ORDRE CLT/214/2017, de 14 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió del Premi Teresa Rovira i Comas a la innovació a les biblioteques públiques.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Vist el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que atribueix al Departament de Cultura la competència en matèria d'equipaments culturals i de promoció, cooperació i difusió cultural;

Atès allò que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes de caràcter basic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i els del seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

 

Ordeno:

 

Article únic

S'aproven les bases que han de regir la concessió del Premi Teresa Rovira i Comas a la innovació a les biblioteques públiques, que consten en l'annex d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Contra aquesta Ordre o les bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

 

Barcelona, 14 de setembre de 2017

 

Lluís Puig i Gordi

Conseller de Cultura

 

 

Annex

Bases reguladores del Premi Teresa Rovira i Comas a la innovació a les biblioteques públiques.

 

—1 Objecte

 1. Aquestes bases tenen per objecte regular el Premi Teresa Rovira i Comas a la innovació a les biblioteques publiques, que té per objectiu contribuir al reconeixement públic d'aquelles biblioteques públiques de Catalunya que, durant l'any anterior a la concessió del premi, hagin dut a terme projectes innovadors i hagin creat o reforçat la seva imbricació en el territori a traves de la creació d'una xarxa social, amb la implicació de diversos agents.

 2. Quant a la publicació d'aquestes bases i les convocatòries del premi, cal atenir-se a allò que estableix l'article 68.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la normativa en matèria de subvencions.

   

  —2 Destinataris

 3. Poden participar-hi les biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya que, individualment o conjuntament amb altres biblioteques del Sistema, hagin dut a terme projectes innovadors i de creació de xarxa social durant l'any anterior a la concessió del premi.

 4. A efectes d'aquest premi, s'entén per biblioteca pública aquelles que tenen aquesta consideració d'acord amb allò establert en l'article 23 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

   

  —3 Requisits i condicions

 5. Les biblioteques han de formar part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, d'acord amb l'article 23 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

 6. La sol·licitud del premi implica la cessió dels drets corresponents per a la difusió pública dels vídeos a què fa referència la base 5.2.c) per un termini de cinc anys, a través de qualsevol mitjà.

  A aquest efecte, les persones que hi apareixen, si escau, han d'haver prestat el seu consentiment per a la difusió de la filmació.

   

  —4 Premi

 7. La biblioteca o el grup de biblioteques guanyador rep com a premi un paquet d'activitats de celebració i de dinamització fet a mida per a la biblioteca.

 8. Es concedeix un accèssit a la biblioteca o al grup de biblioteques finalista, que consisteix en cursos de formació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

 9. Els premis són compatibles amb qualsevol subvenció o ajut que la biblioteca candidata obtingui o hagi obtingut...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS