ORDRE CLT/359/2014, de 4 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre CLT/59/2012, de 22 de febrer, del Cens d'entitats de foment de la llengua catalana.

Data d'entrada en vigor:01 de gener de 2015
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística estableix en l’article 1 com un dels objectius principals emparar, fomentar i normalitzar l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits. L’article 6 de la mateixa Llei estableix que la llengua catalana és un patrimoni que Catalunya comparteix amb altres territoris amb els quals constitueix una mateixa comunitat lingüística.

De conformitat amb això i per afavorir la participació d’entitats de la societat civil en el foment de la llengua catalana, la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, va establir, en l’article 1, una deducció a aplicar en l’impost sobre la renda de les persones físiques, per donatius a favor de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin en el cens d’aquestes entitats que elabora el Departament de Cultura. Posteriorment, la deducció esmentada ha estat prevista a l’article 14 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificat per l’article 32 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. En desplegament dels preceptes esmentats es va dictar l’Ordre CLT/82/2002, de 15 de març, sobre el Cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana, que va ser substituïda per l’Ordre CLT/59/2012, de 22 de febrer, del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

L’objecte de l’Ordre present és modificar l’Ordre CLT/59/2012, de 22 de febrer, per establir que les sol·licituds d’inclusió en el Cens es poden presentar per mitjans telemàtics a través de l’Oficina Virtual de Tràmits i que les notificacions dels actes administratius associats a aquest procediment es poden fer per via telemàtica si la persona interessada hi dóna el consentiment. Així mateix s’afegeix que es pot excloure una entitat del Cens, a més de les causes específiques ja previstes en l’Ordre, també quan aquesta exclusió es derivi de la normativa aplicable a l’entitat.

D’acord amb l’article 3.8 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, correspon al Departament de Cultura la promoció i el foment de la llengua catalana.

Per tot això, d’acord amb l’article 12.d de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’article 39.3 de la Llei 13/2008, del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS