguer: 569,05 euros.

Serveis, per cada dia: 114,05 euros.

2.2.2 De caire cultural i no compatible amb la visita pública:

Per cada dia de lloguer (de 9 a 21 hores): 1.137,95 euros.

Serveis, per cada dia: 114,05 euros.

2.2.3 De caire comercial:

Per cada dia de lloguer (12 hores com a màxim): 1.896,30 euros.

Serveis, per cada dia: 114,05 euros.

2.3 Enregistraments de concerts i similars en els monuments:

Per cada dia de lloguer (12 hores com a màxim): 1.137,95 euros.

Serveis, per cada dia: 114,05 euros.

La quota de serveis fixada en els apartats 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 i 2.3 cobreix els subministraments, la neteja ordinària, l’assistència del personal del monument, la megafonia i altres serveis ordinaris dels monuments. Si es produeixen despeses addicionals, se n’ha de satisfer l’import.

2.4 Utilització dels monuments per a exposicions:

2.4.1 Exposicions obertes en l’horari normal de visita pública del monument i compatibles amb aquesta:

Per cada dia de lloguer: 114,05 euros.

Serveis, per cada dia: 114,05 euros.

2.4.2 Si l’exposició és oberta en hores no compreses en l’horari normal de visita pública del monument, la quota fixada per l’apartat 2.4.1 s’incrementa amb l’import de les despeses originades per aquest motiu.

2.4.3 En les exposicions que impliquen la gratuïtat de la visita pública del monument, els organitzadors han de satisfer l’import addicional corresponent als ingressos per venda que el Departament deixa de percebre. Aquest import es calcula multiplicant el nombre mitjà de visitants diaris de l’any anterior per l’import vigent de la quota en el moment de fer l’exposició i pel nombre de dies que dura l’exposició.

2.5 Utilització fins a dues hores dels monuments per a actes diversos:

Monuments de Sant Pere de Rodes, Santes Creus, la Seu Vella de Lleida i la capella de Santa Àgata de Barcelona: 758,80 euros.

Altres monuments: 474,30 euros.

2.6 Muntatges i desmuntatges d’exposicions, de concerts, de filmacions i altres:

Per una hora, dins l’horari de visita pública del monument: 33,45 euros.

Per una hora, fora de l’horari de visita pública del monument: 57,15 euros.

 

—3 Taxa per l’examen d’obres cinematogràfiques i altres obres audiovisuals, per qualificar-les per grups d’edat.

Per l’examen d’obres amb una durada d’entre 1 i 30 minuts: 11,05 euros.

Per l’examen d’obres amb una durada d’entre 31 i 60 minuts: 55,15 euros.

Per l’examen d’obres amb una durada d’entre 61 i 90 minuts: 88,20 euros.

Per l’examen d’obres amb una durada d’entre 91 i 120 minuts: 121,30 euros.

Per l’examen d’obres amb una durada a partir de 121 minuts: 165,40 euros.

 

—4 Taxa per la tramitació de sol·licituds d’autorització de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual i pels serveis que presta el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya.

4.1 Per la tramitació de sol·licituds d’autorització de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual: 15,75 euros.

4.2 Per la tramitació dels expedients d’inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya:

4.2.1 Per cada obra: 12,60 euros.

4.2.2 Per cada títol o unitat, a partir del segon, de col·leccions d’obres: 3,15 euros.

En el cas d’inscripció de modificació de dades, la quota s’aplica per cada matriu d’inscripció.

4.3 Per l’emissió de certificat d’inscripció: 12,60 euros.

4.4 Per l’emissió de nota simple: 4,20 euros.

4.5 Per l’emissió de còpia certificada d’obra:

4.5.1 Per la tramitació: 12,60 euros.

4.5.2 Per suport paper:

Per pàgina en blanc i negre: 0,05 euros cada unitat.

Per pàgina en color: 1,60 euros cada unitat.

4.5.3 Per altres suports: 3,15 euros cada unitat.

4.6 Per diligència d’autenticació de signatura: 5,25 euros per cada signatura.

4.7 Per la qualificació de document: 10,50 euros per document.

4.8 Per la compulsa de document qualificat: 1,05 euro per pàgina.

 

—5 Taxa per la realització, en les dependències de la Biblioteca de Catalunya, de reportatges fotogràfics i transmissions i enregistraments sonors o visuals.

5.1 Reportatges fotogràfics, per una hora: 142,50 euros.

5.2 Filmacions, enregistraments i rodatges, per una hora: 142,50 euros.

5.3 Transmissions i enregistraments exclusivament sonors, per una hora: 66,65 euros.

 

—6 Taxa per la utilització de les cabines de consulta de la Biblioteca de Catalunya: 23,95 euros per cada setmana o fracció.

 

—7 Taxa per les reproduccions de documents de l’Arxiu Nacional de Catalunya, dels arxius històrics provincials, dels arxius comarcals, dels arxius dels museus de la Generalitat i de l’arxiu del Centre de Restauració de Béns Mobles.

7.1 Reproduccions en microfilm de 35 mm:

Reproducció en paper DIN A4: 0,35 euros.

Reproducció en paper DIN A3: 0,70 euros.

7.2 Impressions d’imatges digitals:

7.2.1 A 300 punts per polzada (dpi), en paper fotogràfic digital, en blanc i negre o en color:

Mida DIN A4: 9,90 euros.

Mida DIN A3: 11,55 euros.

7.2.2 A 150 punts per polzada (dpi) o 72 punts per polzada (dpi), en paper normal, en blanc i negre o en color:

Mida DIN A4: 0,40 euros.

Mida DIN A3: 0,65 euros.

Mida DIN A2: 3,85 euros.

Mida DIN A1: 7,60 euros.

Mida DIN A0: 12,60 euros.

En les impressions a partir de 51 imatges s’aplica, per cada impressió, la tarifa següent:

Mida DIN A4: 0,35 euros.

Mida DIN A3: 0,60 euros.

Mida DIN A2: 1,95 euros.

Mida DIN A1: 3,85 euros.

Mida DIN A0: 6,30 euros.

7.2.3 Impressions per als usuaris (autoservei) d’imatges ja digitalitzades:

Mida DIN A4: 0,35 euros.

7.3 Digitalització en blanc i negre o en color tramesa per Internet o gravació (inclou el suport):

1 imatge: 6,30 euros.

En les reproduccions de més d’una imatge de documents textuals s’apliquen les tarifes següents:

De 2 a 50 imatges, per cada imatge: 1,95 euros.

De 51 en endavant, per cada imatge: 1,35 euros.

En les reproduccions de més d’una imatge de documents no textuals s’apliquen les tarifes següents:

De 2 a 50 imatges, per cada imatge: 4,45 euros.

De 51 en endavant, per cada imatge: 2,60 euros.

7.4 Reproduccions de vídeo VHS trameses per Internet o gravació (inclou el suport):

Per un minut seleccionat: 2,25 euros.

Duplicació de cinta, per cada 30 minuts: 14,00 euros.

7.5 Reproduccions d’enregistraments sonors trameses per Internet o gravació (inclou el suport).

Per un minut seleccionat sobre cinta analògica: 1,05 euros.

Per un minut seleccionat sobre disc compacte enregistrable (CD-R): 1,30 euros.

Duplicació de cinta analògica o de disc compacte enregistrable (CD-R), per cada 30 minuts: 8,45 euros.

7.6 Tarifes per a usos comercials de les reproduccions:

En el cas que l’usuari o usuària destini les reproduccions de documents a ús comercial, ha de pagar a l’arxiu corresponent, a més de les tarifes de reproducció, les que estableix aquest apartat, si n’és titular dels drets d’explotació. Si el contracte de cessió de drets d’explotació a l’arxiu corresponent estableix alguna remuneració per a l’autor o autora del document, l’usuari o usuària ha de satisfer aquesta remuneració directament a l’autor o autora.

7.6.1 Fotografia.

7.6.1.1 Ús editorial.

Entitats sense finalitat de lucre: 44,70 euros.

Entitats amb finalitat de lucre: 89,25 euros.

7.6.1.2 Ús en comunicació pública.

Entitats sense finalitat de lucre: 89,25 euros.

Entitats amb finalitat de lucre: 134,15 euros.

7.6.1.3 Ús publicitari.

Entitats sense finalitat de lucre: 89,25 euros.

Entitats amb finalitat de lucre: 178,40 euros.

7.6.2 Imatge mòbil.

7.6.2.1 Ús editorial i en comunicació pública.

Entitats sense finalitat de lucre: 43,85 euros/minut.

Entitats amb finalitat de lucre: 89,25 euros/minut.

7.6.2.2 Ús publicitari.

Entitats sense finalitat de lucre: 89,25 euros/minut.

Entitats amb finalitat de lucre: 178,40 euros/minut.

7.6.3 So.

7.6.3.1 Ús editorial i en comunicació pública.

Entitats sense finalitat de lucre: 18 euros/minut.

Entitats amb finalitat de lucre: 44,70 euros/minut.

7.6.3.2 Ús publicitari.

Entitats sense finalitat de lucre: 18 euros/minut.

Entitats amb finalitat de lucre: 89,25 euros/minut.

7.7 Despeses per tramesa de material:

A petició de l’usuari o la usuària, s’envien les reproduccions per correu amb acusament de recepció. En aquest supòsit, l’usuari o la usuària ha d’abonar les despeses de tramesa d’acord amb les tarifes postals vigents.

 

—8 Taxa per la utilització d’espais de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

8.1 Vestíbul.

Situació: planta 0. Inclou el vestíbul i l’espai d’exposicions annex.

Superfície total: 259 m².

Import normal: 662,70 euros/hora.

Import reduït: 132,75 euros/hora.

8.2 Aula de difusió.

Situació: planta 0. Aula amb 30 butaques.

Superfície total: 44 m².

Import normal: 132,75 euros/hora.

Import reduït: 26,80 euros/hora.

8.3 Sala d’Actes.

Situació: planta 0. Auditori amb 100 butaques. Inclou la utilització dels equips de megafonia, projecció de vídeo i senyal PC, i la cabina de traducció simultània.

Superfície total: 130 m².

Import normal: 662,70 euros/hora.

Import reduït: 132,75 euros/hora.

8.4 Altres espais.

Només per a fotografies i gravacions audiovisuals.

Import: 2,90 euros per hora i m².

Sala de consulta (308 m²).

Passadís central (216 m²).

Passadís lateral (100 m²).

Dipòsit (147 m²).

Zona aula de difusió (60 m²).

Altres (169 m²).

Total: 1.000 m².

 

—9 Taxa per la utilització d’espais del Museu d’Història de Catalunya.

9.1 Espai 1.

Vestíbul.

Situació: s’inclou el vestíbul, les escales mecàniques, les rampes fins a la tercera planta i l’espai de recepció de la primera, segona i tercera plantes.

Superfície total: 900 m².

Import normal:

Fins a 4 hores: 2.734,00 euros.

Fins a 10 hores: 4.556,50 euros.

Import reduït:

Fins a 4 hores: 547,05 euros.

Fins a 10 hores: 911,45 euros.

9.2 Espai 2.

Terrassa.

Situació: quarta planta del Museu d’Història de Catalunya.

Superfície: 500 m² (a l’aire lliure).

Import normal:

Fins a 4 hores: 2.734,00 euros.

Fins a 10 hores: 4.556,50 euros.

Import reduït:

Fins a 4 hores: 547,05 euros.

Fins a 10 hores: 911,45 euros.

9.3 Espai 3.

Auditori.

Situació: quarta planta del Museu d’Història de Catalunya.

Capacitat: 100 persones.

Import normal:

Fins a 4 hores: 2.734,00 euros.

Fins a 10 hores: 4.556,50 euros.

Import reduït:

Fins a 4 hores: 547,05 euros.

Fins a 10 hores: 911,45 euros.

9.4 Espai 4.

Sala Aula 7.

Situació: primera planta del Museu d’Història de Catalunya.

Superfície: 86 m².

Import normal:

Fins a 4 hores: 911,45 euros.

Fins a 10 hores: 1.822,80 euros.

Import reduït:

Fins a 4 hores: 273,75 euros.

Fins a 10 hores: 638,15 euros.

9.5 Espai 5.

Taller didàctic.

Situació: planta baixa.

Superfície: 90 m².

Import normal:

Fins a 4 hores: 547,05 euros.

Fins a 10 hores: 911,45 euros.

Import reduït:

Fins a 4 hores: 109,70 euros.

Fins a 10 hores: 182,60 euros.

9.6 Espai 6.

Sala Peixera i terrassa annexa.

Situació: quarta planta del Museu d’Història de Catalunya.

Superfície: 15 + 28 m².

Import normal:

Fins a 4 hores: 547,05 euros.

Fins a 10 hores: 911,45 euros.

Import reduït:

Fins a 4 hores: 109,70 euros.

Fins a 10 hores: 182,60 euros.

9.7 Espai 7.

Espai polivalent.

Situació: quarta planta del Museu d’Història de Catalunya.

Superfície: 80 m².

Horari d’ús: de les 2 h a les 17 h.

Import normal:

Fins a 4 hores: 1.640,50 euros.

Fins a 10 hores: 2.734 euros.

Import reduït:

Fins a 4 hores: 328,30 euros.

Fins a 10 hores: 547,05 euros.

 

—10 Taxa per la utilització d’espais del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

10.1 Espai 1.

Pati.

Superfície total: 850 m² (a l’aire lliure).

Import

Fins a 4 hores: 2.425,00 euros.

Fins a 10 hores: 4.041,45 euros.

10.2 Espai 2.

Àgora.

Situació: soterrani.

Superfície: 300 m².

Import:

Fins a 4 hores: 1.347,30 euros.

Fins a 10 hores: 2.357,65 euros.

10.3 Espai 3.

Auditori.

Situació: soterrani.

Descripció: espai de 200 m² amb 164 seients fixos. Inclou un equip de megafonia per a conferències, projector per a presentacions en suport informàtic, projector de diapositives, projector de transparències, canó de projeccions, vídeo, DVD i cabina de so per a traducció simultània.

Import:

Fins a 4 hores: 485,05 euros.

Fins a 10 hores: 1.347,30 euros.

10.4 Espai 4.

Sala Dièsel.

Situació: edifici annex, ubicat al pati.

Descripció: espai de 65 m² amb 64 seients fixos. Inclou un equip de megafonia per a conferències, projector per a presentacions en suport informàtic, projector de diapositives, projector de transparències, canó de projeccions, televisió, vídeo i DVD.

Import:

Fins a 4 hores: 336,85 euros.

Fins a 10 hores: 539,00 euros.

10.5 Espai 5.

Sala Narcís Monturiol.

Situació: soterrani.

Descripció: espai de 300 m², amb taules i cadires per a 30 persones.

Import

Fins a 4 hores: 673,65 euros.

Fins a 10 hores: 1.347,30 euros.

10.6 Espai 6.

Sala Franz de Copenhagen.

Situació: entresòl de l’edifici d’entrada.

Superfície: 185 m².

Import:

Fins a 4 hores: 202,25 euros.

Fins a 10 hores: 336,85 euros.

10.7 Espai 7.

Sala Ferran Casablancas.

Situació: soterrani.

Descripció: espai de 80 m², amb taules i cadires per a 30 persones.

Import

Fins a 4 hores: 202,25 euros.

Fins a 10 hores: 336,85 euros.

10.8 Espai 8.

Sala Francesc Salvà.

Situació: soterrani.

Descripció: espai de 80 m², amb taules i cadires per a 30 persones.

Import

Fins a 4 hores: 202,25 euros.

Fins a 10 hores: 336,85 euros.

10.9 Espai 9.

Sala de reunions.

Situació: entresòl de l’edifici principal.

Descripció: sala de 60 m², amb taules i cadires per a 30 persones. Inclou un projector de diapositives, un projector de transparències i televisió amb DVD (cal sol·licitar-ho prèviament).

Import:

Fins a 4 hores: 202,25 euros.

Fins a 10 hores: 336,85 euros.

 

—11 Taxa per la utilització de les sales de projecció de la Filmoteca de Catalunya.

 1. Sala Chomón

  Superfície total: 498 m 2 .

  Aforament: 364 butaques.

  Import normal: 727,65 euros/hora.

  Import reduït: 363,85 euros/hora.

   

 2. Sala Laya

  Superfície total: 246 m 2 .

  Aforament: 184 butaques.

  Import normal: 363,85 euros/hora.

  Import reduït: 181,95 euros/hora.

  L’import mínim és el corresponent a una hora. El preu de la fracció d’hora és el que correspongui en proporció a l’import establert per hora.

   

  —12 Taxa per la utilització d’espais de la Biblioteca de Catalunya

   

 3. Sala de la Caritat.

  Situació: planta 0.

  Superfície total: 110 m 2 .

  Capacitat: 50 cadires amb braç, amb possibilitat de posar-hi 20 cadires més (plegables).

  Serveis inclosos: consum ordinari d’energia elèctrica, neteja bàsica, personal tècnic per posar en funcionament les instal·lacions, una persona responsable de l’espai, equips de megafonia (cinc micròfons de sobretaula, un micròfon sense fil i rac de premsa de dotze sortides), projector, pantalla, reproductor de DVD i connexió a Internet per Wi-Fi o cable. Qualsevol altre servei és a càrrec de la persona o entitat que sol·licita l’espai.

  Import normal:

  Fins a 3 hores: 315,00 euros.

  Fins a 6 hores: 630,00 euros.

  Import reduït:

  Fins a 3 hores: 157,50 euros.

  Fins a 6 hores: 315,00 euros.

   

 4. Sala de Llevant.

  Situació: planta 2.

  Superfície total: 120 m 2 .

  Capacitat: 150 persones (120 persones assegudes i 30 dretes).

  Serveis inclosos: consum ordinari d’energia elèctrica, neteja bàsica, personal tècnic per posar en funcionament les instal·lacions, una persona responsable de l’espai, equips de megafonia (tres micròfons de sobretaula, un sense fil i rac de premsa de dotze sortides). Previ avís, possibilitat d’instal·lar-hi un projector, pantalla i connexió a Internet per Wi-Fi. Qualsevol altre servei és a càrrec de la persona o entitat que sol·licita l’espai.

  Serveis opcionals: prèvia sol·licitud, es poden utilitzar els instruments que hi ha a la sala (piano de cua llarga, marca Pleyel núm. 30F856, que va pertànyer a Enric Granados; pianola marca Melville Clark, amb mecanisme APOLLO mecànic i elèctric; clavicordi de 38 tecles, reproducció d’acord amb els models històrics del segle XVI).

  Import normal:

  Fins a 3 hores: 493,50 euros.

  Fins a 6 hores: 987,00 euros.

  Import reduït:

  Fins a 3 hores: 246,75 euros.

  Fins a 6 hores: 493,50 euros.

  Import per la utilització dels serveis opcionals: 63,00 euros per instrument.

   

 5. Terrassa de Llevant.

  Situació: planta 2.

  Superfície total: 110 m 2 , a l'aire lliure.

  Capacitat: 90 cadires plegables.

  Serveis inclosos: consum ordinari d’energia elèctrica, neteja bàsica, personal tècnic per posar en funcionament les instal·lacions, una persona responsable de l’espai. Qualsevol altre servei és a càrrec de la persona o entitat que sol·licita l’espai.

  Import normal:

  Fins a 3 hores: 315,00 euros.

  Fins a 6 hores: 630,00 euros.

  Import reduït:

  Fins a 3 hores: 157,50 euros.

  Fins a 6 hores: 315,00 euros.

   

 6. Sala menjador de l’Arxiu Maragall.

  Situació: planta 0.

  Superfície total: 45 m 2 , més galeria de 23 m 2 .

  Capacitat: 50 persones.

  Serveis inclosos: consum ordinari d’energia elèctrica, neteja bàsica, personal tècnic per posar en funcionament les instal·lacions, una persona responsable de l’espai, equips de megafonia (un micròfon de sobretaula, un micròfon sense fil i rac de premsa de dotze sortides). Qualsevol altre servei és a càrrec de la persona o entitat que sol·licita l’espai.

  Serveis opcionals: prèvia sol·licitud, es pot utilitzar el piano de mitja cua que hi ha a la sala.

  Import normal:

  Fins a 3 hores: 262,50 euros.

  Fins a 6 hores: 525,00 euros.

  Import reduït:

  Fins a 3 hores: 131,25 euros.

  Fins a 6 hores: 262,50 euros.

  Import per la utilització del piano de mitja cua: 63,00 euros.

   

  —13 Taxa pel servei de guarda de vehicles del monestir de Sant Pere de Rodes.

  Autocars: 6,45 euros.

  Motocicletes: 1,40 euros.

  Turismes i altres tipus de vehicles de motor: 2,65 euros.

  Vehicles sense motor: 0,75 euros.

   

  —14 Taxa per la tramitació de sol·licituds de declaració d’associacions i fundacions d’interès cultural: 31,50 euros.

   

  —15 Taxa per la tramitació de sol·licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació: 21,00 euros.

   

  — 16 Taxa per l’emissió d’informes facultatius de les comissions territorials del patrimoni cultural.

  16.1 Si no cal prendre dades de camp: 105,00 euros.

  16.2 Si cal prendre dades de camp: 210,00 euros. En el cas que calgui desplaçar-se més d’un dia per a prendre dades, la quota s’incrementa en 105,00 euros per dia.

   

  —17 Taxa pels drets d’inscripció a les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixement de català que convoca la Direcció General de Política Lingüística.

  17.1 Proves per a l’obtenció dels certificats de nivell bàsic, elemental i intermedi de català: 22,05 euros.

  17.2 Proves per a l’obtenció dels certificats de nivell de suficiència i superior de català: 53,05 euros.

   

  —18 Taxa pels drets d’inscripció a les proves de traducció i interpretació jurades d’altres llengües al català.

  18.1 Proves per a l’obtenció de l’habilitació professional de traducció jurada: 92,30 euros.

  18.2 Proves per a l’obtenció de l’habilitació professional d’interpretació jurada: 92,30 euros.

   

  —19 Taxa per la tramitació del nomenament com a professional de la traducció o interpretació jurada del català a una altra llengua i viceversa i la inscripció al Registre de traductors i intèrprets jurats: 37,80 euros.

   

  —20 Taxa pels drets d’expedició, substitució, modificació o duplicació del carnet acreditatiu de l’habilitació per a la traducció o interpretació jurades: 6,30 euros.

   

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS